Zaznacz stronę

Drewno Modrzew Europejski

Drewno Modrzew Europejski bot. Larix decidua Mill

Drewno mod­rzew europe­js­ki pier­wot­nie wys­tępował w górach środ­kowej Europy (Alpy, Karpaty).
Dodatkowe infor­ma­c­je przeczy­tasz na Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Modrzew_europejski
Mod­rzew Europe­js­ki wpisany jest do księ­gi gatunków zagrożonych http://www.iucnredlist.org/details/42309/0

Drewno mod­rzew europe­js­ki z powodu na swo­je walo­ry deko­ra­cyjne jest bard­zo częs­to sad­zony na ter­e­nach zur­ban­i­zowanych i w uprawach leśnych. Posi­a­da jas­ny i wąs­ki biel oraz ciem­niejszą, pomarańc­zowo-brunatną twardziel, sło­je są bard­zo wyraźne i ład­nie, fal­is­to zarysowane. Drewno jest dość twarde, wytrzy­małe i niezwyk­le trwałe (w stanie suchym wytrzy­mu­je nawet 1800 lat!, w wodzie — ok. 500 lat).

Ze wzglę­du m.in. na bard­zo dużą odporność na gni­cie, drewno mod­rzewia było cenione już w cza­sach anty­cznych. Uży­wano go w cza­sach Piastów do budowa­nia zamków obron­nych (np. Czorsz­tyn zbu­dowany w XIV w. miał pod­waliny i zrę­by z mod­rzewia). Budowano z niego dwory i pałace, a zwłaszcza koś­cioły (Spała, Bochnia). Mod­rzew europe­js­ki najczęś­ciej to drze­wo przy­jazne, sym­bol odnowy, młodoś­ci, urody życia. Pod wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych, promieniowa­nia słonecznego i księży­cowego, zanieczyszczenia atmos­fer­ycznego, pyłków roślin kolor pogłębia się i patynu­je się na kolor sre­brzys­to-szary.

W obrę­bie jed­nej real­iza­cji mogą wys­tąpić odcie­nie od jas­nego do ciem­nego. Możli­wość wys­tępowa­nia ciem­nych plam pow­sta­ją­cych w wyniku roz­wo­ju drob­nous­tro­jów i bak­terii wys­tępu­ją­cych w kli­ma­cie środ­kowo-europe­jskim. Des­ki deck-u w trak­cie użytkowa­nia mogą wydawać charak­terysty­czne dla drew­na dźwię­ki, a także ugi­nać się pod wpły­wem nacisku. Des­ka mod­rzewiowa uży­ta w sys­temie DECK-DRY wykazu­je więk­szą trwałość. Nat­u­ral­ny charak­ter, struk­tu­ra i kolor nada­ją “słoneczny”, unikalny, rustykalny charak­ter drew­ni­anej posadzce, która jest uznawana za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę; pon­ad­to des­ki stan­dard (no select­ed) posi­ada­ją następu­jące cechy:

1. Występowanie drewno modrzew europejski :

Alpy, Karpaty, Sude­ty;

