Zaznacz stronę

jak zrobić taras / UKŁAD DESEK

jak zrobić taras / UKŁAD DESEK

Układ desek tara­su. W zależnoś­ci od układu desek wyróż­nia się następu­jące typy poprzecznego łączenia desek :

a. nie wys­tępu­je poprzeczne łącze­nie desek (na tarasach o sze­rokoś­ci do ok. 350–380 cm, tj. odpowiada­jącej max. dłu­goś­ci desek),

b. proste,

c. zakład­kowe,

d. przemi­enne jed­nokrotne,

e. przemi­enne wielokrotne,

f. wzór ang­iel­s­ki,

wg zał. pt. „ŁĄCZENIA POPRZECZNE DESEK”.