Zaznacz stronę

Drewno to nasza pasja

Wyjątkowy materiał

Proces pozyskiwania materiału

Najwyższa jakość materiału

Firma specjalizująca sie w drewnianych tarasach i elewacjach

Fir­ma DECK-DRY jest nowoczes­nym, dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się przed­siębiorstwem, zaj­mu­je­my się drewnem region­al­nym oraz egzo­ty­cznym. Spec­jal­izu­je­my się w tarasach drew­ni­anych, elewac­jach i małej architek­turze oraz wykończe­niu wnętrz.

Doświadczenie w branży drewnianych tarasów i elewacji

 Wyso­ki poziom fachowej wiedzy oraz zdobyte wielo­let­nie doświad­cze­nie w branży związanej z drewnem pozwala nam na real­iza­cję oczeki­wań naszych Klien­tów. Kieru­je­my się przede wszys­tkim dobrem i potrze­ba­mi Klien­ta. Jesteśmy nieustan­nie skupi­eni na roz­wo­ju przez co gwaran­tu­je­my najwyższą jakość pro­duk­tów oraz ich nowoczes­ność.
Cały ofer­owany przez nas mate­ri­ał posi­a­da cer­ty­fikaty zgod­noś­ci, dopuszcza­jące je do użytku w kra­ju oraz na tere­nie Unii Europe­jskiej.

Potwierdzona jakość obsługi i usług

Potwierdze­niem najwyższej jakoś­ci naszego mate­ri­ału i usług jest ich ros­ną­ca sprzedaż oraz rokrocznie powraca­ją­cy stali klien­ci. Pon­ad­to dys­ponu­je­my ogrom­ną iloś­cią ref­er­encji od klien­tów pry­wat­nych oraz najwięk­szych firm budowlanych z Pol­s­ki i Europy.

Fir­ma DECK-DRY prowadzi pon­ad­to dys­try­bucję wsporników reg­u­lowanych do podłóg i tarasów oraz sprzedaż pali­wa stałego PELLETS najwyższej jakoś­ci z włas­nej pro­dukcji.

Doświadczenie

Bogate doświad­cze­nie i najwyższa jakość usług.

Specjalizacja drewniane tarasy i elewacje

Kompleksowa obsługa

Prowadz­imy obsługę klien­ta na każdym etapie.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy fir­mą o trwałej pozy­cji. Z nami jesteś bez­pieczny.