2

3

4

444

4

5

555

5

6

6

Najlep­sza oferta

Jako bezpośredni importer i pro­du­cent jesteśmy zapewnić najwyższą jakość w najlep­szej cenie.

Mon­taż w całej Polsce

Posi­adamy sieć sto­larzy mon­tu­ją­cych tarasy w całej Polsce.

Opinie

Posi­adamy nie­zlic­zone ref­er­encje potwierdza­jące nasze doświad­cze­nie i zad­owole­nie klientów.

Innowa­cyjność

korzys­tamy z innowa­cyjnych rozwiązań

Natura

Wszys­tkie nasze mate­ri­ały i pro­dukty,
których uży­wamy pochodzą z cer­ty­fikowanych źródeł.

Ser­wis

Zapew­ni­amy najlep­szy spec­jal­isty­czny
ser­wis koserwacji tarasów drewnianych

tyle nal­iczyliśmy zro­bionych i zakońc­zonych realizacji

Patenty

nasi klienci zamaw­iają tyle tarasów rocznie (m2)

tyle rocznie mon­tu­jemy wkrętów do deski tarasowej

TARASY DREWNIANE, DESKA TARASOWA, ELEWACJE DREWNIANE

Witamy Państwa na stronie firmy DECK-DRY drew­ni­ane tarasy. Ofer­u­jemy Państwu drew­ni­ane taras, drew­ni­ane elewacje, ele­menty małej architek­tury z drewna i wiele innych. Naw­iązu­jąc z nami współpracę otrzy­mają Państwo pro­fesjon­alną i rzetelną obsługę która wykona dla Państwa pro­jekt, wycenę. Real­izu­jemy sprzedaż oraz kom­plek­sowy mon­taż drew­ni­anych tarasów wraz serwisem.

CO NA TARAS 

Taras zewnętrzny to miejsce przez­nac­zone do : rekreacji, wypoczynku, kon­sumpcji (gas­tronomii), itp., a więc — miejsce przy­jemne i jedno z najważniejszych w budynku. Pon­adto, tarasy służą również : komu­nikacji, ekspozy­cjom, plażowa­niu, aranżacji ogrodów, jako sceny, miejsca zabaw i tańców i jako kom­po­nenty kra­jo­brazu, itp.

Tarasy zewnętrzne, przy budynkach mieszkalnych, lub przy różnego rodzaju budynkach użyteczności pub­licznej – sytuowane są zasad­niczo w miejs­cach nasłonecznionych, eksponowanych i jed­nocześnie ustron­nych, wśród zie­leni ogrodów, stanowią również swoiste, dodatkowe „otwarte wnętrza” budynków. Jakość i wielkość takiego „wnętrza” stanowi o różnicy pomiędzy domem a mieszkaniem (które na ogół posi­ada tylko niewielki balkon lub loggię).

TARAS zewnętrzny to jedno z najważniejszych miejsc w domu, przy budynku, w ogrodzie.

Taras jest wyko­rzysty­wany zasad­niczo w okre­sach let­nich, późnowiosen­nych i wczes­no­je­si­en­nych. Lecz w ciągu całego roku, nieza­leżnie od sze­rokości geograficznej, posadzka zewnętrznego tarasu, balkonu lub log­gii stanowi ważną część widoku z wnętrza budynku. Posadzka tarasu jest więc zarówno istot­nym ele­mentem „wykończenia zewnętrznego poszy­cia budynku”, tj. częś­cią elewacji, jak również ważnym ele­mentem uzu­peł­ni­a­ją­cym architek­turę wnętrza budynku.

Drew­ni­ane tarasy DECK-DRY wykonujemy:

- z desek tara­sowych różnych gatunków, tanich i droższych, rodz­imych i egzo­ty­cznych 
- z desek impreg­nowych powierzch­niowo i w masie, w autok­lawach
- układane swo­bod­nie na betonie, sty­ro­durze, papie bez­za­kład­kowo kładzionej, ter­ako­cie, itp. 
- bez konieczności zamo­cow­a­nia do podłoża i prze­bi­cia ciągłości izo­lacji wod­nej,
- z balustradą tara­sową zamo­cow­aną do legarów mon­tażowych deck-u bez prze­bi­ja­nia izo­lacji,
- z łatwo roz­bier­al­nych poje­dynczych desek lub palet, np. na zimę
- z desek gład­kich lub ryflowanych, w różnych kolorach
- w zacisznych ogród­kach i dos­tosowane do prze­jazdu samo­chodów,
- zapew­ni­amy ser­wis i remon­tu­jemy zniszc­zone, tarasy, pomosty, itp.

For­mu­larz kontaktowy

wyślij zapy­tanie