Zaznacz stronę

HOTEL SPA DR IRENA ERIS – Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś

HOTEL SPA DR IRENA ERIS – Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś

Mimo trud­nych warunk­ów pra­cy w hali basenowej, jaki niełatwych warunk­ów atmos­fer­ycznych w okre­sie wczes­no-wiosen­nym, wszys­tkie prace zostały wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z pro­jek­tem.

 

 

 

3 dylewo r-hotel-spa-dr-irena-eris

INVEST KOMFORT S.A. — Sopot, Sopocki Parkur

INVEST KOMFORT S.A. — Sopot, Sopoc­ki Parkur

Na pod­staw­ie z doświad­czeń płyną­cych z doty­chcza­sowej współpra­cy z fir­mąDECK-DRY Pol­s­ka może­my stwierdz­ić, iż dopuszcza­my w przyszłoś­ci korzys­tanie z usług tej firmy przy real­iza­cji następ­nych inwest­y­cji mieszkan­iowych.

 

 

 

4 r-invest-komfort investkomfort

BUDIMEX-DROMEX S.A. — Kraków, Salwator Tower

BUDIMEX-DROMEX S.A. — Kraków, Salwator Tower

Fir­ma była dobrze przy­go­towana do wyko­na­nia zada­nia, a kadra nad­zoru­ją­ca posi­adała wysok­ie kwal­i­fikac­je. Powier­zone zadanie zostało wyko­nane praw­idłowo i ter­mi­nowo, a tech­nolo­gia znalazła uznanie u odbior­ców.

 

5 r-budimex budimex

J.W. CONSTRUCTION – dachy osiedla mieszkaniowego

J.W. CONSTRUCTION – dachy osiedla mieszkaniowego

 

Z powier­zonego zada­nia fir­ma DECK-DRY Pol­s­ka Sp. z o.o. wywiąza­ła się ter­mi­nowo, prowadz­iła robo­ty pro­fesjon­al­nie, zgod­nie z zasada­mi wiedzy tech­nicznej, obow­iązu­ją­cy­mi nor­ma­mi i przepisa­mi prawa budowlanego

 

 

6 r-jw-construction SONY DSC

 

POLIMEXMOSTOSTAL S.A. — Warszawa, budynki wielorodzinne

POLIMEXMOSTOSTAL S.A. — Warszawa, budynki wielorodzinne

Ele­men­ty wykończenia tj. trapy, schody i prze­jś­cia między budynka­mi wyko­nane zostały z najwyższej jakoś­ci des­ki teak-owej w sys­temie DECK-DRY. Niniejszym potwierdza­my kwal­i­fikac­je i kom­pe­tenc­je spół­ki…

 

7 polimex r-polimex-mostostal

INSTAL-METAL S.C. — Legnica

INSTAL-METAL S.C. — Leg­ni­ca

 

Współpracę rozpoczęliśmy od kon­sul­tacji pro­jek­towych doty­czą­cych podłoża dla drew­ni­anego tara­su, schodów, a także dobór desek oraz sposobu zamo­cow­a­nia płycin pło­tu, furt­ki i bramy wjaz­dowej. Prace został wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z zamówie­niem.

 

08 r-instal-metal instalmetal1

 

 

POLNORD S.A. — Gdańsk, Hotel Posejdon

POLNORD S.A. — Gdańsk, Hotel Posejdon

 

Tarasy w sys­temie DECK-DRY zyskały apro­batę naszych klien­tów nie tylko dzię­ki swej urodzie, ale również dzię­ki nowa­torskiej formie mon­tażu.

 

r-polnord posejdon

09

BC-INVEST – Mszczynów, rezydencja

BC-INVEST – Mszczynów, rezy­denc­ja

 

Zamówienia zostały wyko­nane ter­mi­nowo, a współpracę z fir­mą drew­ni­ane tarasy DECK-DRY oce­ni­amy pozy­ty­wnie.

 

10 r-bc-invest instalmetal

 

WPB S.A. — Parwółki, budynek mieszkalny

 

 Fir­ma DECK-DRY Pol­s­ka Sp. z o.o. wykaza­ła się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpra­ca między naszy­mi fir­ma­mi prze­b­ie­gała bezprob­le­mowo.

 

wpb r-wpb 11

ENERGIA Sp. z o.o. — Bydgoszcz ENERGIA Sp. z o.o. — Bydgoszcz, KONSERWACJA

ENERGIA Sp. z o.o. — Byd­goszcz

Fir­ma była przy­go­towana do real­iza­cji zada­nia, a pro­fesjon­al­ny zespół mon­terów doskonale radz­ił sobie z nieprzewidziany­mi sytu­ac­ja­mi jakie pojaw­iły się na miejs­cu mon­tażu i kon­serwacji tara­su.

 

ENERGIA Sp. z o.o. — Byd­goszcz, KONSERWACJA

Prace zostały wyko­nane praw­idłowo, a współpracę z fir­mą DECK-DRY Sp. z o.o. oce­ni­am pozy­ty­wnie.

45 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA r-energia

 

 

MULTICO Sp. z o.o. — Warszawa, apartament

 MULTICO Sp. z o.o. — Warsza­wa, aparta­ment

 

Deck o powierzch­ni ok. 100 m2 w sys­temie DECK-DRY został wyko­nany z des­ki gład­kiej bangki­rai…; skom­p­likowany ksz­tałt tara­su oraz ist­nieją­ca balustra­da wyma­gały dużej pre­cyzji przy real­iza­cji tara­su.

 

r-multico multico 14MULTICO Sp. z o.o. — Warsza­wa, aparta­ment

RKW – Warszawa

RKW – Warsza­wa

Współpra­ca z fir­mą DECK-DRY w dziedzinie pro­jek­towa­nia i rozwiązań tech­nicznych prze­b­ie­gała sprawnie. Efekt koń­cowy (…) sprostał oczeki­wan­iom  pro­jek­tan­tów a przede wszys­tkim klien­ta.

 

 

r-rkw rkw 13

 

 

KLIENT PRYWATNY – Bełchatów,

KLIENT PRYWATNY – Bełchatów,

Taras “przy­jechał” i został zamon­towany w uzgod­nionym ter­minie; okazał się być 
ulu­bionym miejscem naszego wypoczynku przed domem.

 

17

ARCONT – taras w ogrodzie wokół jacuzzi

 ARCONT – taras w ogrodzie wokół jacuzzi

 Zre­al­i­zowany późną jesienią taras, spełnił wyma­gania pro­jek­tan­tów oraz marzenia inwest­o­ra, a ja ze swej strony bard­zo pozy­ty­wnie oce­ni­am współpracę z fir­mą DECK-DRY pol­s­ka.

 

r-arcont referencje-zastep 26ARCONT – taras w ogrodzie wokół jacuzzi

KLIENT PRYWATNY – Warszawa, mieszkanie

 KLIENT PRYWATNY – Warsza­wa, mieszkanie

Lubimy nasz drew­ni­any taras za jakość i wygląd, a współpracę z fir­mą wykonu­jącą go oce­ni­amy bard­zo pozy­ty­wnie.

 

 

kp6 27

GUTKOWSKI – Częstochowa, kładka pod fontanną

GUTKOWSKI – Częs­to­chowa, kład­ka pod fontan­ną

Pro­jekt architek­ton­iczny przewidu­je zestaw­ienia różnorod­nych mate­ri­ałów… Zadanie powier­zone fir­mie DECK-DRY wyko­nane zostało bez zas­trzeżeń.

r-gutkowski gutkowski 28