Zaznacz stronę

KONSERWACJA i EKSPLOATACJA TARASÓW DREWNIANYCH

KONSERWACJA i EKSPLOATACJA TARASÓW DREWNIANYCH

Taras drew­ni­any należy kon­ser­wować (tj. jego górną powierzch­nię). Przy czym należy zwró­cić uwagę, że podob­ne czyn­noś­ci (jak np. mycie, czyszcze­nie) wykonu­je się na każdej innej zewnętrznej posadzce: np. na ter­ako­cie, kamie­niu, kom­pozy­cie, itp. W tarasach w sys­temie DECK-DRY, tylko górne powierzch­nie desek są narażone na czyn­ni­ki atmos­fer­yczne. Wymóg kon­serwacji górnej powierzch­ni, ma rzeczy­wiś­cie „charak­ter kon­ser­wu­ją­cy” tylko w sto­sunku do tarasów drew­ni­anych w sys­temie DECK-DRY (w sto­sunku do tarasów drew­ni­anych innych klas, wymóg kon­serwacji ma jedynie charak­ter „pielę­gna­cyjny” górnej powierzch­ni – wyjaśnie­nie poniżej).

W tarasach wykony­wanych w innych sys­temach, oprócz górnej powierzch­ni desek, również dolne powierzch­nie desek (w stykach z legara­mi lub/i różnego rodza­ju pod­kład­ka­mi) są narażone na czyn­ni­ki atmos­fer­yczne, tj. na zale­ga­jącą tam wilgoć. W sto­sunku do tarasów drew­ni­anych w innych sys­temach, wymo­gi i zalece­nia dot. kon­serwacji mają więc jedynie charak­ter „pielę­gna­cyjny” górnej powierzch­ni, ponieważ nie ma możli­woś­ci zakon­ser­wowa­nia tych miejsc, które są trwale wilgo­tne i o utrud­nionym dostępie powi­etrza, w których tarasy takie gni­ją. W innych sys­temach (w tarasach drew­ni­anych klas B.2 i A.2. — patrz „PORÓWNANIE SYSTEMÓW”) nie ma możli­woś­ci zakon­ser­wowa­nia spodów desek („od dołu”), a w szczegól­noś­ci newral­gicznych styków desek z legara­mi lub różnego rodza­ju pod­kład­ka­mi, łącznika­mi, clip-ami, clow-ami, itp.).

Zale­ca się, aby kon­serwację tarasów drew­ni­anych w sys­temie DECK-DRY przeprowadzać dwa razy w roku : wios­ną oraz wczes­ną jesienią. Nato­mi­ast, dla zachowa­nia warunk­ów gwarancji wyma­gane jest jedynie, aby taras był kon­ser­wowany co najm­niej jeden raz w roku w okre­sie gwarancji oraz, aby w ciągu ok. roku od zamon­towa­nia deck-u wykon­ać ser­wis tara­su drew­ni­anego, ewen­tu­al­nie (jeśli jest wyko­nany z des­ki gład­kiej) wraz z jego cyk­li­nowaniem. Ser­wis po ok. roku oraz cyk­li­nowanie są odpłatne. Cyk­li­nowanie wykonu­je się zasad­nic­zo tylko raz. Konserwację górnych powierzch­ni desek należy wykony­wać ole­ja­mi, impreg­nata­mi z frakc­ja­mi anty-grzy­biczny­mi, na suchym deck-u, po jego oczyszcze­niu.

 

Odstąpi­e­nie od ole­jowa­nia, nawet w ciągu całego roku może spowodować szyb­sze patynowanie się tara­su drew­ni­anego, co jed­nak w znaczą­cym stop­niu nie wpły­wa (zwłaszcza jeśli des­ki są z drew­na gatunków egzo­ty­cznych) na zmniejsze­nie właś­ci­woś­ci mechan­icznych ani na trwałość tara­su.

Des­ki z drew­na gatunków tzw. rodz­imych (np. sos­na, mod­rzew, dąb, jesion) są zasad­nic­zo mniej odporne na dzi­ałanie korozji bio­log­icznej

w porów­na­niu z deska­mi wyko­nany­mi z gatunków egzo­ty­cznych (cumaru, ipe, iroko, teak, mas­saran­du­ba, gara­pa, tata­ju­ba, itp.), dlat­ego zale­ca się aby częś­ciej (nawet 3 razy w roku) dbać o nasączanie impreg­nata­mi (ole­jem lub bejcą) ich górnej powierzch­ni ; przy czym, dol­na powierzch­nia desek jest stanie powi­etrzno-suchym, więc trwałość desek „od dołu” z gatunków tzw. rodz­imych, jest w sys­temie DECK-DRY rów­na trwałoś­ci desek z egzo­ty­cznych gatunków drew­na.

Patynowanie się desek deck-u. Kolor spatynowanego deck-u moż­na uznać za zad­owala­ją­cy. Ole­jowanie górnej powierzch­ni tara­su oży­wia kolor.

Jed­nakże, w przy­pad­ku potrze­by „odświeże­nia” koloru moż­na zas­tosować odszarzanie wykony­wane spec­jal­ny­mi preparata­mi zwany­mi odszarza­cza­mi, które zmy­wa się myjka­mi ciśnieniowy­mi ; po zmy­ciu odszarza­cza, po wyschnię­ciu deck-u, deck należy ponown­ie zakon­ser­wować. Odszarzanie moż­na wykony­wać dowol­ną ilość razy.

 

Pod­czas zimy moż­na usuwać śnieg z tara­su drew­ni­anego łopata­mi, szc­zotka­mi, itp.; ele­men­ty tych narzędzi, mające pod­czas pra­cy kon­takt z drewnem deck-u — win­ny być wyko­nane z drew­na lub z gumy, ewent. z miękkiego tworzy­wa sztucznego. Nie należy posypy­wać tara­su drew­ni­anego solą, piask­iem ani stosować środ­ków chemicznych.