Zaznacz stronę

Deska Tarasowa z drewna Massaranduba

 

Massaranduba

(bot. Manilka­ra spp.: M. Biden­tataA. Chev., M.huberi Stan­dl., M.Surinamensis Dubard, Autranel­la con­golen­sis, Mimu­sops con­golen­sis, Muku­lun­gu etc) — rodz­i­na Sapotaceae

Des­ka Tara­sowa Mas­saran­du­ba wykonu­je się z drew­na drew­na pochodzącego z tropikalnych rejonów Amery­ki Połud­niowej i Afry­ki. Des­ka ta wys­tępu­je w kolorze różowego beżu, ciem­no-czer­wonego brązu, lekko pur­purowego; pod wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych, promieniowa­nia słonecznego i księży­cowego, zanieczyszczenia atmos­fer­ycznego, pyłków roślin kolor pogłębia się do maho­niowego, ciem­no-brą­zowego i patynu­je się na kolor szary, możli­wość wys­tępowa­nia ciem­nych plam pow­sta­ją­cych w wyniku roz­wo­ju drob­nous­tro­jów i bak­terii wys­tępu­ją­cych w kli­ma­cie środ­kowo-europe­jskim.

Mas­saran­du­ba jako des­ka tara­sowa posi­a­da dużą odporność na starze­nie bio­log­iczne, gni­cie i infekc­je pasożyt­nicze. Des­ki deck-u w trak­cie użytkowa­nia mogą wydawać charak­terysty­czne dla drew­na dźwię­ki, a także ugi­nać się pod wpły­wem nacisku.

Des­ki tara­sowe mas­saran­du­ba użyte w sys­temie DECK-DRY wykazu­je wyjątkową trwałość, a nat­u­ral­ny charak­ter, maho­niowa struk­tu­ra i egzo­ty­czny kolor nada­ją “słoneczny”, unikalny, rustykalny charak­ter drew­ni­anej posadzce, która jest uznawana za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę; pon­ad­to des­ki stan­dard (no select­ed) posi­ada­ją następu­jące cechy:

Deska Tarasowa

1. Występowanie drzew Massaranduba :

tropikalne rejony Amery­ki Połud­niowej;

2. Opis desek tarasowych :

 • Biel — w kolorze różowego beżu;
 • Twardziel — ciem­no czer­won­awy brąz, lekko pur­purowy;
 • Włók­na — układ włókien — prosty; możli­wość wys­tępowa­nia prz­er­wanych włókien np. sple­cionych, poprzecznych poza płaszczyzną des­ki; możli­wość odksz­tałceń i pęknięć m.in. pod wpły­wem zmi­any warunk­ów atmos­fer­ycznych i wilgo­t­noś­ci — vide skur­cz sty­czny i promieniowy; w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ewen­tu­al­nych odksz­tałceń: możli­wość zas­tosowa­nia czarnych przekładek w szczeli­nach pomiędzy deska­mi oraz należy wykon­ać ser­wis deck-u w okre­sie roku od dnia jego zamon­towa­nia;
 • Tek­stu­ra — drob­na do śred­niej, gład­ka;
 • Pozostałe Cechy Drew­na / Desek Tara­sowych -pod wpły­wem słoń­ca i deszczu drewno patynu­je się na kolo ciem­noszary i sre­brzys­to-szary; zale­cane ole­jowanie deck-u ole­jem lni­anym lub ole­jem teak-owym zwięk­sza­jące dodatkowo jego odporność na zewnętrzne warun­ki atmos­fer­yczne i opóź­ni­a­jące patynowanie się drew­na; kon­takt z suchym lub zmieszanym z wodą cementem lub wap­nem a także z opiłka­mi żelaza może spowodować zasinienia i trwałe uszkodze­nie drew­na; nat­u­ral­ną cechą, nies­tanow­iącą o uster­ce i wadzie drew­na są duże i małe pin holes (otwory poowadzie, owady bytu­ją wyłącznie w drewnie żywym) oraz prze­bar­wienia, żywica, krzem, drza­z­gi i sęki; drewno jako pro­dukt nat­u­ral­ny, o ani­zotropowej budowie, w prze­ci­wieńst­wie do towarów imi­tu­ją­cych drewno, charak­teryzu­je się zróżni­cow­aną struk­turą i kolorystyką w obrę­bie tego samego gatunku i par­tii gotowego pro­duk­tu;

3. Charakterystyka techniczna drewna

 • ciężar właś­ci­wy świeżego drew­na (kg/m³) ~1.300
 • ciężar właś­ci­wy przy 12 % (kg/ m³) ~750–1.100
 • śred­ni skur­cz sty­czny (T%) / — skur­cz promieniowy (R%) ~9,4 /~7,19
 • wytrzy­małość na ściskanie ┴ (MPa) ~90
 • zgi­nanie staty­czne (MPa) ~190
 • mod­uł elasty­cznoś­ci (MPa) ~19.600

 4. Obróbka desek tarasowych i drewna

 • piłowanie dobre, wyma­ga uży­cia dużej siły;
 •  susze­nie — wolne, ryzyko odksz­tałceń;
 • obrób­ka ogól­na możli­wość wys­tępowa­nia na desce śladów narzędzi sto­lars­kich, śladów po przekład­kach, bindowa­niu, szpachlowa­niu ubytków, wodzie morskiej i śladów ryfla w desce gład­kiej;
 • kle­je­nie -wyma­ga spec­jal­nych kle­jów;
 • wykańczanie — wyma­ga naw­ier­ca­nia;
 • zbi­janie -dobre

5. Zastosowanie desek z drewna Massaranduba

Des­ki Tara­sowe, meble ogrodowe, kon­strukc­je mostowe, rampy, pokrycie mostów, pod­kłady kole­jowe, wag­ony, bed­narst­wo – wyso­ka odporność na warun­ki atmos­fer­yczne, nie zale­ca się stosowa­nia desek dłuższych niż 3–3,5 m.