Zaznacz stronę

Tarasowa innowacja !

Des­ka kom­pozy­towa WPC to doskon­ały mate­ri­ał dla osób cenią­cych sobie wygodę i przy­jem­ność korzys­ta­nia z cza­su wol­nego na tarasie.

Odporność

Nie wyma­ga impre­g­nacji ani kon­serwacji.

Nie gnije

Des­ka kom­pozy­towa DECK-DRY EKO jest całkowicie odpor­na na pleśnie, grzy­by i szkod­ni­ki

Łatwa w montażu

Des­ka kom­pozy­towa DECK-DRY EKO jest łat­wa w mon­tażu, pielę­gnacji i obróbce. Możesz samodziel­nie zmon­tować swój taras z des­ki kom­pozy­towej.

%

Zawartość mączki drzewnej

%

Tworzywo PCV

%

Dodatki, pigmenty, uszlachetniacze

DESKA KOMPOZYTOWA

 

Deska kompozytowa alternatywą dla drewna

Pro­dukt jest alter­naty­wą dla tarasów z prawdzi­wego drew­na. Tech­nolo­gia pro­dukcji opiera się na łącze­niu włókien drzewnych z wysok­iej jakoś­ci utwardzanym PVC. Ze wzglę­du na wysoką zawartość skład­ni­ka organ­icznego ( 50–60% ) mate­ri­ał ten posi­a­da wysoką odporność na zmi­enne warun­ki atmos­fer­yczne i jest wygod­ny w obróbce.

Odporność deski kompozytowej

Kom­pozy­towa des­ka tara­sowa charak­teryzu­je się wysoką odpornoś­cią na wilgoć oraz gni­cie — z tego wzglę­du żywot­ność pro­duk­tu jest dłu­gotr­wała. Des­ka kom­pozy­towa nie wyma­ga kon­serwacji i bar­wienia. Jest łat­wa w mon­tażu, eksploat­acji i czyszcze­niu. Pro­dukt ten jest eko­log­iczny i w 100% pod­dawal­ny recyk­lin­gowi.

Aktualności

Zobacz nasze ostat­nie real­iza­c­je na naszym fanpage‘u — http://www.facebook.com/deckdry

 

Deska kompozytowa CENNIK

Poniżej prezen­tu­je­my ceny des­ki kom­pozy­towej. Dodatkowo dys­ponu­je­my całym asorty­mentem tara­sowym niezbęd­nym do mon­tażu tara­su kom­pozy­towego. Ofer­u­je­my również kom­plek­sowy mon­taż na tere­nie całej Pol­s­ki.

deska kompozytowa

wymi­ary: 25x145x2400 mm
PLN113/m2
 • deska kompozytowa jasny brąz

  des­ka-kom­pozy­towa-ofer­ta

 •  
 • kolor: jas­ny brąz
 • pro­fil: ryflowany

legar kompozytowy

wymi­ary: 40x40x2400 mm
PLN22,50/m2
 • deska kompozytowa i legar

  des­ka kom­pozy­towa wyma­ga legara do mon­tażu

 •  

łącznik tarasowy

DECK-DRY EKO WPC
PLN14,88/m2
 • deska kompozytowa i klips

  des­ka kom­pozy­towa wyma­ga do mon­tażu łączni­ka

 •  

Opinie klientów

Zapoz­naj się z opini­a­mi naszych klien­tów.

Otrzy­many przez nas towar był w pełni zgod­ny z zamówie­niem. Taras został zamon­towany przez nas samodziel­nie. Mon­taż jest sto­sunkowo prosty i szy­b­ki. Pole­camy kom­pozy­tową deskę tara­sową DECK-DRY EKO.”

klient pry­wat­ny

Warsza­wa

Z powier­zonego zada­nia fir­ma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wywiąza­ła się ter­mi­nowo, prowadz­iła robo­ty pro­fesjon­al­nie, zgod­nie z zasada­mi wiedzy tech­nicznej, obow­iązu­ją­cymi nor­mami i przepisa­mi prawa budowlanego”

fir­ma dewelop­er­s­ka

J.W. CONSTRUCTION

Nasz pro­jekt architek­ton­iczny przewidu­je zestaw­ienia różnorod­nych mate­ri­ałów… Zadanie powier­zone fir­mie DECK-DRY wyko­nane zostało bez zas­trzeżeń.”

architekt

Zapoznaj się z oferowanymi cenami

Jeśli zain­tere­sowałeś się naszą ofer­tą zapoz­naj się z ofer­owanym przez nas asorty­mentem.