Zaznacz stronę

Deska tarasowa BANGKIRAI gatunek drewna

Deska Tarasowa Egzotyczna
BANGKIRAI

Des­ka tara­sowa pochodzi z drew­na Indonezji, Malezji, Fil­ipin, Brazyli, Peru, Boli­wii zal­iczane do cięż­kich gatunków drew­na. Egzo­ty­cz­na des­ka tara­sowa typu bangki­rai jest odpowied­nikiem drew­na teak-owego pod wzglę­dem odpornoś­ci na starze­nie bio­log­iczne, posi­a­da podob­ną, bard­zo dużą odporność na gni­cie i infekc­je pasożyt­nicze. Jest bard­zo twarde i ciężkie co powodu­je, że doskonale znosi odd­zi­ały­wanie słoń­ca, śniegu i deszczu. Posi­a­da bard­zo dobre para­me­try mechan­iczne, wysoką odporność na ścieranie i uderzenia oraz odporność na starze­nie bio­log­iczne bez utraty włas­noś­ci mechan­icznych.

Des­ki tara­sowe bangki­rai obe­j­mu­ją różne gat. bot., np: Shorea spp bangki­rai red bal­au, yel­low bal­au, Tetramerista Glabra, Punah punak, Apuleia leio­carpa gara­pa, Bagas­sa guia­nen­sis Aubl. tata­ju­ba, Manilka­ra spp., Nuclea diderichi bilin­ga, Diplotro­pis race­mosa oraz odpowied­ni­ki pochodzące z rejonu Amery­ki Połud­niowej : Fava Amar­gosa, Faveira Amar­gosa, Ange­lim Amar­goso, Faveira bolacha, Maqui, bot. Vatairea guya­nen­sis, Vatairea paraen­sis.

Proszę pamię­tać, że bangki­rai to powszech­nie przyję­ta nazwa, która nie pokry­wa się z nazwą bio­log­iczną. Na tem­at nazwy bio­log­icznej i szczegółów jak zawsze pole­camy wikipedię w wer­sji ang­iel­skiej Bangki­gari and Shorea oraz na stron­ie pol­skiej wikipedii część wiedzy o tym drzewie Bangki­gari — Mer­an­ti.

Wys­tępu­je w kolorze brą­zowym z odcie­niem czer­won­awym (np. red bal­au) lub brą­zowo-żół­tym (np. yel­low bal­au); pod wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych, promieniowa­nia słonecznego i księży­cowego, zanieczyszczenia atmos­fer­ycznego, pyłków roślin kolor pogłębia się do maho­niowego, ciem­no-brą­zowego i patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary. W deck-u mogą wys­tąpić odcie­nie od jas­no żółtego, poprzez czer­won­awy i brą­zowy. Możli­wość wys­tępowa­nia ciem­nych plam, pow­sta­ją­cych w wyniku roz­wo­ju drob­nous­tro­jów i bak­terii wys­tępu­ją­cych w kli­ma­cie środ­kowo-europe­jskim. Des­ka tara­sowa w trak­cie użytkowa­nia może wydawać charak­terysty­czne dźwię­ki, a także ugi­nać się pod wpły­wem nacisku

Des­ka tara­sowa typu bangki­rai uży­ta w sys­temie DECK-DRY wykazu­je wyjątkową trwałość (→ tabel­ka w stopce) ; stan­dar­d­owy okres gwarancji : 2-let­ni, wg kar­ty gwaran­cyjnej deck-u w syst. DECK-DRY ; możli­wość przedłuże­nia na okres dłuższy. Nat­u­ral­na, maho­niowa struk­tu­ra i egzo­ty­czny kolor nada­ją słoneczny, unikalny, rustykalny charak­ter drew­ni­anej posadz­ki, która jest uznawana za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę; pon­ad­to des­ki stan­dard (no select­ed) i select and bet­ter posi­ada­ją następu­jące cechy :

1. Występowanie drzew :

Połud­niowa, Połud­niowo-Wschod­nia i Wschod­nia Azja oraz Amery­ka Środ­kowa i Połud.

