Zaznacz stronę
Taras przy basenie: z jakiego materiału zamontować?

Taras przy basenie: z jakiego materiału zamontować?

Pro­jek­tu­jąc basen w domu czy w ogrodzie zas­tanaw­iamy się z jakiego mate­ri­ału wykon­ać wokół niego wypoczynkowy taras, jaki mate­ri­ał najlepiej się sprawdzi. Który z pro­ponowanych na rynku mate­ri­ałów będzie pięknie wyglą­dał? Który będzie najbardziej trwały?...
Tarasy z deski egzotycznej brasilian bangkirai

Tarasy z deski egzotycznej brasilian bangkirai

Poniżej przed­staw­iamy zdję­cia z real­iza­cji tarasów z des­ki egzo­ty­cznej brasil­ian bangki­rai. 23 deck-i o różnych powierzch­ni­ach i ksz­tał­tach posad­owione na przy­go­towanej przez Zamaw­ia­jącego wylew­ce betonowej. Deck-i poziomowane są na pod­kładach z...
Firma DECK-DRY Polska Sp. z o.o. posiada certyfikat FSC CoC 100 %

Firma DECK-DRY Polska Sp. z o.o. posiada certyfikat FSC CoC 100 %

        Infor­mu­je­my, że fir­ma DECK-DRY Pol­s­ka Sp. z o.o. posi­a­da cer­ty­fikat FSC CoC 100 %. Cer­ty­fikat daje wszys­tkim klien­tom naszej firmy możli­wość zamówienia i zakupu* des­ki tara­sowej, des­ki elewa­cyjnej, pro­fili...
Drewniany taras po 10 latach

Drewniany taras po 10 latach

Drew­ni­any taras po 10 lat­ach. W 2007 roku wykony­wal­iśmy taras w Dylewie w Hotelu SPA Dr Ire­na Eris. Na real­iza­cję wybra­no deskę cumaru 21 x 120 mm. Inwest­orzy dba­ją o taras, przy­na­jm­niej raz w roku ser­wisu­jąc go zaku­pi­onym u nas ole­jem do...
Brasilian Bangkirai na balkonach i tarasach na inwestycji w Gdańsku

Brasilian Bangkirai na balkonach i tarasach na inwestycji w Gdańsku

Brazil­ian Bangki­rai Niedawno ruszyły prace na kole­jnej real­iza­cji z des­ki tara­sowej egzo­ty­cznej Brazil­ian Bangki­rai. Tym razem wys­tępu­je w postaci o powierzch­ni drob­no­ryflowanej o przekro­ju 21 x 145 mm. Drewno Brazil­ian Bangki­rai Des­ka tara­sowa...
Bulwar z deski egzotycznej Peruvian Jatoba.

Bulwar z deski egzotycznej Peruvian Jatoba.

Bul­war z des­ki Peru­vian Jato­ba. Nasza fir­ma wykony­wała pokrycie z drew­na Peru­vian Jato­ba podestów na Bul­warze Xaw­erego Dunikowskiego we Wrocław­iu. Deck-i zostały wyko­nane w innowa­cyjnej tech­nologii DECK-DRY z des­ki PERUWIAN JATOBA o nie­s­tandar­d­owym...
brazilian bangkirai

brazilian bangkirai

brazilian-bangkirai-taras brazilian-bangkirai-Gdańsk brazilian-bangkirai-ławka...
taras z deski ipe

taras z deski ipe

taras-z-deski-ipe-lapacho taras-z-deski-ipe-schody taras z des­ki ipe Taras z des­ki ipe / lapa­cho wraz ze schoda­mi (stop­nie i pod­stop­nice) o łącznej wielkoś­ci około 30,0 m2 został wyko­nany na podłożu z kost­ki brukowej. Kost­ka brukowa w dłuższym okre­sie...
tarasy kompozytowe i elewacje modrzewiowe

tarasy kompozytowe i elewacje modrzewiowe

tarasy-kompozytowe i elewacje modrzewiowe-Gdańsk des­ka kom­pozy­towa WPC na tarasie i elwwac­je oraz ele­men­ty małej architek­tu­ry z des­ki mod­rzew syberyjs­ki tarasy-kompozytowe-i-elewacje-modrzewiowe-Trójmiasto aranżac­ja na tarasie...
Taras z deski garapa

