Zaznacz stronę

instrukcja-uniwersalnaNiewidoczny system mocowania łącznikami DECK-DRY (DECK-DRY units)

Łączni­ki DECK-DRY moż­na zas­tosować jako uni­w­er­salne łączni­ki niewidocznego mon­tażu dla wszys­t­kich rodzajów1  desek tara­sowych z drew­na egzo­ty­cznego i rodz­imego o  sze­rokoś­ci­ach nom­i­nal­nych : 9,0 cm, 12 cm i 14,5 cm.

Uni­w­er­salne łączni­ki mon­tażowe DECK-DRY unit zapew­ni­a­ją:

a. trwałe zamo­cow­anie desek wkrę­ta­mi „od dołu” (po wkręce­niu mil­ionów wkrętów nie odno­towano rekla­macji dot. zamo­cow­a­nia des­ki łącznika­mi DECK-DRY),
b. górne powierzch­nie desek nie „okalec­zone” wkrę­ta­mi (tzw. sys­tem „bezwkrę­towy”), 
c. des­ki odsunięte od legarów — śmieci, które mogą zbier­ać się na legarach, w szczeli­nach pomiędzy deska­mi: np. piasek, liś­cie, sierść – są stale wilgo­tne, lecz nie dotyka­ją desek i nie powodu­ją ich gni­cia,
d. łatwy mon­taż desek tara­sowych.

Dla zapewnienia pozostałych zalet sys­te­mu DECK-DRY:

e. nie pod­ciekanie wody pod łącznika­mi DECK-DRY (suche sty­ki desek z łącznika­mi) i nie nasiąkanie desek od dołu wilgo­cią w miejs­cach ich pod­par­cia i wokół wkrętów,
f. niewypłuki­wanie przez deszcze ewent. zabez­pieczenia prze­ciw-pożarowego na dol­nych powierzch­ni­ach desek, tj. możli­wość odnowienia zabez­pieczenia prze­ciw-poż. na wszys­t­kich (tj. górnych i bocznych) powierzch­ni­ach desek gdzie zabez­piecze­nie p-poż. może być wypłuki­wane przez deszcze,
g. niezniszczalne legary z tworzy­wa sztucznego.

wyma­gane jest jed­noczesne zas­tosowanie wszys­t­kich ele­men­tów skład­owych sys­te­mu DECK-DRY, tj. desek DECK-DRY z kapinosa­mi, łączników DECK-DRY (DECK-DRY units) z kom­pletem wkrętów i legarów DECK-DRY PVC).
    
1   Z zas­trzeże­niem zas­tosowa­nia desek z kapinosa­mi (w tym, z kapinosa­mi uksz­tał­towany­mi przez ryfle desek na spo­dach desek), których zas­tosowanie z łącznika­mi DECK-DRY wyma­ga uzyska­nia licencji2  na mon­taż (ponieważ sys­tem DECK-DRY jest pod ochroną praw włas­noś­ci prze­mysłowej: paten­tową, wzorów prze­mysłowych i znaku towarowego).

2   Uzyskanie licencji jest możli­we przez: 
- wykupi­e­nie licencji na mon­taż drew­ni­anego tara­su w sys­temie DECK-DRY lub
- zakup wszys­t­kich w/w ele­men­tów sys­te­mu DECK-DRY (dowód zakupu wszys­t­kich ele­men­tów sys­te­mu zaw­iera licencję mon­tażu drew­ni­anego tara­su w sys­temie DECK-DRY).

 

Ponizej przed­staw­iono przekroj sys­te­mu DECK-DRY w wer­sji inox ( ze stali nierdzewnej ).
Sys­tem DECK-DRY dostęp­ny również w wer­sji DECK-DRY con­nec­tor z tworzy­wa sztucznego.

podkladki3 prezentacja-2