Zaznacz stronę

Taras kompozytowy

Pro­dukt jest alter­natywą dla tarasów z prawdzi­wego drew­na. Mate­riał ten posi­ada wysoką odporność na zmi­enne warun­ki atmos­fer­yczne i jest wygod­ny w obróbce.

Informujemy Państwa, że firma DECK-DRY Polska Sp. z o.o. posiada certyfikat FSC CoC 100 %. Certyfikat daje wszystkim klientom naszej firmy możliwość zakupu deski tarasowej, deski elewacyjnej, profili konstrukcyjnych, tarcicy i produktów programu ogrodowego z certyfikatem FSC 100%.  Więcej…

 

PROMOCJA — SPRAWDŹ!

 

TARASY | ELEWACJE |DREWNIANE | KOMPOZYTOWE |SPRZEDAŻ | MONTAŻ

Oferujemy sprzedaż drewnianych i kompozytowych tarasów i elewacji. Wykonamy dla Ciebie projekt i kompleksowy montaż na terenie całej Polski. 

 

Montaż w całej Polsce

Posi­adamy sieć sto­larzy mon­tu­ją­cych tarasy w całej Polsce.

Najlepsza oferta

Jako bezpośred­ni importer i pro­du­cent jesteśmy zapewnić najwyższą jakość w najlep­szej cenie.

Opinie

Posi­adamy nie­zlic­zone ref­er­enc­je potwierdza­jące nasze doświad­cze­nie i zad­owole­nie klien­tów.

Innowacyjność

korzys­tamy z innowa­cyjnych rozwiązań

Natura

Wszys­tkie nasze mate­ri­ały i pro­duk­ty,
których uży­wamy pochodzą z cer­ty­fikowanych źródeł.

Serwis

Zapew­ni­amy najlep­szy spec­jal­isty­czny
ser­wis koserwacji tarasów drew­ni­anych

tyle naliczyliśmy zrobionych i zakończonych realizacji

Województwa

nasi klienci zamawiają tyle tarasów rocznie (m2)

tyle rocznie montujemy wkrętów do deski tarasowej

TARASY DREWNIANE, DESKA TARASOWA, ELEWACJE DREWNIANE

Wita­my Państ­wa na stron­ie firmy DECK-DRY drew­ni­ane tarasy. Ofer­u­je­my Państ­wu drew­ni­ane taras, drew­ni­ane elewac­je, ele­men­ty małej architek­tu­ry z drew­na i wiele innych. Naw­iązu­jąc z nami współpracę otrzy­ma­ją Państ­wo pro­fesjon­al­ną i rzetel­ną obsługę która wykona dla Państ­wa pro­jekt, wycenę. Real­izu­je­my sprzedaż oraz kom­plek­sowy mon­taż drew­ni­anych tarasów wraz ser­wisem.

CO NA TARAS 

Taras zewnętrzny to miejsce przez­nac­zone do : rekreacji, wypoczynku, kon­sumpcji (gas­tronomii), itp., a więc — miejsce przy­jemne i jed­no z najważniejszych w budynku. Pon­ad­to, tarasy służą również : komu­nikacji, ekspozy­cjom, plażowa­niu, aranżacji ogrodów, jako sce­ny, miejs­ca zabaw i tańców i jako kom­po­nen­ty kra­jo­brazu, itp.

Tarasy zewnętrzne, przy budynkach mieszkalnych, lub przy różnego rodza­ju budynkach użytecznoś­ci pub­licznej – sytuowane są zasad­nic­zo w miejs­cach nasłonecznionych, eksponowanych i jed­nocześnie ustron­nych, wśród zie­leni ogrodów, stanow­ią również swoiste, dodatkowe „otwarte wnętrza” budynków. Jakość i wielkość takiego „wnętrza” stanowi o różni­cy pomiędzy domem a mieszkaniem (które na ogół posi­a­da tylko niewiel­ki balkon lub log­gię).

TARAS zewnętrzny to jedno z najważniejszych miejsc w domu, przy budynku, w ogrodzie.

Taras jest wyko­rzysty­wany zasad­nic­zo w okre­sach let­nich, późnowiosen­nych i wczes­no­je­si­en­nych. Lecz w ciągu całego roku, nieza­leżnie od sze­rokoś­ci geograficznej, posadz­ka zewnętrznego tara­su, balkonu lub log­gii stanowi ważną część widoku z wnętrza budynku. Posadz­ka tara­su jest więc zarówno istot­nym ele­mentem „wykończenia zewnętrznego poszy­cia budynku”, tj. częś­cią elewacji, jak również ważnym ele­mentem uzu­peł­ni­a­ją­cym architek­turę wnętrza budynku.

