Zaznacz stronę

Siedziba firmy

biuro DECK-DRY Pol­s­ka Sp. z o.o.

 80–307 Gdańsk-Oli­wa ul. Abra­hama 48

godziny pra­cy poniedzi­ałek — piątek godz. 8.00 — 16.00

wiz­y­ta w biurze prosimy o wcześniejszy kon­takt tele­fon­iczny

BIURO:

tel — 58 511 04 31

tel. kom — 506 984 947

tel. kom — 504 261 264

fax — 58 511 04 32

www.deck-dry.com

e-mail kon­tak­towy CAŁA POLSKA:
Biuro Obsłu­gi Klien­ta — deck-dry@deck-dry.com
e-mail region­al­ny:
Pomorskie — pomorskie@deck-dry.com
Wielkopol­skie — wielkopolskie@deck-dry.com
Mazowieck­ie — mazowieckie@deck-dry.com
Małopol­skie — malopolskie@deck-dry.com
Śląskie — slaskie@deck-dry.com
Dol­nośląskie — dolnoslaskie@deck-dry.com

 

 

KRS 0000241286, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

VII Wydzi­ał­Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego, NIP 584–11-83–361

Zaprasza­my po drew­ni­any taras wyko­nany w opar­ciu o sys­tem deck dry. U nas tarasy drew­ni­ane gretin­gi, des­ka tara­sowa egzo­ty­cz­na, teak oraz drewno egzo­ty­czne. Mon­taż tara­su teak na tere­nie całego kra­ju. Siedz­i­ba firmy to Gdańsk, Trójmi­as­to blisko Gdy­nia woj. Pomorskie, mon­tu­je­my w całej polsce, prowadz­imy sprzedaż wysyłkową, prężnie dzialamy w takich mias­tach jak Warsza­wa, Gdańsk i inne. Des­ki tara­sowe, drewno egzo­ty­czne, des­ka egzo­ty­cz­na, des­ka tara­sowa — mon­taż tarasów, ser­wis tara­su. Zaprasza­my po tarasy.

Centrala

Centrala firmy DECK-DRY

deck-dry@deck-dry.com
pomorskie@deck-dry.com

Wielkopolskie

Oddział regionalny firmy DECK-DRY

wielkopolskie@deck-dry.com
Elż­bi­eta Lenar­tow­icz
tel. 504–261–264
Poz­nań

Mazowieckie

Przed­staw­iciel Regionalny

mazowieckie@deck-dry.com
Katarzy­na Duszyńs­ka
tel. 506–984–947
Warsza­wa

Małopolskie

Przed­staw­iciel Regionalny

malopolskie@deck-dry.com
Fil­ip Bara­nowski
tel. 501–659–553
Kraków

Śląskie

Przed­staw­iciel Regionalny

slaskie@deck-dry.com
Grze­gorz Bar­topór
tel. 691–663–753
Katow­ice

Dolnośląskie

Przed­staw­iciel Regionalny

dolnoslaskie@deck-dry.com
Robert Brzez­iński
tel. 505–561–474
Wrocław