Zaznacz stronę

 Deska Tarasowa Bambusowa

 

BAMBUS

(bam­busa shreb)

Des­ki Tara­sowe Bam­bu­sowe pochodzą z lasów bam­bu­sowych, które wys­tępu­ją w zróżni­cow­anym kli­ma­cie — najwięcej jest ich w Azji, ale wys­tępu­ją też w Ameryce i Aus­tralii oraz w Afryce.

Des­ka Tara­sowa Drew­na bam­busa pozysku­je się z pustych w środ­ku, wiel­kich, drewnieją­cych łodyg traw. Mają one do 30 cm śred­ni­cy i 40 m wysokoś­ci.
Drze­wo Bam­bus jest najszy­b­ciej ros­nącą rośli­na na świecie (rośnie nawet 100 cm na dobę), dzię­ki czemu przy­czy­nia się do redukcji kon­sumpcji drew­na, ochrony lasów. Charak­teryzu­je się wysoką trwałoś­cią. Wys­tępu­je w kolorach od jas­nożółtego do brą­zowego. Jest lże­jszy od drew­na i mało kur­c­zli­wy.

Drewno i łody­gi bam­busa w nat­u­ral­nym rejonie wys­tępowa­nia uży­wane były od tysię­cy lat — służyły jako lek­ki, wytrzy­mały mate­ri­ał budowlany i sto­lars­ki, galanteryjny, papier­niczy, tkac­ki i ple­cionkars­ki. Obec­nie dzię­ki nowym tech­nolo­giom odpowied­nio cięte i skle­jane ścian­ki łodyg w postaci płyt, pan­eli i desek tara­sowych stanow­ią pełnowartoś­ciowy mate­ri­ał do pro­dukcji mebli i mate­ri­ałów podło­gowych i tarasów.

Pod wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych, promieniowa­nia słonecznego i księży­cowego, zanieczyszczenia atmos­fer­ycznego, pyłków roślin kolor pogłębia się do maho­niowego, ciem­no-brą­zowego i patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary. Dlat­ego w obrę­bie jed­nej real­iza­cji mogą wys­tąpić odcie­nie od jas­no żółtego, poprzez czer­won­awy i brą­zowy. Możli­wość wys­tępowa­nia ciem­nych plam pow­sta­ją­cych w wyniku roz­wo­ju drob­nous­tro­jów i bak­terii wys­tępu­ją­cych w kli­ma­cie środ­kowo-europe­jskim. Des­ki deck-u w trak­cie użytkowa­nia mogą wydawać charak­terysty­czne dla drew­na dźwię­ki, a także ugi­nać się pod wpły­wem nacisku.
Bam­bus w kul­turze ori­en­tal­nej jest sym­bol­em dłu­gowiecznoś­ci, szczęś­cia i prawdy duchowej.

Des­ka tara­sowa bam­bu­sowa uży­ta w sys­temie DECK-DRY wykazu­je wyjątkową trwałość; Nat­u­ral­na struk­tu­ra i egzo­ty­czny kolor nada­ją unikalny, rustykalny charak­ter drew­ni­anej posadz­ki, która jest uznawana za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę; pon­ad­to des­ki stan­dard (no select­ed) posi­ada­ją następu­jące cechy:

1. Występowanie drzew :

Połud­niowa, Wschod­nia Azja, Aus­tralia, Amery­ka, Afry­ka;

2. Deska Tarasowa — opis drewna

 • Włók­na — możli­wość wys­tępowa­nia prz­er­wanych włókien np. sple­cionych, poprzecznych poza płaszczyzną des­ki; możli­wość odksz­tałceń i pęknięć des­ki deck-u m.in. pod wpły­wem zmi­any warunk­ów atmos­fer­ycznych – vide skur­cz sty­czny i promieniowy; w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ewen­tu­al­nych odksz­tałceń: możli­wość zas­tosowa­nia czarnych przekładek w szczeli­nach pomiędzy deska­mi oraz należy wykon­ać ser­wis deck-u w okre­sie roku od dnia jego zamon­towa­nia;
 • Pozostałe Cechy Des­ki Tara­sowej — zachowu­je stałą wilgo­t­ność 10 — 12 %, jest łatwy w utrzy­ma­niu, odporny na dzi­ałanie warunk­ów atmos­fer­ycznych (wyso­kich i nis­kich tem­per­atur), pod wpły­wem słoń­ca i deszczu drewno patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary; zale­cane ole­jowanie deck-u ole­jem lni­anym lub ole­jem teak-owym zwięk­sza­jące dodatkowo jego odporność na zewnętrzne warun­ki atmos­fer­yczne i opóź­ni­a­jące patynowanie się drew­na; kon­takt z suchym lub zmieszanym z wodą cementem lub wap­nem a także z opiłka­mi żelaza może spowodować zasinienia i trwałe uszkodze­nie drew­na; nat­u­ral­ną cechą, nies­tanow­iącą o uster­ce i wadzie drew­na są duże i małe pin holes (otwory poowadzie, owady bytu­ją wyłącznie w drewnie żywym) oraz prze­bar­wienia, żywica, krzem, drza­z­gi i sęki; drewno jako pro­dukt nat­u­ral­ny, o ani­zotropowej budowie, w prze­ci­wieńst­wie do towarów imi­tu­ją­cych drewno, charak­teryzu­je się zróżni­cow­aną struk­turą i kolorystyką w obrę­bie tego samego gatunku, i par­tii gotowego pro­duk­tu;

3. Charakterystyka techniczna drewna

 • ciężar właś­ci­wy świeżego drew­na (kg/m³)~ 700–850
 • ciężar właś­ci­wy przy 12 % (kg/ m³) ~500–650
 • śred­ni skur­cz sty­czny (T%) / — skur­cz promieniowy (R%)~ 3,5/~ 3,0
 • wytrzy­małość na ściskanie ┴ (MPa) ~ 88 — 130
 • zgi­nanie staty­czne (MPa)~ 210,0
 • mod­uł elasty­cznoś­ci (MPa) ~ 14500

 4. Obróbka Deski Tarasowej Drewna

 • piłowanie —  dobre;
 • susze­nie -dobre;
 • obrób­ka ogól­na -dobre; możli­wość wys­tępowa­nia na desce śladów narzędzi sto­lars­kich, śladów po przekład­kach, bindowa­niu, szpachlowa­niu ubytków wodzie morskiej i śladów ryfla w desce gład­kiej;
 • kle­je­nie -dobre;
 • wykańczanie -dobre, des­ki nie są przyci­nane pod kątem, należy kupować des­ki z zapasem, końców­ki desek mogą być rozszczepi­one;
 • zbi­janie -dobre;

5. Zastosowanie drewna i deski tarasu

Drewno sto­su­je się na sto­larkę zewnętrzną i wewnętrz­na, do pro­dukcji meblowej wewnętrznej i ogrodowej, tarasy, deck-i, nie zale­ca się stosowa­nia desek dłuższych niż 3m