Zaznacz stronę

 Deska Tarasowa Modrzew Syberyjski

Modrzew Syberyjski — bot. Larix sibirica

Des­ka Tara­sowa to rodz­i­na drzew sos­nowatych. Mod­rzew Syberyjs­ki wys­tępu­je w europe­jskiej północ­no-wschod­niej częś­ci Rosji, po jej część azjaty­cką, a także w zachod­nich Chi­nach i Mon­golii.
Drze­wo Mod­rzew Syberyjs­ki należy do drzew zagrożonych i wpisanych do księ­gi http://www.iucnredlist.org/details/42317/0

Drzewo na deskę tarasowę

Des­ka Tara­sowa z mod­rzewia syberyjskiego pro­duku­je się z drzew, które osią­ga­ją wysokość nawet ok. 45 m i śred­nicę do 120 m. Drze­wa ros­nące w lesie i w zamknię­tych skupiskach są bard­zo proste, cylindryczne, do 2/3 wysokoś­ci strza­ły bez gałęzi. Drze­wa ros­nące samot­nie wykazu­ją skłon­ność do krzy­wizn (szablowa­toś­ci). Drze­wo jest bogate w żywice. Jego sło­je ułożone gęs­to (na przemi­an ciemne i jasne) tworzą deko­ra­cyjny rysunek linii. Cechą charak­tery-sty­czną jest wys­tępowanie sęków. Kolor na przemi­en­nie brunatno-czer­wony i jas­no- żół­ty.

Des­ka Tara­sowa posi­a­da nat­u­ral­ną cechę mod­rzewia syberyjskiego jest podat­ność na pow­stawanie rys (pękanie) — szczegól­nie przy naraże­niu na kon­takt z wia­trem, kiedy to mod­rzew dodatkowo wysy­cha. Nie do uniknię­cia są takie wady drew­na jak czarne sęki (spo­rady­cznie również wypa­jące), małe pęknię­cia i rysy, prze­bar­wienia czy też inne wady, wynika­jące bezpośred­nio z natu­ry drew­na. Pod wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych, promieniowa­nia słonecznego i księży­cowego, zanieczyszczenia atmos­fer­ycznego, pyłków roślin kolor pogłębia się i patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary.

W deck-u z des­ki tara­sowej mogą wys­tąpić różne odcie­nie. Możli­wość wys­tępowa­nia ciem­nych plam pow­sta­ją­cych w wyniku roz­wo­ju drob­nous­tro­jów i bak­terii wys­tępu­ją­cych w kli­ma­cie środ­kowo-europe­jskim. Des­ki deck-u w trak­cie użytkowa­nia mogą wydawać charak­terysty­czne dla drew­na dźwię­ki, a także ugi­nać się pod wpły­wem nacisku.

Des­ki tara­sowe z mod­rzewia syberyjskiego są odporne na zmi­enne warun­ki atmos­fer­yczne i dlat­ego są pole­cane do zas­tosowa­nia za zewnątrz budynków: tarasy, ścież­ki, balkony w sys­temie DECK-DRY. Nat­u­ral­ny charak­ter, struk­tu­ra i kolor nada­ją “słoneczny”, unikalny, rustykalny charak­ter drew­ni­anej posadzce, która jest uznawana za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę; pon­ad­to des­ki stan­dard (no select­ed) posi­ada­ją następu­jące cechy:

1. Występowanie drzew, desek modrzewia syberyjskiego :

w północ­no — wschod­niej częś­ci Rosji, po jej azjaty­cką część, a także w zachod­nich Chi­nach, Mon­golii i wschod­niej częś­ci jezio­ra Bajkał;

