Zaznacz stronę

TARASOWE WSPORNIKI REGULOWANE

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

main_pedestals

 

www.ddpedestals.eu

DD Pedestals™ DDP Series® to pro­fesjon­al­ny sys­tem wsporników reg­u­lowanych do pod­piera­nia i poziomowa­nia każdego rodza­ju posadzek bez uszkodzenia warstw izo­la­cyjnych. Wsporni­ki reg­u­lowane DD Pedestals™ zapro­jek­towane tak aby poziomowanie powierzch­ni było możli­wie proste i szy­bkie — wystar­czy reg­u­lac­ja pierś­cienia Pedestal Ring. Wykon­aw­cy, pro­jek­tan­ci oraz mon­tażyś­ci mogą czer­pać ze wszys­t­kich zalet wsporników DD Pedestals swo­bod­nie dos­tosowu­jąć poziomowane powierzch­nie, szy­bko i dokład­nie. Sys­tem zastępu­je dro­gie i skom­p­likowane sys­te­my.

 

dane tech­niczne:

13–11-26-ddpedestals-dane-techniczne

cen­nik:

13–12-30-ddpedestals-cennik_pln_detal_ddpedestals

cen­nik hur­towy — dostęp­ny na zapy­tanie