Zaznacz stronę

deski tarasowe dąb brazylijski TAUARI

 

T A U A R I

(łac. Couratati app.; Tauari, Imbirema, Wadara, Ingipipa, Tabari, Tampipo)

Des­ki tara­sowe z dębu brazyli­jskiego lub cza­sem nazy­wanego dębem maho­niowym pochodzą z Amery­ki Połud­niowej.

Nazwę “dęb brazyli­js­ki” lub „dęb maho­niowy” przyję­to dla desek z TAUARI.

Tauari czyli Dąb brazyli­js­ki kolorem przy­pom­i­na dąb europe­js­ki, ale ma szla­chet­ny wyraźnie widoczny maho­niowy słój. Ze wzglę­du na swo­je walo­ry este­ty­czne, a przede wszys­tkim wysoką sta­bil­ność, wyko­rzysty­wane jest do pro­dukcji mate­ri­ałów podło­gowych. Drewno to wyróż­nia specy­ficzny, dość trwały zapach podob­ny do wysoko cenionego ole­ju lni­anego.

Pod wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych, promieniowa­nia słonecznego
i księży­cowego, zanieczyszczenia atmos­fer­ycznego, pyłków roślin kolor pogłębia się do maho­niowego, ciem­no-brą­zowego i patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary. W deck-u mogą wys­tąpić różne odcie­nie. Możli­wość wys­tępowa­nia ciem­nych plam, pow­sta­ją­cych w wyniku roz­wo­ju drob­nous­tro­jów i bak­terii wys­tępu­ją­cych w kli­ma­cie środ­kowo-europe­jskim. Des­ki deck-u w trak­cie użytkowa­nia mogą wydawać charak­terysty­czne dla drew­na dźwię­ki, a także ugi­nać się pod wpły­wem nacisku.

Des­ka tauari “dębu brazyli­jskiego” uży­ta w sys­temie DECK-DRY wykazu­je wyjątkową trwałość. Nat­u­ral­ny charak­ter, struk­tu­ra drew­na i kolor tego gat. drew­na nada­ją “słoneczny”, unikalny, rustykalny charak­ter drew­ni­anej posadzce, która jest uznawana za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę; pon­ad­to des­ki stan­dard (no select­ed) posi­ada­ją następu­jące cechy:

1. Występowanie drzew dębu brazylijskiego :

Amery­ka Połud­niowa

2. Opis drewna dębu mahoniowego

 • Biel Dębu — niedostrze­gal­na
 • Twardziel desek dębu — biało-kre­mowa, biało-różowa, szaro-biało-żółtawa;
 • Włók­na — proste, cza­sem skrę­cone, możli­wość wys­tępowa­nia prz­er­wanych włókien np. sple­cionych, poprzecznych poza płaszczyzną des­ki; możli­wość odksz­tałceń i pęknięć des­ki deck-u m.in. pod wpły­wem zmi­any warunk­ów atmos­fer­ycznych – vide skur­cz sty­czny i promieniowy; w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ewen­tu­al­nych odksz­tałceń: możli­wość zas­tosowa­nia czarnych przekładek w szczeli­nach pomiędzy deska­mi oraz należy wykon­ać ser­wis deck-u w okre­sie roku od dnia jego zamon­towa­nia;
 • Tek­stu­ra — drob­na, praw­ie niewidocz­na;
 • Pozostałe Cechy Desek Tauari -pod wpły­wem słoń­ca i deszczu drewno patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary; zale­cane ole­jowanie deck-u ole­jem lni­anym lub ole­jem teak-owym zwięk­sza­jące dodatkowo jego odporność na zewnętrzne warun­ki atmos­fer­yczne i opóź­ni­a­jące patynowanie się drew­na; kon­takt z suchym lub zmieszanym z wodą cementem lub wap­nem a także z opiłka­mi żelaza może spowodować zasinienia i trwałe uszkodze­nie drew­na; nat­u­ral­ną cechą, nies­tanow­iącą o uster­ce i wadzie drew­na są duże i małe pin holes (otwory poowadzie, owady bytu­ją wyłącznie w drewnie żywym) oraz prze­bar­wienia, żywica, krzem, drza­z­gi i sęki; drewno jako pro­dukt nat­u­ral­ny, o ani­zotropowej budowie, w prze­ci­wieńst­wie do towarów imi­tu­ją­cych drewno, charak­teryzu­je się zróżni­cow­aną struk­turą i kolorystyką w obrę­bie tego samego gatunku i par­tii gotowego pro­duk­tu;

3. Charakterystyka techniczna drewna

 • ciężar właś­ci­wy świeżego drew­na (kg/m³)~ 850 — 950
 • ciężar właś­ci­wy przy 12 % (kg/ m³)~ 620
 • śred­ni skur­cz sty­czny (T%) / — skur­cz promieniowy (R%) ~ 7,0/~ 4,5
 • wytrzy­małość na ściskanie ┴ (MPa)~ 48,0
 • zgi­nanie staty­czne (MPa)~ 96,0
 • mod­uł elasty­cznoś­ci (MPa)~ 17.700

 4. Obróbka Drewna

 • piłowanie -łatwe (nieprzy­jem­ny zapach w cza­sie piłowa­nia wilgo­t­nego drew­na;
 • susze­nie — trudne / bez znaczącego ryzy­ka, ryzyko odksz­tałceń min­i­malne;

 • obrób­ka ogól­na -bez trud­noś­ci, czy spec­jal­nych narzędzi, trud­noś­ci przy sple­cionych włók­nach; możli­wość wys­tępowa­nia na desce śladów narzędzi sto­lars­kich, śladów po przekład­kach, szpachlowa­niu ubytków, bindowa­niu, wodzie morskiej i śladów ryfla w desce gład­kiej;
 • kle­je­nie -dobre
 • wykańczanie -dobre
 • zbi­janie -śred­nie

5. Zastosowanie drewna dębu

podło­gi, ozdob­na sto­lar­ka wewnętrz­na, forniry deko­ra­cyjne, wysok­iej jakoś­ci meble, uch­wyty noży, grz­bi­ety szc­zotek, wyro­by toc­zone, budowa łodzi – pokrycie pokładu, wysok­iej jakoś­ci wykończenia, wewnętrzne i zewnętrzne, pro­dukc­ja mebli, sto­lar­ka zewnętrz­na i wewnętrz­na, masy­wne kon­strukc­je, budowa statków, budowa lek­ka, urządzenia sportowe, formy (pro­file), rusz­towa­nia, pro­dukc­ja skrzyń, zabawek, opakowań, nie zale­ca się stosowa­nia desek dłuższych niż 3–3,5 m.