Taras z deski garapa

taras-z-deski-garapa taras drew­ni­any z des­ki gara­pa taras-z-deski-garapa des­ka tara­sowa grapia garap­pa Taras z des­ki gara­pa Poniżej przed­staw­iamy zdję­cia z real­iza­cji tara­su z des­ki gara­pa: nieduży przy­do­mowy taras z niewielkim stop­niem progu...
taras z deski kompozytowej

taras z deski kompozytowej

taras-z-deski-kompozytowej-posadzka des­ka wpc tara­sowa taras-z-deski-kompozytowej-warszawa des­ka wpc we wnętrzu na hali   Taras z des­ki kom­pozy­towej Taras z des­ki kom­pozy­towej jest coraz częś­ciej wybier­any jako posadz­ka, zarówno na zewnątrz jak i we...
drewniany taras z tatajuby

drewniany taras z tatajuby

drew­ni­any taras z tata­ju­by des­ka tara­sowa tata­ju­ba 14,5 x 2,1 cm / des­ka gład­ka / pod­kład­ka DECK-DRY PAFG 1,5 cm / legar PVC 3,0 x 5,0 cmłącze­nie poprzeczne desek na tarasie – wzór ang­iel­s­ki; podłoże pod taras: pły­ty betonowe ażurowe,...
taras drewniany nad morzem

taras drewniany nad morzem

Drewniany taras nad morzem Zaprasza­my do obe­jrzenia zdjęć z najnowszej real­iza­cji drew­ni­anego tara­su z des­ki egzo­ty­cznej w luk­su­sowym aparta­men­cie nad pol­skim morzem. Realizacja tarasu drewnianego
Taras drewniany czy kompozytowy ?

Taras drewniany czy kompozytowy ?

Taras drewniany czy kompozytowy ? Zastanawiasz się czy swój taras zbudować z drewno czy kompozytu drewna ? Drewno jest  niepod­ważal­nie najs­zla­chet­niejszym z mate­ri­ałów budowlanych. Jed­nak tworzy­wo kom­pozy­towe zysku­je powszech­ną akcep­tację i...
Taras drewniany na balkonie — Montaż trójmiasto

Taras drewniany na balkonie — Montaż trójmiasto

Fir­ma DECK-DRY drew­ni­ane tarasy mon­tu­je tarasy w całej Polsce przez cały rok jed­nak to zawsze wios­na jest najpop­u­larniejszym okre­sem na mon­taż drew­ni­anego tara­su wybier­anym przez klien­tów. Gdy tylko słońce zaczy­na grzać a liś­cie puszcza­ją pier­wsze...
wsporniki regulowane

wsporniki regulowane

TARASOWE WSPORNIKI REGULOWANE Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!   www.ddpedestals.eu DD Pedestals™ DDP Series® to pro­fesjon­al­ny sys­tem wsporników reg­u­lowanych do pod­piera­nia i poziomowa­nia każdego rodza­ju posadzek bez uszkodzenia warstw...

dla architekta

szczegółowa specy­fikac­ja tech­nicz­na — SSTplik do pobra­nia SST- drew­ni­ane tarasy-09–13-www para­me­tryplik do pobra­nia para­me­try-tara­sow-drew­ni­anych podłożaplik do pobra­nia DECK-DRY-pod­loza-ilus­trac­je i opis2spad­ki-pod­lozy-dla-tara­sow-drew­ni­anych...

drewniane taras 2

kar­ta tara­su gatunek drew­na wymi­ary des­ki powierzch­nia des­ki plik PDF DECK-DRY 85 taras cumaru 2,1 x 14,0 cm des­ka gład­ka  DECK-DRY-85 DECK-DRY 86 taras bangki­rai 2,0 x 11,8 cm des­ka gład­ka DECK-DRY-86 DECK-DRY 87 taras ipe...

drewniane taras 12

kar­ta tara­su gatunek drew­na wymi­ary des­ki powierzch­nia des­ki plik PDF DECK-DRY 1 taras bangki­rai 1,9 x 9,0 cm des­ka gład­ka  DECK-DRY-1.pdf DECK-DRY 2 taras bangki­rai 1,9 x 9,0 cm des­ka drob­no-ryflowana DECK-DRY-2.pdf DECK-DRY 3 taras bangki­rai 1,8 x...