Zaznacz stronę

CO NA TARAS ? — DREWNO

Taras zewnętrzny to jed­no z najważniejszych miejsc w domu, przy budynku, w ogrodzie. Dlat­ego zasad­niczą decyzją jest – co na taras ?, tj. jaką posadzkę wykon­ać na tarasie ?

Na posadz­ki na zewnętrznych tarasach sto­su­je się wiele mate­ri­ałów, np.:

- ter­akotę,

- drewno,

- pły­ty kami­enne,

- bruk kami­en­ny,

- betonowe pły­ty chod­nikowe lub

- kostkę brukową,

- des­ki kom­pozy­towe (tzw. kom­pozyt, tj. des­ki plas­tykowe z niez­naczącą iloś­cią pyłu drzewnego lub bez pyłu drzewnego ; pył drzewny jest dodawany do plas­tyku zasad­nic­zo tylko dla uza­sad­nienia jej nazwy) lub

- met­alowe kraty pomostowe,

jed­nak drewno, tj. drew­ni­any taras (zwany inaczej: deck, gret­ing, podest, trap) — jest uznawany za najek­skluzy­wniejszą zewnętrzną posadzkę !

Więc na pytanie – co na taras ? odpowiedz­ią jest nat­u­ral­nie – nat­u­ralne drewno. Drew­ni­any taras jest odpowied­ni, a nawet najlep­szy jako zewnętrz­na posadz­ka, szczegól­nie dla miejsc rekreacji, wypoczynku i gas­tronomii, zwłaszcza jeśli jest on zamon­towany w sys­temie, w którym des­ki nie mają żad­nych wilgo­t­nych styków (w których drewno mogły­by gnić), tj. w sys­temie DECK-DRY.

Taras w ogrodzie
Taras na dachu
Taras przy domu

Co na taras ? Drewno jest najlep­sze, ponieważ :

- jest mate­ri­ałem nat­u­ral­nym, „przy­jaznym” i przy­jem­nym w kon­tak­cie (zapy­taj swo­jego psa),

taras na balkonie
Taras w ogrodzie
Taras w ogrodzie

Co na taras ? Drewno jest najlep­sze, ponieważ :

- jest mate­ri­ałem nat­u­ral­nym, „przy­jaznym” i przy­jem­nym w kon­tak­cie (zapy­taj swo­jego psa),

- posi­a­da najwięk­sze tzw. ciepło właś­ci­we (ok. 2’500 J/kg · K/, przy temp. ok. 200C), w porów­na­niu z

wszys­tki­mi inny­mi, w/w mate­ri­ała­mi stosowany­mi na zewnętrznych posadzkach,

- a przy tym nie nagrze­wa się w słoneczne i upalne dni (w prze­ci­wieńst­wie do desek tzw. kom­pozy­towych) na

tyle, aby nie moż­na było z niego korzys­tać chodząc po deskach gołą stopą,

- drewno jest mate­ri­ałem eko­log­icznym i odnaw­ial­nym (w zasad­niczej częś­ci jego podaży pochodzi z plan­tacji

podle­ga­ją­cych wymogom FSC, zapew­ni­a­ją­cym ich odnaw­ial­ność),

- jest mate­ri­ałem budowlanym o najm­niejszym promieniowa­niu, tj. o najm­niejszym współczyn­niku radi­acji

wynoszą­cym tylko 0,04 bekerele/m3 (dla porów­na­nia, gazo­be­ton posi­a­da ok. 15 razy więk­szy współczyn­nik,

a tworzy­wa sztuczne (np. kom­pozyt) nawet 30 razy więk­szy współczyn­nik radi­acji,

- a drewno zamon­towane w sys­temie DECK-DRY (i ole­jowane od góry co najm­niej raz w roku) nie posi­a­da

wilgo­t­nych styków, a więc miejsc, w których drewno gni­je, uzysku­je więc trwałość więk­szą od np. ter­ako­ty

lub trwałość taką, jaką uzysku­je kom­pozyt.