Zaznacz stronę

jak zrobić taras / PODŁOŻE (podbudowa) POD DECK

jak zrobić taras / PODŁOŻE (podbudowa) POD DECK

Podłoże (pod­bu­dowa) pod taras drew­ni­any (deck) win­no być sta­bilne. Pon­ad­to, korzyst­nym jest, aby podłoże było równe, ponieważ na takim podłożu moż­na bezpośred­nio układać taras drew­ni­any. W przy­pad­ku gdy podłoże/podbudowa jest nierówne/a należy zas­tosować ele­ment poziomu­ją­cy (np. reg­u­lowane stopy poziomu­jące DD PEDESTALS).

Przykład­owe podłoże/podbudowa pod taras drew­ni­any, do bezpośred­niego układa­nia na nich deck-ów to np.:

a. podłoże pod taras drew­ni­any — PŁYTA BETONOWA. Podłoże to sto­su­je się na ogół na grun­cie rodz­imym, przed budynka­mi ; pły­ta betonowa posi­a­da zwyk­le :

- jeden równy spadek lub np.,

- dwa różne spad­ki (“prostopadłe” w rzu­cie, tj. w przy­pad­ku tarasów np. „L-ksz­tałt­nych”) dos­tosowane do bezpośred­niego układa­nia tarasów drew­ni­anych.

Spadek w zakre­sie od ok. 0,5 % do ok. 2,0 % (patrz zał. pt. „SPADKI PODŁOŻY”).

Pły­ta betonowa jako podłoże pod taras drew­ni­any może być :

- nie zaizolowana (która z cza­sem po deck-iem może popękać, lecz nadal speł­ni­ać będzie funkcję

sta­bil­nego podłoża pod deck),

- lub zaizolowana płyn­nym mate­ri­ałem izo­la­cyjnym (który nie powodu­je nierównoś­ci podłoża) lub

- lub pły­ta betonowa zaizolowana papą ter­moz­grze­wal­ną „bez-zakład­kowo”, tj. wyko­naną z 2-ch warstw

papy, których krawędzie styka­ją się (nie chodzą na siebie), przy czym warst­wy prze­sunięte są wzglę­dem

siebie o pół sze­rokoś­ci arkusza lub

- pły­ta betonowa zaizolowana papą „zakład­kowo” — w tym przy­pad­ku legary tarasów układane są na

przekład­kach wyko­nanych z pasków papy (pomiędzy zakład­ka­mi papy), które niwelu­ją nierównoś­ci

wynika­jące z zakład­kowego kładzenia papy,

- lub pły­ta betonowa wyko­nana z betonu powyżej B30 (który nie wyma­ga izo­lacji prze­ciw-wod­nej),

a pon­ad­to :

- płyta/szlichta betonowa wyko­nana np. na podsypce piaskowej, np. sta­bi­li­zowanej cementem, na

usta­bi­li­zowanym lub ubitym grun­cie,

- w przy­pad­ku różnic wysokoś­ci pomiędzy pro­jek­towanym poziomem tara­su drew­ni­anego, a tym samym

pomiędzy podłożem/podbudową tara­su, a otacza­ją­cym go, przyległym teren­em — należy dodatkowo

wykon­ać obwodowy mur oporowy (sta­bi­lizu­ją­cy to podłoże pod deck), np. z krawężników lub murowany,

np. z bloczków betonowych, lub wręcz (przy dużych w/ w różni­cach) jako ścianę żel­be­tową, itp. ; w

przy­pad­ku dużych w/w różnic wysokoś­ci, przed­miotową płytę/ szlichtę może stanow­ić zbro­jona pły­ta stropowa (wyko­nana w różnych sys­temach stropów) opar­ta na obwodowym murze oporowym.