2. Opis desek modrzewia syberyjskiego

 • Biel — żółta­wobi­ały do czer­won­awego;
 • Twardziel — czer­won­a­wo-brunatna, ciem­nieją­ca;
 • Włók­na -pros­towłóknista o równomiernej budowie; możli­wość wys­tępowa­nia prz­er­wanych włókien np. sple­cionych, poprzecznych poza płaszczyzną des­ki; możli­wość odksz­tałceń i pęknięć des­ki deck-u m. in. pod wpły­wem zmi­any warunk­ów atmos­fer­ycznych – vide skur­cz sty­czny i promieniowy; w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ewen­tu­al­nych odksz­tałceń: możli­wość zas­tosowa­nia czarnych przekładek w szczeli­nach pomiędzy deska­mi oraz należy wykon­ać ser­wis deck-u w okre­sie roku od dnia jego zamon­towa­nia;
 • Tek­stu­ra -deko­ra­cyj­na, sło­je ułożone gęs­to (na przemi­an ciemne i jasne);
 • Pozostałe Cechy Drew­na -zale­cane ole­jowanie deck-u ole­jem lni­anym lub ole­jem teak-owym zwięk­sza­jące dodatkowo odporność na zewnętrzne warun­ki atmos­fer­yczne i opóź­ni­a­jące patynowanie się drew­na; kon­takt z suchym lub zmieszanym z wodą cementem lub wap­nem a także z opiłka­mi żelaza może spowodować zasinienia i trwałe uszkodze­nie drew­na; nat­u­ral­ną cechą, nies­tanow­iącą o uster­ce i wadzie drew­na są duże i małe otwory po owadzie (owady bytu­ją wyłącznie w drewnie żywym), żywica, krzem, drza­z­gi i sęki; drewno jako pro­dukt nat­u­ral­ny, o ani­zotropowej budowie, w prze­ci­wieńst­wie do towarów imi­tu­ją­cych drewno, charak­teryzu­je się zróżni­cow­aną struk­turą i kolorystyką w obrę­bie tego samego gatunku i par­tii gotowego pro­duk­tu;

3. Dane techniczne desek z modrzewia syberyjskiego

 • ciężar właś­ci­wy świeżego drew­na (kg/m³)~ 580
 • ciężar właś­ci­wy przy 12 % (kg/ m³)~ 420–470
 • śred­ni skur­cz sty­czny (T%) / — skur­cz promieniowy (R%)~ 7,8 – 10,0 / 3,3 – 4,3
 • wytrzy­małość na ściskanie ┴ (MPa)~ 41 – 55 — 81
 • zgi­nanie staty­czne (MPa)~ 64 — 99 -132
 • mod­uł elasty­cznoś­ci (MPa)~ 47–55

 4. Obróbka Drewna

 • piłowanie / susze­nie — trudne /dobre / prze­b­ie­ga gład­ko, z niewielką skłon­noś­cią do pęka­nia i paczenia;
 • obrób­ka ogól­na -dobra, jed­nak wys­tępu­ją prob­le­my z twardy­mi sęka­mi; możli­wość wys­tępowa­nia na desce śladów narzędzi sto­lars­kich, śladów po przekład­kach, bindowa­niu, szpachlowa­niu ubytków, wodzie morskiej i śladów ryfla w desce gład­kiej;
 • kle­je­nie /zbijanie -dobre; / przy łącze­niu na gwoździe zale­ca się naw­ier­canie wstęp­ne;

5. Zastosowanie desek modrzewia syberyjskiego

Des­ka tara­su z mod­rzewia syberyjskiego nada­ją się na cele budowlane i kon­struk­cyjne w budown­ictwie wod­nym i ziem­nym, w kopal­nictwie, budowie kolei, w budown­ictwie ogrodowym, kra­jo­bra­zowym, na okładziny tarasów, per­goli, płotów, masz­ty, także w bed­narst­wie, gdyż mod­rzew jest drewnem kwa­sood­pornym. Mod­rzew nada­je się na meble, okładziny, podło­gi, boaz­erie, pro­gi, drzwi, schody itp. ; nie zale­ca się stosowa­nia desek dłuższych niż 3–3,5m.