Zaznacz stronę

 

  g-d-badi_r    z-badi   

badi

Des­ka tara­sowa badi uży­ta w sys­temie DECK-DRY­wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej charak­ter i ciepła bar­wa nada­ją otocze­niu słonecznyk­li­mat.

 D-D-char-badi

 

 g-b-bangkirai_rz-bangkirai

bangkirai

Des­ka tara­sowa bangki­rai uży­ta w sys­temie DECK-DRY wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej charak­ter, maho­niowa struk­tu­ra i egzo­ty­czny kolor nada­ją otocze­niu ciepły kli­mat.

D-D-char-bangki­rai

 

 g-d-cumaru_rz-cumaru

cumaru 

Des­ka tara­sowa cumaru uży­ta w sys­temie DECK-DRY­wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej  charak­ter, egzo­ty­czny kolor charak­teryzu­ją się dużą ory­gi­nal­noś­cią i este­tyką — drewno egzo­ty­czne.

D-D-char-cumaru

 

 g-d-doussie_rz-doussie

doussie 

Des­ka tara­sowa doussie uży­ta w sys­temie DECK-DRY­wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej charak­ter, maho­niowa struk­tu­ra i egzo­ty­czny kolor nada­ją otocze­niu słoneczny i unikalny kli­mat.

D-D-char-doussie

 

 g-d-garapa_rz-garapa

garapa 

Des­ka tara­sowa gara­pa uży­ta w sys­temieDECK-DRY­wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej charak­ter i słoneczny kolor spraw­ia­ja miłe wraże­nie dla oka.

D-D-char-gara­pa

 

g-d-ipe_r     z-ipe   

ipe 

Des­ka tara­sowa z drew­na ipe uży­ta w sys­temieDECK-DRY wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej charak­ter, egzo­ty­czny kolor nada­ją otocze­niu bard­zo ele­ganc­ki i atrak­cyjny wygląd.

D-D-char-ipe

g-d-iroko_rz-iroko

iroko 

Des­ka tara­sowa iroko uży­ta w sys­temie DECK-DRY­wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej ciekawa struk­tu­ra oraz kolor nada­ją otocze­niu niepow­tarzal­ny charak­ter.

D-D-char-iroko

g-d-jatoba_r z-jatoba

jatoba 

Des­ka tara­sowa jato­ba uży­ta w sys­temie DECK-DRY­wykazu­je bard­zo dużą trwałość, a jej charak­ter i egzo­ty­czny kolor nada­ją otocze­niu szczególne walo­ry este­ty­czne.

D-D-char-jato­ba

 

g-d-Massaranduba_r

z-massaranduba1

massaranduba 

Des­ka tara­sowa mas­saran­du­ba uży­ta w sys­temieDECK-DRY wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej charak­ter, unikalna czer­won­awa kolorysty­ka nada­ją otocze­niu atrak­cyjny charak­ter.

D-D-char-mas­saran­du­ba

z-merbau g-d-merbau

merbau

Des­ka tara­sowa mer­bau uży­ta w sys­temie DECK-DRY­wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej nat­u­ral­ny charak­ter, ciem­ny kolor nada­ją otocze­niu unikalne walo­ry este­ty­czne.

D-D-char-mer­bau

 g-d-modrzew_r z-modrzew

 

modrzew syberyjski

Des­ki tara­sowe z mod­rzewia syberyjskiego są odporne na zmi­enne warun­ki atmos­fer­yczne i dlat­ego są pole­cane do zas­tosowa­nia za zewnątrz budynków: tarasy, ścież­ki, balkony w sys­temie DECK-DRY.

D-D-char-mod­rzew syberyjs­ki

 

 g-d-modrzew_r z-modrzew

modrzew syberyjski

Des­ki tara­sowe z mod­rzewia syberyjskiego są odporne na zmi­enne warun­ki atmos­fer­yczne i dlat­ego są pole­cane do zas­tosowa­nia za zewnątrz budynków: tarasy, ścież­ki, balkony w sys­temie DECK-DRY.

D-D-char-mod­rzew syberyjs­ki

g-d-okume_r z-okume

okume 

Ze wzglę­du na właś­ci­woś­ci drewno okume sto­su­je się głównie do wykony­wa­nia okładzin elewa­cyjnych, nada­jąc tym samym niepow­tarzal­ny charak­ter obiek­tom budowlanym.

D-D-char-okume

 

 g-d-olcha_r z-olcha

olcha 

Des­ka tara­sowa olcha uży­ta w sys­temie DECK-DRY­wykazu­je więk­szą trwałość.

D-D-char-olcha

g-d-pequi_r z-pequi

pequi

Des­ka tara­sowa pequi uży­ta w sys­temie DECK-DRY­wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej nat­u­ral­ny charak­ter, ciekawa struk­tu­ra i ciepły kolor nada­ją otocze­niu przy­jem­ny kli­mat.

D-D-char-pequi

 

g-d-sosna_rz-sosna

sosna 

Des­ki tara­sowe sos­nowe, ze wzglę­du na ich wyso­ka wartość, szczegól­nie zale­ca się stosować w sys­temieDECK-DRY, który dodatkowo zabez­piecza przed zniszcze­niem na wiele dziesiątek lat.

D-D-char-sos­na

 

    g-d-susupira_r     z-sucupira

sucupira 

Des­ka tara­sowa sucu­pi­ra uży­ta w sys­temie DECK-DRY wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej charak­ter, ciem­ny kolor nada­ją otocze­niu szczególne walo­ry este­ty­czne.

 D-D-char-sucu­pi­ra

 

 g-d-tatajuba_rz-tatajuba

tatajuba 

Des­ka tara­sowa tata­ju­ba uży­ta w sys­temie DECK-DRY wykazu­je wyjątkową trwałość, a jej charak­ter i egzo­ty­czny kolor nada­ją otocze­niu pogod­ny charak­ter — drewno egzo­ty­czne.

D-D-char-tata­ju­ba

 

 g-d-teak_rz-teak

teak

Des­ki tara­sowe teak-owe posi­ada­ją wręcz leg­en­darną odporność na starze­nie się bio­log­iczne. Ze wzglę­du na ich wyso­ka wartość, szczegól­nie zale­ca się stosować w sys­temie DECK-DRY.

D-D-char-teak

 

 teak-peruwianskiteak-per

teak południowoamerykański

Drze­wo pochodzące z terenów zale­wowych Ama­zon­ki w Ameryce Połud­niowej. Może osiągnąć 15 – 40 m wysokoś­ci. Pień ma prosty z gład­ką korą. W czer­w­cu i maju kwit­nie mały­mi biały­mi kwiata­mi.

D-D-char-teak

 

 thermojesionthermososna

thermodrewno

Ter­mod­rewno uzysku­je się w wyniku dzi­ała­nia wysok­iej tem­per­atu­ry na drewno w celu roz­puszczenia hemicelu­lozy. Mikroor­ga­nizmy pozbaw­ione zosta­ją poży­w­ki, dzię­ki czemu drewno sta­je się bardziej odporne na dzi­ałanie bak­terii i grzy­bów.

 

D-D-char-ther­mod­rewno  

   g-d-wenge-r       z-wenge

wenge

Des­ka tara­sowa Wenge uży­ta w sys­temie DECK-DRY­wykazu­je się doskon­ałą trwałoś­cią, a jej ciekawa struk­tu­ra oraz głębo­ki ciem­ny kolor nada­ją otocze­niu wyjątkowo ele­ganc­ki charak­ter.

D-D-char-wenge-1