Zaznacz stronę

 

Taras z des­ki kom­pozy­towej

Taras z des­ki kom­pozy­towej jest coraz częś­ciej wybier­any jako posadz­ka, zarówno na zewnątrz jak i we wnętrzach.

Pod­jęliśmy się zada­nia mon­tażu posadz­ki z des­ki kom­pozy­towej tara­sowej DECK-DRY EKO na inwest­y­cji w Warsza­w­ie. Powierzch­nia tara­su poziomowana była na pod­kładach gumowych oraz wspornikach tara­sowych. Łącz­na powierzch­nia zamon­towanych tarasów na inwest­y­cji to 476 m2. Dzię­ki łat­woś­ci mon­tażu prace prze­biegły bard­zo sprawnie.

Des­ki kom­pozy­towe

Des­ki kom­pozy­towe to mieszan­i­na mącz­ki drzewnej i polichlorku winy­lu. Spraw­ia to, że taras z des­ki kom­pozy­towej przy­pom­i­na w dotyku drewno i zapew­nia mu trwałość. Des­ki kom­pozy­towe są bard­zo odporne na wilgoć, na grzy­by oraz atak owadów. Taras z des­ki kom­pozy­towej nie wyma­ga spec­jal­nych zabiegów pielę­gna­cyjnych, wystar­czy szc­zotką wymi­atać bieżące zabrudzenia tj. piach, kurz.

Mon­taż tara­su z des­ki kom­pozy­towej

Fir­ma DECK-DRY ofer­u­je gotowy sys­tem tara­sowy: des­ki kom­pozy­towe DECK-DRY EKO 2,2 x 14,0 cm, łączni­ki DECK-DRY EKO z kom­pletem wkrętów oraz legary DECK-DRY EKO.
Sys­tem mon­tażu tara­su z des­ki kom­pozy­towej DECK-DRY EKO jest niezwyk­le prosty.