Zaznacz stronę

Deska Kompozytowa Ceny

Ceny Detaliczne

Posi­adamy wielo­let­nie doświad­cze­nie w mon­tażu tarasów kom­pozy­towych. Poniżej przed­staw­iamy ceny des­ki kom­pozy­towej i akce­soriów towarzyszą­cych niezbęd­nych do mon­tażu des­ki kom­pozy­towej. Pełen cen­nik asorty­men­tu wysyłamy mailem na zapy­tanie. W celu otrzy­ma­nia pełnej ofer­ty na mon­taż tara­su z des­ki kom­pozy­towej prosimy o przesłanie pod­sta­wowych infor­ma­cji dot. planowanej real­iza­cji na maila.

Pro­dukt jest alter­naty­wą dla tarasów z prawdzi­wego drew­na. Tech­nolo­gia pro­dukcji opiera się na łącze­niu włókien drzewnych z wysok­iej jakoś­ci utwardzanym poli­etylen­em (HDPE). Ze wzglę­du na wysoką zawartość skład­ni­ka organ­icznego ( 40–50% ) mate­ri­ał ten posi­a­da wysoką odporność na zmi­enne warun­ki atmos­fer­yczne i jest wygod­ny w obróbce.

W spraw­ie des­ki kom­pozy­towej kon­tak­tuj się z przed­staw­icielem na tere­nie Two­jego wojew­ództ­wa.

deska kompozytowa WPC

wymi­ary: 25x145x2400 mm
PLN16,50/mb.
 • Deska tarasowa eko wpc kompozytowa jasny brąz drobny szczot
 • des­ka kom­pozy­towa DECK-DRY EKO WPC
 • kolor: jas­ny brąz
 • wymi­ary: 25x145x2400 mm
 • pro­fil: ryflowana
 • powierzch­nia: szli­fowana
 • cena za m2: 113,69 zł/netto

deska kompozytowa WPC

wymi­ary: 25x145x2400 mm
PLN16,50/mb.
 • deska kompozytowa cena cennik
 • des­ka kom­pozy­towa DECK-DRY EKO WPC
 • kolor:ciemny brąz
 • wymi­ary: 25x145x2400 mm
 • pro­fil: ryflowana
 • powierzch­nia: szli­fowana
 • cena za m2: 113,69 zł/netto

deska kom­pozy­towa WPC

wymi­ary: 25x145x2400 mm
PLN16,50/mb.
 • deska kompozytowa cena oferta
 • des­ka kom­pozy­towa DECK-DRY EKO WPC
 • kolor: popielaty
 • wymi­ary: 25x145x2400 mm
 • pro­fil: ryflowana
 • powierzch­nia: szli­fowana
 • cena za m2: 113,69 zł/netto

legar kompozytowy

wymi­ary: 40x40x2400 mm
PLN9,00/mb.
 • deska kompozytowa i legar
 • legar kom­pozy­towy DECK-DRY EKO WPC
 • kolor: szary
 • wymi­ary: 40x40x2400 mm
 • cena za m2:

 • 22,50 zł/netto

klips montażowy

DECK-DRY EKO WPC
PLN0,93/szt.
 • deska kompozytowa i klips
 • klips mon­tażowy DECK-DRY EKO WPC
 • kolor: szary/brązowy
 • cena za m2:

 • 14,88 zł/netto

taras + montaż

kom­plet­ny taras z mon­tażem
PLNod 270/m2
 • deska kompozytowa montaż
 • Podana cena sza­cunkowa.
 • Ostate­czny koszt wyko­na­nia tara­su kom­pozy­towego po wyko­na­niu szczegółowej ofer­ty cenowej

Tarasowa deska kompozytowa

nowy pro­dukt w naszej ofer­cie — des­ka kom­pozy­towa DECK-DRY EKO WPC !

Pro­dukt jest alter­naty­wą dla tarasów z prawdzi­wego drew­na. Tech­nolo­gia pro­dukcji opiera się na łącze­niu włókien drzewnych z wysok­iej jakoś­ci 
utwardzanym poli­etylen­em (HDPE). Ze wzglę­du na wysoką zawartość skład­ni­ka organ­icznego ( 40–50% ) mate­ri­ał ten posi­a­da wysoką odporność 
na zmi­enne warun­ki atmos­fer­yczne i jest wygod­ny w obróbce.

Kom­pozy­towa des­ka tara­sowa charak­teryzu­je się wysoką odpornoś­cią na wilgoć oraz gni­cie — z tego wzglę­du żywot­ność pro­duk­tu jest dłu­gotr­wała. 
Des­ka kom­pozy­towa nie wyma­ga kon­serwacji i bar­wienia. Jest łat­wa  w mon­tażu, eksploat­acji i czyszcze­niu. Pro­dukt ten jest eko­log­iczny i w 100% 
pod­dawal­ny recyk­lin­gowi.

W asorty­men­cie posi­adamy des­ki komorowe o wym. 24x150 mm w następu­ją­cych kolorach

des­ka kom­pozy­towa
kolor: brąz czeko­lad­owy ( dark brown )
pro­fil: drob­no­ryflowana
powierzch­nia: glad­ka

1-ciem_braz_drobny_gladka

des­ka kom­pozy­towa
kolor: brąz czeko­lad­owy ( dark brown )
pro­fil: drob­no­ryflowana
powierzch­nia: wzór

2-ciem_braz_drobny_wzor

des­ka kom­pozy­towa
kolor: brąz czeko­lad­owy ( dark brown )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: gład­ka

3-cierm_braz_gruby_gladka

des­ka kom­pozy­towa
kolor: brąz czeko­lad­owy ( dark brown )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: wzór

21-cierm_braz_gruby_wzor

des­ka kom­pozy­towa
kolor: brąz jas­ny ( brown )
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: gład­ka

5-jas_braz_drobny_gladka

des­ka kom­pozy­towa
kolor: brąz jas­ny ( brown )
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

 6-jas_braz_drobny_szczot

des­ka kom­pozy­towa
kolor: brąz jas­ny ( brown )
pro­fil: gład­ka
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

7-jas_braz_gladka_szczot

des­ka kom­pozy­towa
kolor: brąz jas­ny ( brown )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkown

8-jas_braz_gruby_szczot

des­ka kom­pozy­towa
kolor: asfal­to ( dark ash )
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: gład­ka

10-czarny_drobny_wzor

des­ka kom­pozy­towa
kolor: asfal­to ( dark ash )
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: wzór

9-czarny_drobny_gladka

des­ka kom­pozy­towa
kolor: asfal­to ( dark ash )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: wzór

12-czarny_gruby_wzor

des­ka kom­pozy­towa
kolor: asfal­to ( dark ash )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: gład­ka

11-czarny_gruby_gladka

des­ka kom­pozy­towa
kolor: popielaty ( ash )
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

13-szary_drobny_szczot

des­ka kom­pozy­towa
kolor: popielaty ( ash )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

14-szary_gruby_szczot

des­ka kom­pozy­towa
kolor: popielaty ( ash )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: wzór

15-szary_gruby_wzor

des­ka kom­pozy­towa
kolor: oli­wkowy ( olive )
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

17-zolty_drobny_szczot  

des­ka kom­pozy­towa
kolor: oli­wkowy ( olive )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

18-zolty_gruby_szczot

tara­sowa des­ka kom­pozy­towa