Zaznacz stronę

Deski tarasowe Sosnowe na Taras Drewniany

 

 

SOSNA
(bot. Pinus L. f.)

Des­ki tara­sowe Sos­nowe na Taras Drew­ni­any uzysku­je się z Sos­ny całorocznego zielonego drze­wa, rzadziej krzewu, posi­ada­jące prze­wody żywiczne w korze i drewnie. Więk­szość gatunków sos­ny ma duże znacze­nie w prze­myśle drzewnym, budown­ictwie i meblarst­wie. Des­ki sos­nowe są łatwe w obróbce, sprężyste, o dobrej wytrzy­małoś­ci mechan­icznej. Gałęzie wyras­ta­ją w reg­u­larnych poziornych okółkach. Wiele sosen wyt­warza tylko jeden okółek w ciągu roku, inne tworzą dwa i więcej. Okółek jest znany jako — sęk. W pro­fi­lach sos­nowych wys­tępu­ją sęki żywe jak i martwe o wym. do ok. 30 mm. Des­ki sos­nowe tara­sowe są impreg­nowane ciśnieniowo w masie lub/i powierzch­niowo, dzię­ki czemu są odporne na dzi­ałanie szkod­ników i grzy­bów. Poprzez impre­g­nację zewnętrzną desek sos­nowych ole­ja­mi eko­log­iczny­mi uzysku­je się niez­naczne zróżni­cow­anie kolorysty­czne. Des­ka dwukrot­nie impreg­nowana : pier­wsze impreg­nowanie – ciśnieniowe, w autok­law­ie impreg­natem nada­je zabar­wie­nie zielonkawe lub brą­zowawe, dru­ga impre­g­nac­ja ole­jem bezbar­wnym lub koloryzu­ja­cym – zewnętrz­na, dla nada­nia ostate­cznego odcienia.

Ze wzglę­du na ani­zotropową budowę drew­na, w obrę­bie jed­nej real­iza­cji mogą wys­tąpić różne odcie­nie. Możli­wość wys­tępowa­nia ciem­nych plam pow­sta­ją­cych w wyniku roz­wo­ju drob­nous­tro­jów i bak­terii wys­tępu­ją­cych w kli­ma­cie środ­kowo-europe­jskim. Des­ki deck-u w trak­cie użytkowa­nia mogą wydawać charak­terysty­czne dla drew­na dźwię­ki, a także ugi­nać się pod wpły­wem nacisku.

Des­ki tara­sowe sos­nowe, ze wzglę­du na ich wysoką wartość, szczegól­nie zale­ca się stosować w sys­temie DECK-DRY, który dodatkowo zabez­piecza przed zniszcze­niem na wiele dziesiątek lat. Nat­u­ral­ny charak­ter, struk­tu­ra drew­na i kolor nada­ją “słoneczny”, unikalny i rustykalny charak­ter drew­ni­anej posadzce, która jest uznawana za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę; pon­ad­to des­ki stan­dard (no select­ed) posi­ada­ją następu­jące cechy:

1. Występowanie drzew Sosnowych:

Europa, Azja, Amery­ka Północ­na;

2. Opis drewna

 • Biel — żółta­wo-biały lub czer­won­a­wo-biały, 5 – 10 cm;
 • Twardziel -czer­won­a­wo-żół­ta ciem­nieją­ca do czer­wono­brą­zowej;
 • Włók­na — pros­to-włóknista, na niek­tórych siedliskach krę­to-włóknista widocz­na, możli­wość wys­tępowa­nia prz­er­wanych włókien np. sple­cionych, poprzecznych poza płaszczyzną des­ki; możli­wość odksz­tałceń i pęknięć des­ki deck-u m. in. pod wpły­wem zmi­any warunk­ów atmos­fer­ycznych –vide skur­cz sty­czny i promieniowy; w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ewen­tu­al­nych odksz­tałceń: możli­wość zas­tosowa­nia czarnych przekładek w szczeli­nach pomiędzy deska­mi oraz należy wykon­ać ser­wis deck-u w okre­sie roku od dnia jego zamon­towa­nia;
 • Tek­stu­ra Desek Tara­sowych Sos­nowych — deko­ra­cyj­na, nada­je ciekawe efek­ty wykończenia, usło­je­nie widoczne, nada­jące niepow­tarzal­ny urok;
 • Pozostałe Cechy Drew­na Sos­nowego -zale­cane ole­jowanie deck-u ole­jem lni­anym lub ole­jem teak-owym zwięk­sza­jące dodatkowo jego odporność na zewnętrzne warun­ki atmos­fer­yczne i opóź­ni­a­jące patynowanie się drew­na; kon­takt z suchym lub zmieszanym z wodą cementem lub wap­nem a także z opiłka­mi żelaza może spowodować zasinienia i trwałe uszkodze­nie drew­na; nat­u­ral­ną cechą, nies­tanow­iącą o uster­ce i wadzie drew­na są duże i małe otwory poowadzie (owady bytu­ją wyłącznie w drewnie żywym) pęknię­cia, zasinienia, żywica oraz odksz­tałce­nia, prze­bar­wienia, prze­bar­wienia, żywica, krzem, drza­z­gi i sęki; pod wpły­wem słoń­ca i deszczu drewno patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary; drewno jako pro­dukt nat­u­ral­ny, o ani­zotropowej budowie, w prze­ci­wieńst­wie do towarów imi­tu­ją­cych drewno, charak­teryzu­je się zróżni­cow­aną struk­turą i kolorystyką w obrę­bie tego samego gatunku, a nawet par­tii gotowego pro­duk­tu;

3. Charakterystyka techniczna drewna

 • ciężar właś­ci­wy świeżego drew­na (kg/m³)~ 300 – 860
 • ciężar właś­ci­wy przy 12 % (kg/ m³)~ 330 – 890
 • śred­ni skur­cz sty­czny (T%) / — skur­cz promieniowy (R%)~ 7,5 – 8,7 / 3,3 – 4,5
 • wytrzy­małość na ściskanie ┴ (MPa) ~ 88 — 130
 • zgi­nanie staty­czne (MPa)~ 55
 • mod­uł elasty­cznoś­ci (MPa)~ 100 / ~ 12000

 4. Obróbka Drewna

 • piłowanie / susze­nie — trudne /Łatwe, dobre / susze­nie przy wilgo­t­noś­ci drew­na powyżej 25% i tem­per­aturze 23oC, ist­nieje możli­wość wys­tąpi­enia sinizny;
 • obrób­ka ogól­na — bard­zo dobra; możli­wość wys­tępowa­nia na desce śladów narzędzi sto­lars­kich, śladów po przekład­kach, bindowa­niu, szpachlowa­niu ubytków, wodzie morskiej i śladów ryfla w desce gład­kiej;
 • kle­je­nie / zbi­janie -łatwe / dobre;

5. Zastosowanie drewna

Des­ki sos­nowe uży­wa się na meble, des­ki, parki­et, schody, drzwi, okna, do zabu­dowy wewnętrznej i zewnętrznej, list­wy, pro­gi, pod­kłady kole­jowe, mosty, nie zale­ca się stosowa­nia desek dłuższych niż 3–3,5 m.