Zaznacz stronę

deska tarasowa kompozytowa cena

Tarasowa deska kompozytowa

nowy pro­dukt w naszej ofer­cie — DECK-DRY EKO WPC !

Pro­dukt jest alter­naty­wą dla tarasów z prawdzi­wego drew­na. Tech­nolo­gia pro­dukcji opiera się na łącze­niu włókien drzewnych z wysok­iej jakoś­ci 
utwardzanym poli­etylen­em (HDPE). Ze wzglę­du na wysoką zawartość skład­ni­ka organ­icznego ( 40–50% ) mate­ri­ał ten posi­a­da wysoką odporność 
na zmi­enne warun­ki atmos­fer­yczne i jest wygod­ny w obróbce.

Kom­pozy­towa des­ka tara­sowa charak­teryzu­je się wysoką odpornoś­cią na wilgoć oraz gni­cie — z tego wzglę­du żywot­ność pro­duk­tu jest dłu­gotr­wała. 
Des­ka kom­pozy­towa nie wyma­ga kon­serwacji i bar­wienia. Jest łat­wa  w mon­tażu, eksploat­acji i czyszcze­niu. Pro­dukt ten jest eko­log­iczny i w 100% 
pod­dawal­ny recyk­lin­gowi. 

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą cennik_02-03–2014 (1)

W asorty­men­cie posi­adamy des­ki komorowe o wym. 24x150 mm w następu­ją­cych kolorach

 kolor: brąz czeko­lad­owy ( dark brown )
pro­fil: drob­no­ryflowana
powierzch­nia: glad­ka

1-ciem_braz_drobny_gladka

kolor: brąz czeko­lad­owy ( dark brown ) 
pro­fil: drob­no­ryflowana
powierzch­nia: wzór

2-ciem_braz_drobny_wzor

kolor: brąz czeko­lad­owy ( dark brown ) 
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: gład­ka

 

3-cierm_braz_gruby_gladka

kolor: brąz czeko­lad­owy ( dark brown )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: wzór

21-cierm_braz_gruby_wzor

kolor: brąz jas­ny ( brown ) 
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: gład­ka

5-jas_braz_drobny_gladka

 kolor: brąz jas­ny ( brown )
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

 

 6-jas_braz_drobny_szczot

kolor: brąz jas­ny ( brown )
pro­fil: gład­ka
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

 

7-jas_braz_gladka_szczot

kolor: brąz jas­ny ( brown )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkown

 

8-jas_braz_gruby_szczot

kolor: asfal­to ( dark ash )
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: gład­ka

10-czarny_drobny_wzor

kolor: asfal­to ( dark ash )
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: wzór

 

9-czarny_drobny_gladka

kolor: asfal­to ( dark ash )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: wzór

 

12-czarny_gruby_wzor

kolor: asfal­to ( dark ash )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: gład­ka

 

11-czarny_gruby_gladka

kolor: popielaty ( ash )
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

 

13-szary_drobny_szczot

 

kolor: popielaty ( ash )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

14-szary_gruby_szczot

 

kolor: popielaty ( ash )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: wzór

15-szary_gruby_wzor

kolor: oli­wkowy ( olive )
pro­fil: drob­no­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

 

17-zolty_drobny_szczot  

 

kolor: oli­wkowy ( olive )
pro­fil: grubo­ryflowana
naw­ierzch­nia: szc­zotkowana

 

 

18-zolty_gruby_szczot

 

 

tara­sowa des­ka kom­pozy­towa