Zaznacz stronę

jak zrobić taras / DESKA TARASOWA GŁADKA CZY RYFLOWANA

jak zrobić taras / DESKA TARASOWA GŁADKA CZY RYFLOWANA

Na częs­to zadawane przez klien­tów pytanie — z jakiej des­ki zro­bić taras : z des­ki tara­sowej gład­kiej czy ryflowanej, należy odpowiedzieć — zale­cana jest des­ka o górnej powierzch­ni gład­kiej. Jest ona lep­sza od każdej des­ki ryflowanej (zarówno płasko-, drob­no- jak i grubo-ryflowanej), ponieważ :

a. des­ka tara­sowa gład­ka nie jest bardziej śliska od innych zewnętrznych posadzek pod

warunk­iem, że jej gór­na powierzch­nia, jest co najm­niej raz w roku kon­ser­wowana (ole­jowana), przy czym zale­cane jest dwukrotne w ciągu roku kon­ser­wowanie desek deck-u, aby deck uzyskał trwałość taką jaką określono to w specy­fikacji (tj. nawet 100-let­nią !),

b. deskę gład­ką łat­wo utrzy­mać w czys­toś­ci, kon­ser­wować (ole­jować lub bej­cow­ać w przy­pad­ku gatunków

drew­na tzw. „rodz­imych”), odszarzać,

c. deskę gład­ką moż­na cyk­li­nować np. w przy­pad­ku potrze­by wyrów­na­nia pow­stałych

nierównoś­ci ; potrze­ba cyk­li­nowa­nia może wys­tąpić tylko w ciągu pier­wszego roku od dnia zamon­towa­nia deck-u, po tym okre­sie des­ka jest całkowicie usta­bi­li­zowana i ponown­ie nie odksz­tał­ca się w znaczą­cym zakre­sie ; cyk­li­nowanie zasad­nic­zo wykonu­je się tylko raz, w ramach ser­wisu po ok. roku od dnia zamon­towa­nia deck-u (w następ­nych lat­ach ewen­tu­al­nie zale­ca się wykony­wanie tzw. odszarza­nia),

d. na desce gład­kiej są bardziej widoczne (niż na desce ryflowanej) niek­tóre cechy drew­na, które nb.

również wys­tępu­ją na desce ryflowanej (lecz są one mniej widoczne), tj. np.: pęknię­cia, prze­bar­wienia,

śla­dy po narzędzi­ach sto­lars­kich, zarysowa­nia, śla­dy po przekład­kach i bindowa­niu, wodzie

morskiej, szpachlowa­niu ubytków, śla­dy po ryflu w desce gład­kiej, itp.

dobry taras deck-dry

taras drew­ni­any klasy A.1. (w sys­temie DECK-DRY)

- des­ki bez wilgo­t­nych styków „od dołu” (taras nieg­ni­ją­cy)

- gór­na powierz. nieuszkod­zona wkrę­ta­mi (taras „bezwkrę­towy”)

- des­ka gład­ka

taras drew­ni­any klasy B.2. (w sys­temie trady­cyjnym)

- des­ki posi­ada­ją „od dołu” wilgo­tne sty­ki (taras gni­ją­cy)

- gór­na powierz. uszkod­zona wkrę­ta­mi (taras „wkrę­towy”)

- des­ka drob­no-ryflowa

a w desce ryflowanej :

ad. a. — ryfle na górnej powierzch­ni desek nie speł­ni­a­ją przyp­isy­wanej im funkcji anty­pośl­iz­gowej ;

śliskość, która może wys­tąpić tylko na zanied­banych tarasach drew­ni­anych jest przy­czyną

nieuza­sad­nionej, lecz powszech­nej opinii o rzekomej śliskoś­ci wszys­t­kich tarasów drew­ni­anych ;

tylko na nie kon­ser­wowanych przez kil­ka lat tarasach drew­ni­anych, tj. po ok. 3–5 lat­ach (i dodatkowo

tylko w miejs­cach słabo lub nien­asłonecznionych) może pow­stać na deskach — tzw. grzy­bek

powierzch­niowy, który zmoc­zony deszczem — jest rzeczy­wiś­cie ślis­ki ; lecz na takiej

niekon­ser­wowanej śliskiej desce, również wzdłuż ryfla moż­na się pośl­izgnąć — lecz zdarzyć

się to może (co należy powtórzyć) tylko wtedy gdy taras drew­ni­any nie był przez kil­ka lat

kon­ser­wowany i jest zacieniony,

ad. b. — w ryflach każdego rodza­ju (zarówno w płas­kich-, w drob­nych- jak i w grubych- ryflach)

zbiera się brud (piasek, liś­cie, sierść, itp.); dlat­ego des­ki ryflowane trud­niej oczyś­cić (niż

des­ki gład­kie), kon­ser­wować (ole­jować) i odszarzać,

ad. c. — desek ryflowanych (z wyjątkiem desek płasko-ryflowanych, tj. z ryflem odnaw­ial­nym) zasad­nic­zo nie

moż­na cyk­li­nować, ponieważ w wyniku cyk­li­nowa­nia zniek­sz­tałce­niu ule­ga ksz­tałt tych ryfli,

ad. d. — fak­tu­ra ryfli masku­je niek­tóre cechy drew­na, które mogą wys­tępować

zarówno w deskach ryflowanych jaki gład­kich, lecz w deskach ryflowanych są one trud­niej

zauważalne niż na deskach gład­kich ; ryflowanie desek, jest de fac­to stan­dar­d­em

narzu­conym przez pro­du­cen­tów desek tara­sowych, aby łatwiej deskę sprzedać.

Pomi­mo powyższego, w przy­pad­ku decyzji o zas­tosowa­niu jed­nak desek ryflowanych, zale­ca

się uży­cie des­ki płasko-ryflowanej czyli z tzw. ryflem „odnaw­ial­nym”, ponieważ :

- ryfel płas­ki, pomi­mo że ule­ga zniek­sz­tałce­niu w wyniku ewent. cyk­li­nowa­nia desek

(ustęp dot. ser­wisu po ok. roku od dnia zamon­towa­nia), lecz moż­na go „odnow­ić” przy uży­ciu frezar­ki z frezem pal­cowym,

- ryfel płas­ki moż­na skuteczniej i łatwiej oczyś­cić z zanieczyszczeń niż ryfel drob­ny

i ryfel gru­by (patrz zał. pt. „PARAMETRY” tarasów drew­ni­anych klasy A.1. / rodza­je górnych powierzch­ni desek”).

Wys­tępowanie rodza­jów górnych powierzch­ni desek tara­sowych :

wymi­ary nom­i­nalne desek cm

rodzaj górnej powierzch­ni desek tara­sowych

gład­ka

płasko-ryflowana

drob­no-ryflowana

grubo-ryflowana

1,9 x 9,0

+ 1

+

+

- 2

2,0 x 12,0

+

+

+

-

2,1 x 14,5

+

+

-

+

2,5 x 14,5

-

-

+

+

4,1 x 14,5

+

+

-

+

4,5 x 14,5

-

-

+

+

1 - wys­tępu­je 2 - nie wys­tępu­je

DESKA TARASOWA GŁADKA CZY RYFLOWANA