Zaznacz stronę

Budowa Tarasów i Montaż Tarasów Ceny

W spraw­ie des­ki kom­pozy­towej kon­tak­tuj się z przed­staw­icielem na tere­nie Two­jego wojew­ództ­wa.

W celu sporządzenia dla Państ­wa ofer­ty wyko­na­nia deck-u w sys­temie DECK-DRY prosimy o przesłanie:

RYSUNKU, PROJEKTU lub SZKICU (nawet odręcznego) z główny­mi wymi­ara­mi lub opisu dot. ksz­tał­tu i wymi­arów Państ­wa tara­su na adres:

deck-dry@deck-dry.com
lub fax-em 58 511 04 32

W celu przesła­nia wyty­cznych dot. podłoża prosimy również o przesłanie:

ZDJĘĆ 1–3 szt. aktu­al­nego stanu podłoża dla deck-u
- MMS-em na nr tel. kom. 691 663 753 lub 506 984 947 lub
- e-mailem na w/w adresy.

Prosimy o:

- podanie mias­ta, w którym przewidziany jest mon­taż,
- podanie planowanego ter­minu real­iza­cji.

Zaprasza­my do współpra­cy.

Drew­ni­ane tarasy DECK-DRY wykonu­je­my:

- z drew­na różnych gatunków, tanich i droższych, rodz­imych i egzo­ty­cznych
- z drew­na impreg­nowanego powierzch­niowo i w masie, w autok­lawach
- układane swo­bod­nie na betonie, sty­ro­durze, papie bez­za­kład­kowo kładzionej,       ter­ako­cie, itp.
- bez koniecznoś­ci zamo­cow­a­nia do podłoża i prze­bi­cia ciągłoś­ci izo­lacji wod­nej,
- z balustradą zamo­cow­aną do legarów mon­tażowych deck-u bez prze­bi­ja­nia izo­lacji,
- z łat­wo roz­bier­al­nych poje­dynczych desek lub palet, np. na zimę
- z desek gład­kich lub ryflowanych, w różnych kolorach
- w zacisznych ogród­kach i dos­tosowane do prze­jaz­du samo­chodów,
- zapew­ni­amy ser­wis i remon­tu­je­my zniszc­zone, tarasy, pomosty, itp.

10 + 11 =