W nowoczes­nym sys­temie mon­tażu tarasów drew­ni­anych – DECK-DRY nie ma wymogu ani

zalece­nia dla stosowa­nia dużej przestrzeni dla cyrku­lacji powi­etrza pod tarasem drew­ni­anym ; wystar­czy, aby przestrzeń ta posi­adała wysokość nawet tylko 4,5 cm, co stanowi sumę wysokoś­ci

  • legara „na płasko” 3,0 cm + wys. pod­kład­ki 1,5 cm, tj. 4,5 cm

    Taka sto­sunkowo niewiel­ka wysokość przestrzeni wenty­la­cyjnej jest wystar­cza­ją­ca pod deck-iem, ponieważ des­ki posi­ada­ją : — kapinosy „od dołu” i — pod­kład­ki pomiędzy kapinosa­mi, co zapew­nia stan powi­etrzno-suchy desek „od dołu” i tym samym uzysku­je się efekt „nie gni­cia” takiego deck-u (przy spełnie­niu wymogu ole­jowa­nia takiego tara­su „od góry”).

b. Podłoże pod taras drew­ni­any — PŁYTY BETONOWE AŻUROWE, np. typu Yomb lub Meba lub pły­ty

chod­nikowe, lub kost­ka brukowa, itp., układane są na podsypce piaskowej sta­bi­li­zowanej cementem,

układane są na np. ubitym lub usta­bi­li­zowanym grun­cie rodz­imym. Pon­ad­to :

- dla sta­bi­liza­cji płyt, należy „po obwodzie” tara­su wykon­ać “opaskę” lub (w zależnoś­ci od

uksz­tał­towa­nia przyległego terenu, tj. różnic wysokoś­ci) mur oporowy z : krawężników lub np. z bloczków

betonowych,

- na zewnątrz w/w obwodowego muru oporowego, zale­ca się usy­panie skarpy ziem­nej

i obsadze­nie jej trawą lub zie­lenią ogrodową,

- uwa­ga ! — rozwiązanie to / skarpa umożli­wia rezy­gnację z wykony­wa­nia (oraz ze związanych z tym

kosztów): balustrady oraz z wykony­wa­nia “ścian­ki” pio­nowej masku­jącej przestrzeń pod tarasem ; w

przy­pad­ku braku w/w muru oporowego, tj. braku możli­woś­ci usy­pa­nia skarpy na murze oporowym –

zale­cane jest wyko­nanie (ze względów bez­pieczeńst­wa i zgod­nie z przepisa­mi) — balustrady i pio­nowej

ścian­ki” masku­jącej przestrzeń pod deck-iem.

c. Podłoże pod taras drew­ni­any — BLOCZKI BETONOWE (punk­towe) w rozstaw­ie co ok. 50 x 50 cm,

poziomowane, układane np. na: “poduszkach” betonowych, na podsypce piaskowej sta­bi­li­zowanej

cementem ; podłoże pod w/w blocz­ki betonowe win­no być sta­bilne ; na wypoziomowanych bloczkach

układane są legary DECK-DRY PVC układane “na sztorc” (wyma­ga­jące pod­par­cia co max ok. 50 cm) ; w

zastępst­wie poziomowa­nia bloczków betonowych — na nie poziomowanych bloczkach posadaw­ia się

reg­u­lowane stopy śrubowe polipropy­lenowe DD-PEDESTALS (o wys. od 2 — 60 cm.)

d. Podłoże pod taras drew­ni­any — PŁYTY CHODNIKOWE (na log­giach, balkonach lub na tarasach

grun­towych), układane są: na (od góry) wypoziomowanym grysie lub żwirze (jako ele­men­cie

poziomu­ją­cym), np. na geowłókninie, na sty­ro­durze (polistyre­nie ekstru­dowanym)  ułożonym sta­bil­nie (tj.

na poduszkach z kle­ju mro­zo-odpornego) na (nierównej) izo­lacji prze­ciw-wod­nej.

