Zaznacz stronę

jak zrobić taras / DECK

Dla zamon­towa­nia drew­ni­anego tara­su (deck-u) należy wykon­ać odpowied­nie podłoże (pod­bu­dowę). Podłoże win­no być sta­bilne oraz korzyst­nie, aby :

- podłoże było równe i

- uwzględ­ni­ało wysokość deck-u ; na wysokość deck-u skła­da się :

a. wysokość sys­te­mowych legarów mon­tażowych DECK-DRY ECO o wys. 4,0 cm (szer. 4,0 cm) lub DECK-DRY PVC (legar kładziony “na płasko”) o wys. 3,0 cm (szer. 5,0 cm) ; oba rodza­je legarów man­tażowych wyma­ga­ją pod­par­cia ciągłego lub co ok. 10 cm +

b. wysokość sys­te­mowej pod­kład­ki łącznikowej, wys. 1,5 cm +

c. grubość des­ki 1,9 lub 2,1 lub 2,5 cm

= 6,4 ÷ 8,0 cm

lub

a. wysokość sys­te­mowych legarów kon­struk­cyjnych DECK-DRY PVC o wys. 5,0 cm (szer. 4,0 cm) ; legar ten wyma­ga pod­par­cia co ok. 45 cm +

b. wysokość sys­te­mowej pod­kład­ki łącznikowej wys. 1,5 cm +

c. grubość des­ki 1,9 lub 2,1 lub 2,5 cm

= 8,4 ÷ 9,0 cm.

Jeśli podłoże jest nierówne lub nie uwzględ­nia wysokoś­ci deck-u należy użyć ele­men­tu wyrównu­jącego np. reg­u­lowanych wsporników (stóp polipropy­lenowych śrubowych) – DD PEDESTALS o wys. od 2 — 60 cm.

Legary sys­te­mowe, w zależnoś­ci od rodza­ju podłoża mogą być :

- mon­tażowe, które na podłożu równym należy ułożyć, w zależnoś­ci od gruboś­ci desek, w odległoś­ci­ach od 45 – do 50 cm,

- kon­struk­cyjne (wyma­gane pod­par­cie tych legarów co ok. 45 cm na wspornikach DD-PEDESTALS), które należy ułożyć, w zależnoś­ci od gruboś­ci desek, w odległoś­ci­ach 40 – 50 cm.

Jak zro­bić taras ? — mon­taż tarasów drew­ni­anych (deck-ów) w sys­temie DECK-DRY (patrz — INSTRUKCJA MONTAŻU) należy przeprowadz­ić wg następu­jącego schematu :

- przykrę­cić pod­kład­ki łącznikowe DECK-DRY do desek „od dołu” (pomiędzy kapinosa­mi desek) i

w odstę­pach odpowiada­ją­cych odstępom pomiędzy legara­mi, tj. co ok. 40 — 50 cm,

- odwró­cić des­ki, ułożyć (przykrę­cone do desek) pod­kład­ki łącznikowe na legarach (wsuwa­jąc je pod końców­ki poprzed­niej des­ki) , a następ­nie, za pomocą dys­tan­sów i ściągów ustal­ić wielkość szczeliny pomiędzy deska­mi na 6–7 mm,

- wkrętem fi 5,0 mm przykrę­cać do legarów, w szczeli­nach pomiędzy deska­mi, pod­kład­ki łącznikowe

(wraz z wcześniej przykrę­cony­mi do nich deska­mi).

wymi­ary desek cm

wysokość tara­su cm

gór­na powierzch­nia desek

ciężar tara­su

kg/m2

obciąże­nia

max

kN/m2

t

w

w’

w”

t + (wys. pod­kład­ki) 1,5 cm

+ (wys. legara) :

gład­ka

płasko-

ryflowana

drob­no-ryflowana

grubo-ryflowana

grubość

sze­rokość

nomi­nal­na

sze­rokość

rzeczy­wista

sze­rokość

po kali­browa­niu 7

4,0 4 / 3,0 3, 5

6,0 4, 6 / 5,0 3, 6

 

1,9

9,0

8,8 — 9,1

8,8

7,3 / 6,3

9,3 / 8,3

+ 1

+

+

- 2

22,3

5,0

2,0

12,0

11,6 -12,1

11,8

7,5 / 6,5

9,5 / 8,5

+

+

+

-

24,1

5,0

2,2

14,5

13,9 -14,5

13,9

7,7 / 6,7

9,7 / 8,7

+

+

-

+

25,0

5,0

2,5

14,5

13,9 -14,5

13,9

7,9 / 6,9

9,9 / 8,9

-

-

+

+

27,7

5,0

 

4,1 9

14,5

13,9 -14,5

13,9

9,6 / 8,6

11,6 / 10,6

+

+

-

+

41,6

6,5

4,5 9

14,5

13,9 -14,5

13,9

10,0 / 9,0

12,0 / 11,0

-

-

+

+

45,7

7,0 8

1

- wys­tępu­je

2

- nie wys­tępu­je

3

- legary nie palne V-0, klasa reakcji na ogień B-s1,d0

4

- legary o klasie odpornoś­ci pożarowej „A” i „B

5

- wysokość legara DECK-DRY PVC położonego „na płasko”

6

- wysokość legara DECK-DRY PVC położonego „na sztorc”

7

- dla zapewnienia zgod­noś­ci sze­rokoś­ci desek w „poprzecznym łącze­niu” desek moż­na wykon­ać kali­browanie desek (tj. wzdłużne heblowanie);

poprzeczne łącze­nie” desek wys­tępu­je zasad­nic­zo tylko w tarasach szer­szych niż ok. 3,5 m, tj. szer­szych niż dostęp­ne dłu­goś­ci l desek (zał.

pt. „PARAMETRY” i „POPRZECZNE ŁĄCZENIA DESEK”)

8

- prze­jazd pojazdów samo­chodowych o dopuszczal­nym nacisku na oś do 100 kN (dro­gi pożarowe — Dz.U. Nr 121, poz. 1139) doz­wolony przy

zas­tosowa­niu dodatkowych wzmac­ni­ających poli­etylenowych podkładek pomiędzy kapinosa­mi desek tara­su i zmniejsze­niu o połowę rozstawu

legarów

9

- stosowanie desek o dużych gruboś­ci­ach , tj. 4,1 lub 4,5 cm, w przy­pad­ku mon­towa­nia ich w sys­temie DECK-DRY, nie jest uza­sad­nione, ponieważ w sys­temie tym des­ki nie gni­ją (z wyjątkiem innych uza­sad­nień, np.: — wiz­ual­nych, architek­ton­icznych, plas­ty­cznych ‚i tylko w przy­pad­kach gdy czoła desek są eksponowane, oraz – funkcjon­al­nych, w przy­pad­kach dużych obciążeń desek, gdy przewidziany jest na nich np. prze­jazd samo­chodów ) ; w innych sys­temach, stosowanie desek o dużych gruboś­ci­ach jest uza­sad­nione tym – aby des­ki dłu­go gniły.

 

jak zrobić taras deski
jak zrobić taras deski
jak zrobić taras deski