Zaznacz stronę

Drewno Tekowe do tarasów drewnianych

gatunki drewna TEAKbot. Tectona Grandis L. f.

 

Drewno Teak-owe pochodzące z Azji połud­niowej i połud­niowo-wschod­niej, Aus­tralii, Amery­ki Połud­niowej zal­iczane do cięż­kich gatunków drew­na. Wys­tępu­je w kolorze jas­no-brą­zowym z odcie­niem brą­zowym lub żółtawym, pod wpły­wem czyn­ników atmos­fer­ycznych, promieniowa­nia słonecznego i księży­cowego, zanieczyszczenia atmos­fer­ycznego, pyłków roślin kolor pogłębia się do ciem­no-brą­zowego lub sre­brzys­to-szarego, możli­wość wys­tępowa­nia ciem­nych plam pow­sta­ją­cych w wyniku roz­wo­ju drob­nous­tro­jów i bak­terii wys­tępu­ją­cych w kli­ma­cie środ­kowo-europe­jskim.

Link do infor­ma­cji bio­log­icznych na stron­ie Wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Teczyna

Drewno tekowe posi­a­da wręcz leg­en­darną odporność na starze­nie się bio­log­iczne, na gni­cie i infekc­je pasożyt­nicze. Jest bard­zo twarde i ciężkie co powodu­je, że doskonale znosi odd­zi­ały­wanie słoń­ca, śniegu i deszczu. Posi­a­da bard­zo dobre para­me­try mechan­iczne, wysoką odporność na ścieranie i uderzenia oraz odporność na starze­nie bez utraty włas­noś­ci mechan­icznych. Des­ki tara­su z teku/deck-u w trak­cie użytkowa­nia mogą wydawać charak­terysty­czne dla drew­na dźwię­ki, a także ugi­nać się pod wpły­wem nacisku.

Des­ki tara­sowe teak-owe, ze wzglę­du na ich wyso­ka wartość, szczegól­nie zale­ca się stosować
w sys­temie DECK-DRY, który dodatkowo zabez­piecza przed zniszcze­niem na wiele dziesiątek lat. Nat­u­ral­ny charak­ter, struk­tu­ra tego gat. drew­na i kolor nada­ją “słoneczny”, unikalny, rustykalny charak­ter drew­ni­anej posadzce, która jest uznawana za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę; pon­ad­to des­ki stan­dard (no select­ed) posi­ada­ją następu­jące cechy:

1. Występowanie drzew Teak-owych :

połud­niowa i połud­niowo-wschod­nia Azja, np. Bir­ma, Indie, Taj­lan­dia, Aus­tralia, Amery­ka Połud­niowa

2. Opis drewna Tekowego :

 • Biel -wyraźnie zróżni­cow­any, żółta­wo – biały do jas­noszarego, sze­rokość 5,0 — 7,5 cm;
 • Twardziel -kolor żół­to — brą­zowy do ciem­no brą­zowego, zróżni­cow­any;
 • Włók­na -proste, cza­sem lekko sple­cione, możli­wość wys­tępowa­nia prz­er­wanych włókien np. sple­cionych, poprzecznych poza płaszczyzną des­ki; możli­wość odksz­tałceń i pęknięć des­ki deck-u m.in. pod wpły­wem zmi­any warunk­ów atmos­fer­ycznych – vide skur­cz sty­czny i promieniowy; w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ewen­tu­al­nych odksz­tałceń: możli­wość zas­tosowa­nia czarnych przekładek w szczeli­nach pomiędzy deska­mi oraz należy wykon­ać ser­wis deck-u w okre­sie roku od dnia jego zamon­towa­nia;
 • Tek­stu­ra -śred­nio porowa­ta, gruboziar­nista; usło­je­nie na przekro­ju poprzecznym widać wyraźne ciem­niejsze i jaśniejsze pierś­cie­nie, dające doskon­ały efekt deko­ra­cyjny;
 • Pozostałe Cechy Drew­na -przy skrawa­niu płaskim, w postaci okleiny ciekawy rysunek; kon­takt z suchym lub zmieszanym z wodą cementem lub wap­nem a także z opiłka­mi żelaza może spowodować zasinienia i trwałe uszkodze­nie drew­na; nat­u­ral­ną cechą, nies­tanow­iącą o uster­ce i wadzie drew­na są duże i małe pin holes (otwory poowadzie, owady bytu­ją wyłącznie w drewnie żywym) oraz prze­bar­wienia, żywica, krzem, drza­z­gi i sęki; drewno teak-owe jako pro­dukt nat­u­ral­ny, o ani­zotropowej budowie, w prze­ci­wieńst­wie do towarów imi­tu­ją­cych drewno, charak­teryzu­je się zróżni­cow­aną struk­turą i kolorystyką w obrę­bie tego samego gatunku i par­tii gotowego pro­duk­tu;

3. Charakterystyka techniczna drewna tekowego

 • ciężar właś­ci­wy świeżego drew­na (kg/m³)~1.000 — 1.100
 • ciężar właś­ci­wy przy 12 % (kg/ m³)~550 — 750
 • śred­ni skur­cz sty­czny (T%) / — skur­cz promieniowy (R%)~2,5 /~1,5
 • wytrzy­małość na ściskanie ┴ (MPa) ~57
 • zgi­nanie staty­czne (MPa)  ~118
 • mod­uł elasty­cznoś­ci (MPa) ~9.900

 4. Obróbka Drewna teak

 • piłowanie — trudne, narzędzia tępi­one przez min­er­ały zawarte w drewnie, zale­cane końców­ki stellitowe;powolne, ryzyko odksz­tałceń niewielkie;
 • susze­nie — łatwe przy uży­ciu spec­jal­nych narzędzi; możli­wość wys­tępowa­nia na desce śladów narzędzi
 • obrób­ka ogól­na — sto­lars­kich, śladów po przekład­kach, bindowa­niu, szpachlowa­niu ubytków, wodzie morskiej i śladów ryfla w desce gład­kiej;
 • kle­je­nie — dobre;
 • wykańczanie — dobre, wyma­ga wcześniejszego dokład­nego wyczyszczenia powierzch­ni;
 • zbi­janie — dobre, ale potrzeb­ne wstęp­ne naw­ier­canie;

5. Zastosowanie drewna

Teak to des­ki tara­sowe, tekowe meble ogrodowe, kon­strukc­je mostowe, sto­lar­ka zewnętrz­na i wewnętrz­na. Drewno tekowe to także : masy­wne kon­strukc­je, budowa statków, budowa zbiorników, podło­gi, parki­ety, schody zwykłe oraz ele­men­ty spec­jal­nego wyma­ga­jące drew­na o nat­u­ral­nej bard­zo wysok­iej odpornoś­ci na warun­ki atmos­fer­yczne, nie zale­ca się stosowa­nia desek dłuższych niż 3–3,5 m.
Pole­camy tarasy z drew­na tekowego jako funkcjon­alne i odporne na warun­ki atmos­fer­yczne.

Infor­ma­c­je uzu­peł­ni­a­jące zna­jdziesz na stron­ie Młodego Tech­ni­ka http://www.mt.com.pl/drewno-tekowe