Zaznacz stronę

Dąb to drewno dębowe pełne charak­teru, sym­bol siły i nieugię­toś­ci. Dłu­gowieczność i okaza­ły wygląd dębów od wieków spraw­iały na ludzi­ach duże wraże­nie. Stare okazy Dębu czc­zone były jako przy­bytek bóst­wa przez więk­szość pier­wot­nych ludów Europy.

Drewno dębu przewyższa wszelkie pozostałe gatun­ki europe­jskie pod wzglę­dem trwałoś­ci, sprężys­toś­ci i wytrzy­małoś­ci. Dąb należy do naj­cen­niejszych rodz­imych rodza­jów drew­na użytkowego. Des­ka dębowa jest klasy­cznie ele­ganc­ka i nieprzemi­ja­ją­co pięk­na. Wyro­by z dębiny z biegiem cza­su ciem­nieją w nat­u­ral­ny sposób, a ze wzglę­du na zawartość garb­ników reagu­ją łat­wo ze środ­ka­mi chemiczny­mi zwłaszcza far­ba­mi (sole, kwasy, zasady).

Drewno dębowe ma ten­denc­je do pęka­nia przy dużych mrozach ze wzglę­du na duże napręże­nia wewnętrzne. Pod wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych, promieniowa­nia słonecznego i księży­cowego, zanieczyszczenia atmos­fer­ycznego, pyłków roślin kolor pogłębia się do maho­niowego, ciem­no-brą­zowego i patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary. W deck-u mogą wys­tąpić odcie­nie od jas­no żółtego, poprzez czer­won­awy i brą­zowy. Możli­wość wys­tępowa­nia ciem­nych plam pow­sta­ją­cych w wyniku roz­wo­ju drob­nous­tro­jów i bak­terii wys­tępu­ją­cych w kli­ma­cie środ­kowo-europe­jskim. Des­ki deck-u w trak­cie użytkowa­nia mogą wydawać charak­terysty­czne dla drew­na dźwię­ki, a także ugi­nać się pod wpły­wem nacisku.

Des­ka tara­sowa dębowa uży­ta w sys­temie DECK-DRY wykazu­je najwięk­szą trwałość, a nat­u­ral­ny charak­ter, jej struk­tu­ra i kolor nada­ją, unikalny, rustykalny charak­ter drew­ni­anej posadzce, która jest uznawana za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę; pon­ad­to des­ki stan­dard (no select­ed) posi­ada­ją następu­jące cechy:

1. Występowanie drewna dębowego / drzew dębu :

wyłącznie w stre­fie umi­arkowanej półkuli północ­nej oraz w wyższych par­ti­ach gór oraz stre­fy tropikalnej;

2. Opis drewna dębowego

drewno dębu przewyższa wszelkie pozostałe gatun­ki europe­jskie pod wzglę­dem trwałoś­ci, sprężys­toś­ci i wytrzy­małoś­ci;

