Zaznacz stronę

Jak zbudować taras

Przedstawiamy Państwu nasz film instruktażowy — jak zbudować taras. Jak zmontować, wykonać taras drewniany z desek w opatentowanym systemie montażu DECK-DRY

Instrukcja budowy tarasu — film instruktażowy montaż 

1. Przygotowanie do budowy tarasu

- przed przys­tąpi­e­niem do budowy tara­su w sys­temie DECK-DRY zapoz­naj się dokład­nie z pro­jek­tem.
- ele­men­ty DECK-DRY start/end — mon­towane na początku i końcu każdego legara tara­sowego
- wkre­ty DECK-DRY Torx 5x30 — do przykrę­ca­nia łączników DECK-DRY do legara tara­sowego
- wkrę­ty DECK-DRY ø6x18 i ø6x21 — do mocow­a­nia łączników DECK-DRY do des­ki tara­sowej
- łącznik tara­sowy DECK-DRY — mocow­any do spo­du des­ki
- łączni­ki do budowy tara­su DECK-DRY wys­tępu­ją w trzech rozmi­arach -
DECK-DRY PAFG 90 — dla desek o sze­rokoś­ci 83–91 mm,
DECK-DRY PAFG 120 — dla desek o sze­rokoś­ci 112–121 mm,
DECK-DRY PAFG 145- dla desek o sze­rokoś­ci 138–146 mm

2. Rozpoczęcie budowy tarasu

- przy­go­towanie legarów mon­tażowych do budowy tara­su DECK-DRY
- mon­taż ele­men­tów star­towych DECK-DRY do legara
- ele­ment star­towy DECK-DRY kładziemy na krawędzi legara
- aby unikąć pęknię­cia na krawędzi legara zale­camy naw­ierce­nie otworu ele­men­tu star­towego DECK-DRY
- do wkrę­tar­ki mocu­je­my bit DECK-DRY Torx
- ustaw­iamy maksy­mal­ny moment obro­towy wkrę­tar­ki
- ele­ment star­towy DECK-DRY mocu­je­my za pomocą wkrę­ta DECK-DRY Torx 5x30
- eleme­ty star­towe DECK-DRY mon­tu­je­my na wszys­t­kich krawędzi­ach legarów początkowych

3. Przygotowanie pierwszej deski do budowy tarasu

- łączni­ki DECK-DRY mon­tu­je­my w rozstaw­ie odpowiada­ją­cym osiom rozstawu legarów
- przy­go­towanie łączników DECK-DRY do mon­tażu do pier­wszej des­ki tara­su
- stan­dar­d­owy łącznik DECK-DRY należy roz­ciąć ok. 1cm od osi środ­kowego otworu
- uciętą połówkę łączni­ka DECK-DRY należy dociąć również z drugiej strony na linii koń­cowej dużego otworu
- mon­tu­je­my wiertło ø4 do naw­ier­ca­nia desek od spo­du
- głębokość naw­ier­tu ostrożnie dopa­sowu­je­my zależnie od gruboś­ci des­ki i wkrę­tu DECK-DRY ø6x18 pamię­taj aby zawsze sprawdz­ić pier­wszy naw­iert
- połówkę łączni­ka star­towego mon­tu­je­my do des­ki — krawędź uciętego łączni­ka powin­na być rów­na z krawędz­ią des­ki
- po drugiej stron­ie des­ki mon­tu­je­my mon­tu­je­my prze­cię­ty na pół lacznik DECK-DRY

4. Dopasowywanie głębokości nawiertu do grubości deski

5. Przygotowanie deski końcowej do montażu

6. Montaz pierwszej deski

- legary układamy na podłożu w zaplanowanym rozstaw­ie ( zale­cany rozstaw maks. legarow ok. 50 cm )
- mon­taż des­ki pier­wszej des­ki tara­su
- deske z zamon­towany­mi łącznika­mi star­towy­mi układamy na legarach
- deske wsuwamy w zamon­towane ele­men­ty star­towe na koń­cach legarów

7. montaz kolejnzch desek

- mon­taż kole­jnych desek tara­su
- deske z zamo­cow­any­mi łącznika­mi DECK-DRY dosuwamy do poprzed­niej des­ki ustaw­ia­jąc żadanąszczelinę ( zale­cana
szczeli­na 6mm ), w szc­zlin­ie wkrę­camy wkręt DECK-DRY Torx 5x30 

8. montaz deski koncowej tarasu

- mon­taż des­ki koń­cowej
- na krawędzi legara mon­tu­je­my ele­men­ty startowy/koncowy DECK-DRY
- ostat­nią deskę wsuwamy w ele­men­ty startowe/koncowe DECK-DRY
- po umieszcze­niu ostat­niej des­ki wsuwamy prze­dostat­nia deske
- w szczeliny wkrę­camy wkrę­ty DECK-DRY Torx
- krawędzie desek zale­camy przes­zli­fować aby zaokrąglić krawędzie
- docięte końców­ki desek zale­camy zaole­jować

9. wyjmowanie deski ze środka tarasu

- sys­tem DECK-DRY zapew­nia możli­wość demon­tażu każdej des­ki tara­su bez potrze­by rozkłada­nia całego tara­su
- należy wykrę­cić wkrę­ty DECK-DRY Torx w szczeli­nach
- deske należy dosunąć do des­ki poprzedza­jącej
- deskę należy chwycić w roz­suniętej szczelin­iej i wyjąć do góry