Zaznacz stronę

Jakie wady ma taras tradycyjny

 

Jakie wady ma taras : Tradycyjny i w Innych Systemach ?

des­ki mają mniejszą trwałość

ponieważ nieza­uważal­nie gni­ją w miejs­cu ich pod­par­cia,

woda stale zale­ga w stykach desek z legara­mi

i stanowi poży­wkę dla grzy­bów, które zniszczą w tym miejs­cu

nawet najbardziej odporne, tropikalne drewno,

w wilgo­t­nych stykach rozwi­ja­ją się grzy­by

klas Zygo-, Asco-, Basidio-, Deutero,- mycetes,

pod­czas, gdy w pozostałej częś­ci, des­ka jest zdrowa

w krótkim cza­sie, jako pro­dukt grzy­bów,

pojaw­ia się tam próch­no

 tar-zdj-grzyb_male tar-zdj-mech_male tar-zdj-próchno-b_male

 

 

przy czym, poza tymi styka­mi, des­ki zwyk­le pozosta­ją zdrowe,

lecz, jak każ­da kon­strukc­ja posi­a­da taka trwałość jak jej najsłab­szy punkt

des­ki nasiąka­ją od dołu wilgo­cią i pęcznieją

co powodu­je pękanie i wypaczanie się desek, tj. tzw. „łyżkowanie”

śmieci zbier­a­ją się na legarach między deska­mi

przyle­ga­ją do desek i stale mokną, stanow­ią podłoże dla roz­wo­ju w/w grzy­bów,

które zniszczą również w tym miejs­cu każdy gatunek drew­na,

legary na ogół są drew­ni­ane, są stale wilgo­tne i pomi­mo dużych przekro­jów szy­bko

niszczeją dlat­ego nie opła­ca się kon­ser­wować

tarasów wyko­nanych trady­cyjnie.