Zaznacz stronę

TARASY DREWNIANE I KOMPOZYTOWE

Zapoz­naj się z naszą ofer­tą.

 

PROFESJONALNE DORADZTWO

Doświadczenie w projektowaniu tarasów i drewnianej zabudowy ogrodowej — setki zadowolonych klientów !

GWARANCJA NA WSZYSTKIE PRODUKTY I USŁUGI

Na wszys­tkie pro­duk­ty i usłu­gi otrzy­masz gwarancję. Wykonu­je­my ser­wisy gwaran­cyjne.

Nasze realizacje są naszą wizytówką !

Zamówiony materiał dowozimy bezpiecznie i szybko pod każdy adres w całej Polsce !

Bard­zo chwalę sobie współpracę z fir­mą DECK-DRY, która obsługu­je klien­ta kom­plek­sowo, sto­suje najlep­sze mate­ri­ały i przy­czy­nia się do ochrony środowiska.

 

Klient pry­wat­ny

Budzyń

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub napisz aby otrzymać wszystkie informacje dotyczące tarasów i elewacji drewnianych.

Nasi projektanci i doświadczeni architekci wykonają INWENTARYZACJE I PROJEKT Twojego wymarzonego tarasu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

Budowa Tarasów i zabudowy ogrodowej cała Polska

Potrzebujesz Budować Taras Drewniany dla najbardziej wymagających Klientów, którzy zarządzają Rezydencjami, Hotelemi, Spa, Restauracjami.

A może projektujesz Architekturę Krajobrazu z Drewna ?
Pomagamy w projektach Architektom, przy rozwiązaniach architektury krajobrazu.

Ty wiesz najlepiej jak trud­no osiągnąć wysoką jakość este­ty­czną i trwałość rozwiązań wykończenia budynku i wnętrz.
Jed­no niewłaś­ci­wy dobór mate­ri­ałów, powodu­je prz­erób­ki lub rozbiórkę i nowym zamówie­niem. Zau­fanie do fachow­ców, spowodu­je wyłącznie Two­je opóźnienia i straty, które miały być zyskiem z naj­tańszej desecz­ki egzo­ty­cznej.
Deck-Dry zapew­nia rozwiąza­nia zas­trzeżone Paten­ta­mi w zakre­sie tarasów, ich mocow­ań.
Deck-Dry to również surowiec drew­na, który jest selekcjonowany, a pro­dukt koń­cowy wyt­warzany na włas­nych maszy­nach, pod kon­trolą jakoś­ciową.

Dosta­niesz wszys­tko co doty­czy Drew­na i jego wyrobów :

- Bezpłatne Doradzt­wo Tech­niczne

- Najwyższej Jakoś­ci Drewno i jego Pro­duk­ty

- Najlep­sze rozwiąza­nia oparte na paten­tach Tarasy i Elewac­je Drew­ni­ane,

- Trans­port na miejsc budowy w określonym cza­sie,

- Pełną paletę pro­duk­tów Architek­tu­ry Kra­jo­brazu,

- Pro­jek­ty Tarasów ( w tym inwen­taryza­c­je )

- Mon­taż Tarasów przez Pro­fesjon­al­nej Ekipy z zapleczem narzędziowym,

- Pro­jek­ty Kon­strukcji drew­ni­anych

- Ser­wis, Kon­serwac­ja tarasów, remon­ty, rekon­strukc­je i

Dostar­czymy Tobie pro­duk­ty najwyższej jakoś­ci od pro­dukcji do mon­tażu z gwarancją i ser­wisem :

- Tarasy Drew­ni­ane, Kom­pozy­towe z sys­tema­mi Deck-Dry i wspornika­mi DD Pedestals,

- don­ice drew­ni­ane, pło­ty drew­ni­ane, balustrady tara­sowe, pochwyty tara­sowe, ogrodze­nie drew­ni­ane, ław­ki drew­ni­ane, per­gole drew­ni­ane, meble ogrodowe, stop­nie drew­ni­ane, schody ogrodowe,

- zabu­dowy brodzików pod prysznic,

- obu­dowy Basenu i obu­dowy Jacuzzi

- pod­su­fit­ki drew­ni­ane, sto­lar­ka zabu­dowa wewnętrz­na, lamp­ki tara­sowe, oświ­etle­nie tara­sowe,

- kon­strukc­je drew­ni­ane, pomosty drew­ni­ane,

 

7 + 5 =

Najlepsza oferta TARASÓW dla

Projektantów Architektów Wykonawców Montażystów

Skorzystaj z naszej oferty tarasów drewnianych i kompozytowych !

TARASY OGRODOWE

Najlep­sza des­ka tara­sowa

Tarasy kom­pozy­towe

Klip­sy do mon­tażu

Wkrę­ty tara­sowe

Wsporni­ki tara­sowe

MONTAŻ CAŁA POLSKA

Mon­taż tara­su

Kon­serwac­ja tara­su

Pro­jekt tara­su

Obsłu­ga inwest­y­cji

USŁUGI STOLARSKIE

Naprawa tarasów

Cyk­li­nowanie tarasów

Szli­fowanie desek

Pro­dukc­ja desek

PROJEKTOWANIE

Pro­jek­ty tarasów

Pro­jek­ty kon­strukcji drew­ni­anych

Inwen­taryza­c­je

Doradzt­wo