Drewniane tarasy DECK-DRY wykonujemy:

- z desek tara­sowych różnych gatunków, tanich i droższych, rodz­imych i egzo­ty­cznych 
— z desek impreg­nowych powierzch­niowo i w masie, w autok­lawach
— układane swo­bod­nie na betonie, sty­ro­durze, papie bez­za­kład­kowo kładzionej, ter­ako­cie, itp. 
— bez koniecznoś­ci zamo­cow­a­nia do podłoża i prze­bi­cia ciągłoś­ci izo­lacji wod­nej,
— z balustradą tara­sową zamo­cow­aną do legarów mon­tażowych deck-u bez prze­bi­ja­nia izo­lacji,
— z łat­wo roz­bier­al­nych poje­dynczych desek lub palet, np. na zimę
— z desek gład­kich lub ryflowanych, w różnych kolorach
— w zacisznych ogród­kach i dos­tosowane do prze­jaz­du samo­chodów,
— zapew­ni­amy ser­wis i remon­tu­je­my zniszc­zone, tarasy, pomosty, itp.

Opatentowany system niewidocznego montażu DECK-DRY 

Tarasy Drew­ni­ane ofer­u­je­my w sys­temie tara­sowym DECK-DRY (zwanym również jako sys­tem DRY-DECK), który pow­stał z doświad­czeń amerykańs­kich i jest pod ochroną paten­tową* w wielu kra­jach świa­ta, m. in. w USA, w Europie i w Polsce. (* Inter­na­tion­al Patent C.T.01/00096, EP 1392936, US 7,424,794)

W porów­na­niu z inny­mi sys­tema­mi, zapew­nia on najlep­sze para­me­try ponieważ :

Taras system DECK-DRY zapewni Tobie, że :

  • des­ki nie gni­ją od spo­du
  • dzię­ki kapinosom, des­ki od spo­du, w stykach z pod­kład­ka­mi —  są w stanie powi­etrzno-suchym, w którym nie rozwi­ja­ją się grzy­by klas Zygo-, Asco-, Basidio-, Deutero,- mycetes
  • dlat­ego des­ki (ole­jowane od góry) uzysku­ją nawet 100 – let­nią** trwałość ! 

(** wg. Koll­man­na F. „Prin­ci­ples of wood sci­ence and tech­nol­o­gy” Springer Ver­lag New York)

Drew­ni­ane tarasy (deck-i, gretin­gi, trapy, podesty, pomosty) to uznawane na całym świecie najbardziej ekskluzy­wne zewnętrzne posadz­ki,

- ofer­u­je­my je w sys­temie, który w porów­na­niu z innych sys­tema­mi, zapew­nia on najlep­sze, następu­jące para­me­try :

des­ki nie gni­ją od spo­du

ponieważ, dzię­ki kapinosom, ich styk z pod­kład­ka­mi, na których spoczy­wa­ją, jest w stanie powi­etrzno-suchym

drewno od dołu pozosta­je w stanie powi­etrzno-suchym,

w którym nie rozwi­ja­ją się grzy­by klas Zygo-, Asco-, Basidio-, Deutero,-

mycetes, więc uzysku­je ono nawet 100 – let­nią ** trwałość !

** wg. Koll­man­na F.„Principles of wood sci­ence and tech­nol­o­gy” Springer Ver­lag New York

gór­na powierzch­nia des­ki nie jest „okalec­zona”

przez śru­by lub gwoździe, dlat­ego łat­wo je czyś­cić

lub cyk­li­nować (jeśli nie są ryflowane)

des­ki nie wypacza­ją się, tj. nie „łyżku­ją”

są znacznie sta­bil­niejsze ponieważ „leżą” sucho, nie nasiąka­ją od dołu wodą -

co w innych sys­temach, powodu­je wypaczanie się desek i liczne pękanię­cia

des­ki są odsunięte od legarów

dlat­ego śmieci, które mogą zbier­ać się na legarach,

w szczeli­nach między deska­mi, tj. piasek, liś­cie, sierść,

nie dotyka­ją desek i nie powodu­ją ich gni­cia, gdy są mokre

des­ki warto kon­ser­wować

tj. górne powierzch­nie, na które pada deszcz,

spody desek nie wyma­ga­ją kon­serwacji

legary mon­tażowe

i pod­kład­ki są niezniszczalne (poli­etylen i PCV),

wyma­ga­ją więc stałego pod­par­cia, są nie-kon­struk­cyjne → podłoża

deskę moż­na wymienić

na nową jeśli po wielu lat­ach uleg­nie uszkodze­niu,

pozostałe ele­men­ty są niezniszczalne

 

tarasy nie są dro­gie

więk­sza ich trwałość i automaty­czny mon­taż rekom­pen­su­ją

koszt plas­tykowych pod­kładek i legarów mon­tażowych

tarasy są znacznie trwal­sze

od tych wykony­wanych w innych sys­temach ;

sys­tem jest eko­log­iczny — „szanu­je” drewno

Prześli do nas wiadomość — odpowiemy błyskawicznie

12 + 6 =