Zaznacz stronę

Uwaga na nieuczciwych sprzedawców i wykonawców desek i tarasów deski tarasowe warszawa

 

Fir­ma DECK-DRY Pol­s­ka od pon­ad 10 lat w Polsce zaj­mu­je się han­dlem deską tara­sową i kom­plek­sowym wykon­aw­st­wem drew­ni­anych tarasów. Ten czas poz­wolił nam na zdoby­cie bogat­ego bez­cen­nego doświad­czenia w skom­p­likowanej dziedzinie pra­cy z drewnem. Od pon­ad 10 lat pracu­je­my na opinię rzetel­nej i ucz­ci­wej firmy co potwierdza­ją nasze liczne ref­er­enc­je, zaprasza­my za odwiedzenia dzi­ału

 

Obser­wu­jąc niepoko­jące ten­denc­je na pol­skim rynku chcielibyśmy uświadomić naszych klien­tów o ist­nieją­cych zagroże­ni­ach przy współpra­cy z fir­ma­mi niedoświad­c­zony­mi i nieucz­ci­wy­mi.

1. Des­ka desce nie rów­na
Drewno jako mate­ri­ał pochodzenia organ­icznego posi­a­da nie­zlic­zoną ilość współczyn­ników wpły­wa­ją­cych na jego ostate­czną jakość. Niejed­nokrot­nie spotkaliśmy się z tym że nasi klien­ci byli rozczarowani jakoś­cią otrzy­manego mate­ri­ału od innych firm i zwracali się do nas celem zaopin­iowa­nia.

2. Oszust­wo mate­ri­ałowe
Wiele firm na rynku sprzeda­je mate­ri­ał pod inny­mi nazwa­mi chcąc ukryć fak­ty­czny gatunek drew­na który mimo tego, że jest podob­ny posi­a­da gorsze właś­ci­woś­ci i częs­to różnice pojaw­ia­ją się po cza­sie a wykon­aw­ca nie odbiera tele­fonów. Klient zosta­je oszukany. Fir­ma DECK-DRY to gwaranc­ja ucz­ci­woś­ci i pewność, że mate­ri­ał który klient od nas otrzy­mu­je to fak­ty­cznie ten mate­ri­ał który był zamaw­iany.

keruing

 

fot. 1 — zdje­cie prezen­tu­je deske zapro­ponowana klien­towi przez konkurenc­je jako bangki­rai 
( twierd­zono, że wycie­ki żywicy są nat­u­ralne dla tego gatunku ).Des­ka Bangki­rai nie posi­a­da wycieków żywicy a des­ka pro­ponowana przez konkurenc­je to zde­cy­dowanie niższej jakoś­ci des­ka Keru­ing, która początkowo wyglą­da łudzą­co podob­nie do des­ki Bangki­rai.

3. Dokład­ność wyko­na­nia
Jak powszech­nie wiado­mo “Dia­beł tkwi w szczegółach”. Przy­go­towanie i mon­taż mate­ri­ału jakim jest drewno wyma­ga ogrom­nej wiedzy i doświad­czenia. Nawet najlep­szy i naj­droższy mate­ri­ał nie będzie mógł się odpowied­nio prezen­tować w całoś­ci jeśli jego wyko­nanie nie będzie dokładne. Wiele Pseu­do­fa­chow­cy nie posi­a­da odpowied­niej wiedzy nt. drew­na przez co popel­ni­a­ją blędy których efek­ty są cza­sa­mi widoczne dopiero po jakimś cza­sie. Nasi fachow­cy zaj­mu­ją się tylko i wyłącznie drewnem. Jest to gwaranc­ja wyko­na­nia na najwyższym możli­wym poziomie.

wykonanie

 

 

fot. 2 — zdje­cie prezen­tu­je jakość wyko­na­nia konkurencji. widoczne cię­cia wzdłuż sto­lar­ki oki­en­nej wyko­nane niepraw­idłowy­mi narzędzi­a­mi w niepraw­idłowy sposób.

4. Kom­plek­sowość obsłu­gi
Fir­ma DECK-DRY zapew­nia pełną obsługę na każdym etapie real­iza­cji. Od samego początku klient wprowad­zony jest w tem­atykę drew­na i tarasów. Otrzy­mu­je od nas bez­cenne infor­ma­c­je i mate­ri­ały. Doradzt­wo i obsłu­ga w zakre­sie doboru mate­ri­ału. Przy­go­towanie kon­cepcji oraz pro­jek­tu wykon­aw­czego przez naszych inżynierów i architek­tów. Mate­ri­ał jest przy­go­towany przez naszych doświad­c­zonych sto­larzy i mon­towany przez najlep­szych fachow­ców. Ser­wis i naprawy gwaran­cyjne.
Ist­nieje niewiele firm które mogą zapewnić taką kom­plek­sową i doświad­c­zoną obsługę real­iza­cji.

5. Gwaranc­ja 
Na mate­ri­ał zamon­towany przez naszą fir­mę udzielamy gwarancji i wszys­tkie błędy lub prob­le­my rozwiązu­je­my poczuwa­jąc się do odpowiedzial­noś­ci. Pseudo­tara­sowe firmy zazwyczaj nie odbier­a­ją tele­fonów w tema­cie rekla­macji.

6. Made in Chi­na
Nasze pro­duk­ty charak­teryzu­ją się najwyższą jakoś­cią i zro­bione są z najlep­szego mate­ri­ału. Niejed­nokrot­nie spotkaliśmy się z fir­ma­mi które uży­wa­ją tanich chińs­kich pro­duk­tów które są nietr­wałe a nawet niebez­pieczne dla zdrowia.

7. Kul­tura 
Nasi pra­cown­i­cy posi­ada­ją wysoką kul­turę oso­bistą.

8. Bez­pieczeńst­wo
Nasi klien­ci otwier­a­ją przed nami bramy swoich domów. Pracu­jąc z nami mogą czuć się bez­piecznie i nie obaw­iać się o częste w Polsce kradzieże. W przy­pad­ku ewen­tu­al­nych zniszczeń nasza fir­ma posi­a­da polisy ubez­pieczeniowe OC i wszelkie straty zostaną zwró­cone.

 

 

 

 des­ki tara­sowe warsza­wa