 • Biel -żółta­wobi­ała, nietr­wała;
 • Twardziel -od jas­no­brunatnej do ciem­no­brunatnej z odcie­niem zielon­awym i różowym, bard­zo trwała;
 • Włók­na -pros­to-włókniste wyraziste; możli­wość odksz­tałceń i pęknięć des­ki deck-u m.in. pod wpły­wem zmi­any warunk­ów atmos­fer­ycznych – vide skur­cz sty­czny i promieniowy; w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ewen­tu­al­nych odksz­tałceń: możli­wość zas­tosowa­nia czarnych przekładek w szczeli­nach pomiędzy deska­mi oraz należy wykon­ać ser­wis deck-u w okre­sie roku od dnia jego zamontowania;dekoracyjna, ele­ganc­ka;
 • Tek­stu­ra -zale­cane ole­jowanie tara­su drew­ni­anego Deck-Dry ole­jem lni­anym lub ole­jem teak-owym zwięk­sza­jące dodatkowo jego
 • Pozostałe Cechy Drew­na Dębowego -odporność na zewnętrzne warun­ki atmos­fer­yczne i opóź­ni­a­jące patynowanie się drew­na; krzy­wiz­ny, niecylindryczność, przemieszczenia twardzieli, skręt włókien, niereg­u­larny układ sło­jów rocznych, niepełne twardzielowanie, prze­bar­wienia oksy­da­cyjne, możli-we pęknię­cia i odksz­tałce­nia pod wpły­wem zmi­an warunk­ów atmos­fer­ycznych, rozwi­dle­nia, uszkodzenia przez pioruny, zgniliz­na, chod­ni­ki owadzie, możli­we jest zasinie­nie, pod dzi­ała-niem związków żelaza i kle­jów pow­sta­ją atra­men­towe plamy; pod wpły­wem słoń­ca i deszczu drewno patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary; kon­takt z suchym lub zmieszanym z wodą cementem lub wap­nem a także z opiłka­mi żelaza może spowodować zasinienia i trwałe uszkodze­nie drew­na; nat­u­ral­ną cechą, nies­tanow­iącą o uster­ce i wadzie, drew­na są duże i małe otwory poowadzie, nie stanow­ią one jed­nak wady, gdyż owady bytu­ją wyłącznie w drewnie żywym, oraz prze­bar­wienia, żywica, krzem, drza­z­gi i sęki; drewno jako pro­dukt nat­u­ral­ny, o ani­zotropowej budowie, w prze­ci­wieńst­wie do towarów imi­tu­ją­cych drewno, charak­teryzu­je się zróżni­cow­aną struk­turą i kolorystyką w obrę­bie tego samego gatunku i par­tii gotowego pro­duk­tu;

3. Charakterystyka techniczna drewna dębowego dla tarasów drewnianych

 • dąb i ciężar właś­ci­wy świeżego drew­na (kg/m³) ~ 900‑1150
 • ciężar właś­ci­wy dębu przy 12 % (kg/ m³)  ~ 430–690-960
 • śred­ni skur­cz sty­czny (T%) / — skur­cz promieniowy (R%) ~ 7,7–11,0% / ~ 3,5 – 6,2%
 • wytrzy­małość na ściskanie ┴ (MPa) ~ 54–61-67
 • zgi­nanie staty­czne (MPa) ~ 78–110-117
 • mod­uł elasty­cznoś­ci (MPa) ~ 9200–13 000–13500

 4. Obróbka Tarasu drewnianego i Drewna Dębowego

 • piłowanie / kle­je­niedo­bre / dobre;
 • obrób­ka ogól­na -dobra; podatne na matowie­nie i bej­cow­anie; przy lakierowa­niu stosować wypeł­ni­acze porów; możli­wość wys­tępowa­nia na desce śladów narzędzi sto­lars­kich, śladów po przekład­kach, bindowa­niu, szpachlowa­niu ubytków, wodzie morskiej i śladów ryfla w desce gład­kiej, des­ki nie są przyci­nane pod kątem, należy kupować des­ki z zapasem, końców­ki desek mogą być rozszczepione;przed łącze­niem na gwoździe i śru­by należy wstęp­nie naw­ier­cać;
 • kle­je­nie — dobre / dobre;
 • susze­nie -prze­cięt­nie dobre, wykazu­je skłon­ność do pęka­nia i paczenia się;

5. Zastosowanie drewna w tarasach drewnianych

Zas­tosowanie drew­na dębowego : okleiny, okładziny, parki­ety; drewno kon­struk­cyjne śred­nich wyma­gań w kon­strukc­jach naziem­nych, podziem­nych, wod­nych; do budowy statków, maszyn i pojazdów; na pod­kłady i becz­ki; dobre do toczenia i snyc­er­ki, nie zale­ca się stosowa­nia desek dłuższych niż 3–3,5 m.

Encyk­lope­dy­czne infor­ma­c­je uzu­peł­ni­a­jące zdobędziesz na Wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b