2. Opis drewna modrzewia europejskiego

 • Biel -o gruboś­ci 1–3 cm jest żółta­wobi­ała;
 • Twardziel -wyraźnie roz­granic­zona, czer­wono­brunatna, ciem­nieje na słońcu, pros­towłóknista,
 • Włók­na -możli­wość wys­tępowa­nia prz­er­wanych włókien np. sple­cionych, poprzecznych poza płaszczyzną des­ki; możli­wość odksz­tałceń i pęknięć des­ki deck-u m. in. pod wpły­wem zmi­any warunk­ów atmos­fer­ycznych – vide skur­cz sty­czny i promieniowy; w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ewen­tu­al­nych odksz­tałceń: możli­wość zas­tosowa­nia czarnych przekładek w szczeli­nach pomiędzy deska­mi oraz należy wykon­ać ser­wis deck-u w okre­sie roku od dnia jego zamon­towa­nia;
 • Tek­stu­ra -gład­ka do szorstkiej;
 • Pozostałe Cechy Drew­na -sto­sunkowo twardy, bard­zo trwały, łat­wo łupli­wy, łatwy w susze­niu; drewno żywiczne, zaw­iera dużo sęków, lekkie i elasty­czne; możli­wość wys­tępowa­nia pęknięć i odksz­tałceń oraz rys pod wpły­wem zmi­any warunk­ów atmos­fer­ycznych – vide skur­cz sty­czny i promieniowy; kon­takt z suchym lub zmieszanym z wodą cementem lub wap­nem a także z opiłka­mi żelaza może spowodować zasinienia i trwałe uszkodze­nie drew­na; nat­u­ral­ną cechą, nies­tanow­iącą o uster­ce i wadzie drew­na są duże i małe otwory poowadzie (owady bytu­ją wyłącznie w drewnie żywym) oraz prze­bar­wienia, drob­ne drza­z­gi, sęki, pęknię­cia, zasinienia, żywica, krzem, odksz­tałce­nia, zbieżys­tość, krzy­wiz­ny (szablowa­tość), skręt włókien, przemieszczenia rdzenia, pęcherze żywiczne, rak; zale­cane ole­jowanie deck-u współczes­nym ole­jem do impre­g­nacji drew­na zaw­ier­a­ją­cym frakc­je prze­ci­w­grzy­bicze zwięk­sza­ją­cym dodatkowo jego odporność na zewnętrzne warun­ki atmos­fer­yczne i opóź­ni­a­jące patynowanie się; drewno jako pro­dukt nat­u­ral­ny, o ani­zotropowej budowie, w prze­ci­wieńst­wie do towarów imi­tu­ją­cych drewno, charak­teryzu­je się zróżni­cow­aną struk­turą i kolorystyką w obrę­bie tego samego gatunku,każda par­tia towaru jest unika­towa;

3. Charakterystyka techniczna drewna

 • ciężar właś­ci­wy świeżego drew­na (kg/m³)~ 800–900
 • ciężar właś­ci­wy przy 12 % (kg/ m³)~ 430–590-850
 • śred­ni skur­cz sty­czny (T%) / — skur­cz promieniowy (R%)~ 7,8–10,4 / 3,3–4,3
 • wytrzy­małość na ściskanie ┴ (MPa)~ 4,5–9,0–10,9
 • zgi­nanie staty­czne (MPa)~ 64–99-132
 • mod­uł elasty­cznoś­ci (MPa)~ 6300–13 800–20 000

 4. Obróbka Drewna

 • piłowanie dobre (piły częs­to należy zwilżać wodą lub roz­puszczal­nikiem do żywic);
 • susze­nie — trudne / dobre; niewiel­ka skłon­ność do pęka­nia i paczenia;
 • obrób­ka ogól­na — dobra z wyjątkiem bard­zo twardych sęków; możli­wość wys­tępowa­nia na desce śladów narzędzi sto­lars­kich, śladów po przekład­kach, bindowa­niu, szpachlowa­niu ubytków, wodzie morskiej i śladów ryfla w desce gład­kiej;
 • kle­je­nie — dobre / łat­wo pod­da­je się zma­towie­niu i wykańcza­niu lakiera­mi;
 • zbi­janie — dobre, zale­cane naw­ier­canie;

5. Zastosowanie drewna modrzewia europejskiego

w , zarówno na kon­strukc­je wewnętrzne i zewnętrzne, w budown­ictwie wod­nym, ziem­nym, mostów, kopal­nictwie, młynów, w bed­narst­wie, mod­rzew jest drewnem kwa­sood­pornym; sto­su­je się na pro­gi, okna, schody, drzwi; wyro­by toc­zone; drewno mod­rzewiowe jest cenione już od cza­sów anty­cznych za wyjątkową odporność na gni­cie, nie zale­ca się stosowa­nia desek dłuższych niż 3–3,5 m.