Zaznacz stronę

Deska Tarasowa Olchowa gatunek drewna Olsza

OLCHAOLSZA
(Alnus Mill)

Des­ka Tara­sowa Olchowa pochodzi z drzew rodziny brzo­zowatych. Na tere­nie dzisiejszej Eurazji olsza / olcha pojaw­iła się 65 mln lat temu. Rosła i rośnie na ter­e­nach nasiąknię­tych dobrze wodą, błot­nistych. Na tere­nie Pol­s­ki olcha wys­tępowała 10 tysię­cy lat temu. Olsza to pospo­lite drze­wo europe­jskie stre­fy kli­matu umi­arkowanego. Znanych jest około 30 gatunków olszy, w tym 3 w Polsce. Drze­wo osią­ga wysokość 20–25 m. Pień o ksz­tał­cie cylindrycznym, niekiedy z nab­ie­ga­mi korzeniowy­mi jest wol­ny od gałęzi do wysokoś­ci ok. 15 m. Twardziel i biel nie są wyo­dręb­nione. Wady drew­na: przemieszczenia rdzenia, krzy­wiz­ny, skręt włókien, „róże”, rosocha­tość, prze­bar­wienia oksy­da­cyjne (pro­ponu­je­my wkrę­ty nierdzewne), rzadziej pęknię­cia, plam­ki rdzeniowe, chod­ni­ki poowadzie.

Des­ka Tara­sowa Olchowa i trwałość jej jest mniejsza niż u egzo­tyków, pomi­mo to bard­zo dobrze prze­chowu­je się w wodzie. Des­ka jest mniej odporne na zmi­any warunk­ów atmos­fer­ycznych. Pod wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych, promieniowa­nia słonecznego i księży­cowego, zanieczyszczenia atmos­fer­ycznego, pyłków roślin kolor pogłębia się do maho­niowego, ciem­no-brą­zowego i patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary. W deck-u mogą wys­tąpić odcie­nie od jas­no żółtego, poprzez czer­won­awy i brą­zowy. Możli­wość wys­tępowa­nia ciem­nych plam pow­sta­ją­cych w wyniku roz­wo­ju drob­nous­tro­jów i bak­terii wys­tępu­ją­cych w kli­ma­cie środ­kowo-europe­jskim. Deck w trak­cie użytkowa­nia może wydawać charak­tery-sty­czne dźwię­ki, a także ugi­nać się pod wpły­wem nacisku.

Dodatkowe infor­ma­c­je zna­jdziesz na stron­ie Wikipedia o Olszy  oraz kil­ka zdań Insty­tut Drew­na o Olszy

Drewno olchy jest bio­log­icznie akty­wne; może wywoły­wać stany zapalne skóry i alergie u alergików. Des­ka tara­sowa olcha uży­ta w sys­temie DECK-DRY wykazu­je więk­szą trwałość. Nat­u­ral­ny charak­ter, struk­tu­ra i kolor nada­ją “słoneczny”, unikalny, rustykalny charak­ter drew­ni­anej posadzce, która jest uznawana za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę; pon­ad­to des­ki stan­dard (no select­ed) posi­ada­ją następu­jące cechy:

1. Występowanie drzew OLCHY :

w Europie ma dwa ośrod­ki: połud­niowy — Alpy, połud­niowa część Niemiec, Sude­ty, Karpaty, połud­niowa Pol­s­ka i Bałkany oraz północ­ny — część Europy na północ od linii łączącej uję­cie Niem­na z Orszą;