2. Opis drewna desek tarasowych bangkirai :

 • Biel — bladozielony prze­chodzą­cy w jas­noszary, nie zawsze wyraźnie odd­zielony w drewnie świeżym (3–8-12 cm sze­ro­ki),
 • Twardziel -żółtawy do szara­wo brą­zowego, biały w drewnie świeżym, prze­chodzą­cy w jas­no­brą­zowy ciem­nieją­cy do brą­zowego i ciem­no-brą­zowego,
 • Włók­na — proste, cza­sem sple­cione, możli­wość odksz­tałceń prz­er­wanych włókien np. sple­cionych, poprzecznych poza płaszczyznę des­ki; możli­wość odksz­tałceń i pęknięć des­ki deck-u m.in. pod wpły­wem zmi­an warunk­ów atmos­fer­ycznych wys­tępu­ją­cych od chwili przetar­cia drew­na – vide skur­cz sty­czny i promieniowy; w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ewen­tu­al­nych odksz­tałceń: możli­wość zas­tosowa­nia czarnych przekładek w szczeli­nach pomiędzy deska­mi oraz należy wykon­ać ser­wis deck-u (ewent. wraz z cyk­li­nowaniem) w okre­sie roku
 • Tek­stu­ra — od dnia jego zamon­towa­nia,
 • Pozostałe Cechy Drew­na — drob­na do średniej,pod wpły­wem słoń­ca i deszczu drewno patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary; zale­cane ole­jowanie deck-u ole­jem lni­anym lub ole­jem teak-owym zwięk­sza­jące dodatkowo jego odporność na zewnętrzne warun­ki atmos­fer­yczne i opóź­ni­a­jące patynowanie się drew­na; kon­takt z suchym lub zmieszanym z wodą: cementem, wap­nem lub opiłka­mi met­ali może spowodować zasinienia, zaplamie­nie drew­na; nat­u­ral­ną cechą, nies­tanow­iącą o uster­ce i wadzie drew­na są duże i małe pin holes (otwory poowadzie; owady bytu­ją wyłącznie w drewnie żywym) oraz prze­bar­wienia, żywica, krzem, drza­z­gi i sęki; drewno jako pro­dukt nat­u­ral­ny, o ani­zotropowej budowie, w prze­ci­wieńst­wie do towarów imi­tu­ją­cych drewno, charak­teryzu­je się zróżni­cow­aną struk­turą i kolorystyką w obrę­bie tego samego gatunku i par­tii gotowego pro­duk­tu.

3. Charakterystyka techniczna drewna

 • ciężar właś­ci­wy świeżego drew­na (kg/m³) ~ 900 –1’200–1’300
 • ciężar właś­ci­wy przy 12 % (kg/ m³) ~ 600 –850‑1150
 • śred­ni skur­cz sty­czny (T%) / — skur­cz promieniowy (R%) ~ 1,7–3,1 / ~ 3,5–6,9
 • wytrzy­małość na ściskanie ┴ (MPa)  ~ 73,0
 • zgi­nanie staty­czne (MPa) ~ 142,0
 • mod­uł elasty­cznoś­ci (MPa) ~ 20.100,0

 4. Obróbka Deski Bangkirai Egzotycznego

 • piłowanie łatwe przy uży­ciu spec­jal­nych narzędzi,
 • / susze­nie — trudne / suszyć wol­no, prob­le­my przy szy­bkim susze­niu,
 • obrób­ka ogól­na — łat­wa przy uży­ciu odpowied­nich narzędzi, trud­noś­ci przy sple­cionych włók­nach; możli­wość wys­tępowa­nia na desce śladów narzędzi sto­lars­kich oraz śladów po przekład­kach, bindowa­niu, szpach­li, wodzie morskiej i śladów ryfla w desce gład­kiej,
 • kle­je­nie — dobre / dobre, wyma­ga naw­ier­ca­nia,

5. Zastosowanie drewna

Des­ki tara­sowe Bangki­rai uży­wa się na tarasy, meble ogrodowe, kon­strukc­je mostowe, rampy, pokrycie mostów, pod­kłady kole­jowe, legary, wag­ony, itp. – tylko na podłożach sta­bil­nych (na podłożach nierównych należy zas­tosować dodatkowo ele­ment wyrównu­ją­cy) – wyso­ka odporność na warun­ki atmos­fer­yczne.