e. Podłoże pod taras drew­ni­any — sty­ro­dur (+ geowłókn­i­na) układane na równej izo­lacji p.-wodnej o

spad­kach od 0 do max. 2,5 % (np. wyko­nanej płyn­nym mate­ri­ałem izo­la­cyjnym lub papą

ter­moz­grze­wal­ną układaną bez-zakład­kowo),

- uwa­ga ! — w przy­pad­ku układa­nia sty­ro­du­ru na papie ter­moz­grze­wal­nej układanej „na

zakład­ki” (kładzionej „zakład­kowo”), zakład­ki te powodu­ją, że podłoże jest nierówne; w takim przy­pad­ku zale­ca się układanie stry­ro­du­ru na „podusz­ki” z kle­ju lub zaprawy na geowłókninie ułożonej na

papie (w celu zapewnienia sta­bil­noś­ci sty­ro­du­ru), lub

- po przyk­le­je­niu („zgrza­niu”) pasów papy pomiędzy zakład­ka­mi papy, które wyrównu­ją

nierównoś­ci tego podłoża (dla spełnienia w/w warunku sta­bil­noś­ci podłoża, tj. sty­ro­du­ru).

g. Podłoże pod taras drew­ni­any — PAPA TERMOZGRZEWALNA układana na równym podłożu (np. na pły­cie betonowej, np. o jed­nym równym spad­ku) kładziona „bez-zakład­kowo”, tj. w 2-ch warst­wach prze­sunię­tych wzglę­dem siebie o pół szer. arkusza (lub „zakład­kowo” — w tym przy­pad­ku, legary drew­ni­anych tarasów układane na przekład­kach z pasków papy pod legara­mi, które niwelu­ją nierównoś­ci wynika­jące z zakład­kowego kładzenia papy).

h. Podłoże pod taras drew­ni­any — IZOLACJA P-WODNA „W PŁYNIE” (np. AQUAFINN 2K, SUPERFLEX D2, CR 166 f-my CERESIT, lub BETEC Flex, itp.) układana na równym podłożu (np. pły­cie betonowej, np. o jed­nym równym spad­ku) ; legary układane na przekład­kach, np. na pasach z geowłókniny lub pasach papy pod legara­mi mon­tażowy­mi.

i. Podłoże pod taras drew­ni­any – drew­ni­ana lub kon­strukc­ja stalowa, patrz zakład­ka pt. „KONSTRUKCJA POD TARAS DREWNIANY

j. Podłoża NIE DOSTOSOWANE do bezpośred­niego układa­nia na nich tarasów drew­ni­anych, tj. podłoża nierówne, np. papa układana na różnych spad­kach (np. na tzw. dachach „kop­er­towych”) — podłoża te wyma­ga­ją zas­tosowa­nia ele­men­tów poziomu­ją­cych, tj.:

- stóp (inaczej zwanych – wspornika­mi) o reg­u­lowanej wysokoś­ci DD-PEDESTALS polipropy­lenowe

(o wys. od 2 — 60 cm), na nich układane są legary DECK-DRY PVC UNIEPAL o wym. (h)50x(w)30 mm lub

na sztorc” DECK-DRY ECO o wym. (h)60x(w)30 mm ; wyma­gane pod­par­cie w/w legarów na

reg­u­lowanych stopach / wspornikach DD-PEDESTALS, co ok. 35–45 cm,

jak zro­bić taras / PODŁOŻE (pod­bu­dowa) POD DECK

 

- przy mniejszych nierównoś­ci­ach, tj. mniejszych różni­cach wysokoś­ci „do wypoziomowa­nia” — sto­su­je się

pod­kład­ki z twardego plas­tyku budowlanego (lub tzw. „gum­ki”) od n x (0,2 – 0,5 cm),

- wypoziomowany żwir ; żwir układany jest na geowłókninie, np. na izo­lacji cieplnej (np. na

sty­ro­durze) lub na nierównej izo­lacji p.-wodnej, na wypoziomowanym żwirze układane są np. :

- pły­ty chod­nikowe lub

- sty­ro­dur (polistyren ekstru­dowany); min­i­mal­na grubość sty­ro­du­ru to : 2 warst­wy układane “w

mijankę” (tj. “z prze­sunię­ciem o pół sze­rokoś­ci arkusza), każ­da o gr. min. 5 cm, na sty­ro­durze

geowłókn­i­na (sta­bil­ność takiego podłoża wina zapewnić co najm­niej możli­wość wejś­cia

mon­tażysty tara­su na sty­ro­dur).