Zaznacz stronę

Deska tarasowa cena

Deska tarasowa Bangkirai najlepsza cena

NAJLEPSZA CENA NA RYNKU ! BEZPOŚREDNI IMPORT ! NAJLEPSZA JAKOŚĆ !

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą na tara­sową deskę egzo­ty­czną BANGKIRAI

Drewno pochodzące z Indonezji, Malezji, Fil­ipin, zal­iczane do cięż­kich gatunków drew­na. Bangki­rai jest odpowied­nikiem drew­na teak-owego pod wzglę­dem odpornoś­ci na starze­nie bio­log­iczne, posi­a­da podob­ną, bard­zo dużą odporność na gni­cie i infekc­je pasożyt­nicze. Jest bard­zo twarde i ciężkie co powodu­je, że doskonale znosi odd­zi­ały­wanie słoń­ca, śniegu i deszczu. Posi­a­da bard­zo dobre para­me­try mechan­iczne, wysoką odporność na ścieranie i uderzenia oraz odporność na starze­nie bio­log­iczne bez utraty włas­noś­ci mechan­icznych.
Doskon­ały mate­ri­ał na drew­ni­any taras !
Zapoz­naj się ze szczegółową charak­terystyką gatunku:

Deska Tarasowa Bangkirai w najlepszej cenie.

D-D-char-bangki­rai

 

bangkirai_deska