2. Opis desek tarasowych z drewna olchowego

 • Biel — czer­won­a­wo-biała do żół­to-czer­wonej i gwał­town­ie ciem­nieje;
 • Twardziel -czer­won­a­wo-biała do żół­to-czer­wonej i gwał­town­ie ciem­nieje;
 • Włók­na -pros­to-włóknista, rzad­ko wys­tępu­je skręt włókien, struk­tu­ra równomier­na; możli­wość odksz­tałceń i pęknięć des­ki deck-u m. in. pod wpły­wem zmi­an warunk­ów atmos­fer­ycznych wys­tępu­ją­cych od chwili przetar­cia drew­na – vide skur­cz sty­czny i promieniowy; w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ewen­tu­al­nych odksz­tałceń: możli­wość zas­tosowa­nia czarnych przekładek w szczeli­nach pomiędzy deska­mi oraz należy wykon­ać ser­wis deck-u w okre­sie roku od dnia jego zamon­towa­nia;
 • Tek­stu­ra — nie drob­na;
 • Pozostałe Cechy Desek Tara­sowych — przy­rosty roczne są słabo widoczne, drewno jest mało deko­ra­cyjne, ma zapach lekko kwaskowaty po ścię­ciu, krzy­wiz­ny, przemieszczenia rdzenia, skręt włókien, „róże”, rosocha­tość, prze­bar­wienia oksy­da­cyjne, rzadziej pęknię­cia, plamy rdzeniowe; pod wpły­wem słoń­ca i deszczu drewno patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary; zale­cane ole­jowanie deck-u ole­jem lni­anym lub ole­jem teak-owym zwięk­sza­jące dodatkowo jego odporność na zewnętrzne warun­ki atmos­fer­yczne i opóź­ni­a­jące patynowanie się drew­na; kon­takt z suchym lub zmieszanym z wodą cementem lub wap­nem a także z opiłka­mi żelaza może spowodować zasinienia i trwałe uszkodze­nie drew­na; nat­u­ral­ną cechą, nies­tanow­iącą o uster­ce i wadzie drew­na są duże i małe otwory poowadzie (owady bytu­ją wyłącznie w drewnie żywym) oraz prze­bar­wienia, żywica, krzem, drza­z­gi i sęki; drewno jako pro­dukt nat­u­ral­ny, o ani­zotropowej budowie, w prze­ci­wieńst­wie do towarów imi­tu­ją­cych drewno, charak­teryzu­je się zróżni­cow­aną struk­turą i kolorystyką w obrę­bie tego samego gatunku, a nawet par­tii gotowego pro­duk­tu;

3. Charakterystyka techniczna drewna

 • ciężar właś­ci­wy świeżego drew­na (kg/m³)  800–850-930 kg/m³
 • ciężar właś­ci­wy przy 12 % (kg/ m³)  490–550-640 kg/m³
 • śred­ni skur­cz sty­czny (T%) / — skur­cz promieniowy (R%) 9,3% / 4,4%
 • wytrzy­małość na ściskanie ┴ (MPa) 31–55-77
 • zgi­nanie staty­czne (MPa) 44 -97–172

 4. Obróbka Drewna

 • piłowanie / susze­nie — trudne /dobre;przebiega dobrze, szy­bko; drewno nie wykazu­je więk­szych skłon­noś­ci do pęka­nia i paczenia, ma dobrą zdol­ność odzyski­wa­nia ksz­tał­tu; kur­czy się miernie;
 • obrób­ka ogól­na -dobra; drewno podatne na wykańczanie bej­ca­mi i lakierami,możliwość wys­tępowa­nia na desce śladów narzędzi sto­lars­kich, śladów po przekład­kach, bindowa­niu, szpachlowa­niu ubytków, wodzie morskiej i śladów ryfla w desce gład­kiej;
 • kle­je­nie -dobre i trwałe;

5. Zastosowanie desek i drewna olchowego

Zas­tosowanie drew­na olchowego : drewno okleinowe, stosowana w prze­myśle skle­jkowym, do pro­dukcji płyt wiórowych
i pilśniowych, papieru i celu­lozy, na instru­men­ty muzy­czne, w mod­e­larst­wie, do wyrobu sprzętów domowych, kuchen­nych, na ołów­ki, ramy, zabaw­ki; nada­je się do toczenia i rzeź­by; mody­fikowane drewno olchowe jest stosowane w prze­myśle odlewniczym, szk­lar­nictwie, w sto­larce budowlanej, w prze­myśle okrę­towy, nie zale­ca się stosowa­nia desek dłuższych niż 3–3,5 m.