Zaznacz stronę

Montaż tarasu drewnianego

taras system DECK-DRY

Taras Sys­tem Deck-Dry moż­na układać :
- bezpośred­nio na podłożu równym i sta­bil­nym o spad­ku 0,5% – 2,0%,
- lub na innym podłożu z zas­tosowaniem ele­men­tów poziomu­ją­cych → http://www.deck-dry.com/ podłoża

Mon­taż tara­su drew­ni­anego — krok po kroku plik PDF instrukc­ja “Man­u­al PL

1. Montaż tarasu zaczynamy od legarów.

Na koń­cach legarów, przykrę­cić ele­men­ty „start/end” DECK-DRY wkrę­ta­mi fi 5,0 mm ; tylko na koń­cach legarów DECK-DRY należy naw­ier­cać legary wiertłem fi 3,5 mm.
    a. Legary układane „na płasko” (30 x 50 mm) 
        — wyma­ga­ją stałego pod­par­cia (ewent. co max.  10 cm), 
    b. Legary układane „na sztorc” (50 x 30 mm) 
       — wyma­gan­ją pod­par­cia punk­towego max co 50 cm.

2. Deska “startowa” to krok drugi.

Do pier­wszej des­ki („star­towej”) przykrę­cić „od dołu” 4-ma wkrę­ta­mi fi 6,0  mm „star­towe“ pod­kład­ki DECK-DRY.

 „Star­tową“ pod­kład­kę uzysku­je się przez : 
-  prze­cię­cie ok. „na pół“ 2-ch pod­kładek stan­dar­d­owych oraz przy­cię­cie / skróce­nie „dol­nej“ końców­ki jed­nej z pod­kładek.
Wkrę­ty fi 6,0 mm – należy wkrę­cać z max. momentem obro­towym —  6,5 Nm.

3. Podkładki Deck-Dry.

Wszys­tkie pod­kład­ki DECK-DRY przykrę­cać do desek w rozstaw­ie odpowiada­ją­cym rozsta­wom pomiędzy legara­mi.      Rozstawy legarów 40 – 50 cm w zależnoś­ci od gruboś­ci i sze­rokoś­ci desek deck-u. 

W przy­pad­ku krzy­wizn w deskach należy zagęś­cić rozstaw legarów oraz stosować poli­etylenowe przekład­ki sta­bi­lizu­jące szczelinę, zapew­ni­a­jąc możli­wość “pra­cy” des­ki.
Wspornik des­ki nie powinien przekraczać jej sze­rokoś­ci.
Odwró­cić deskę „star­tową” i wsunąć pod­kład­ki „star­towe” pod ele­men­ty „star­towe / koń­cowe” przykrę­cone na koń­cach legarów.

4 . Podkładki Deck-Dry

Do kole­jnych desek przykrę­cić „od dołu”, 2-ma wkrę­ta­mi fi 6,0 mm stan­dar­d­owe pod­kład­ki DECK-DRY.
Naw­ier­ty dla wkrętów fi 6,0 mm wykony­wać z zas­tosowaniem ograniczni­ka głębokoś­ci naw­ier­tu max. do 4 mm od górnej powierzch­ni desek.

5. Szczeliny tarasu drewnianego.

  Za pomocą dys­tan­sów i ściągów usta­lać wielkość szczeliny pomiędzy deska­mi d = 6,0 — 8,0  mm, w zależnoś­ci od wielkoś­ci skur­czu drew­na des­ki.
Odwró­cić des­ki z przykrę­cony­mi pod­kład­ka­mi DECK-DRY i przykrę­cić je wkrę­ta­mi fi 5,0 mm do legarów.
Wkrę­ty fi 5,0 mm należy wkrę­cać z max. momentem obro­towym 4,7 Nm.

6. Montaż tarasu drewnianego — końcowy etap. 

Do ostat­niej („koń­cowej”) des­ki przykrę­cić 2-ma wkrę­ta­mi fi 6,0 mm pod­kład­ki „koń­cowe”, które uzysku­je się przez przy­cię­cie / skróce­nie „dol­nej“ końców­ki łączni­ka stan­dar­d­owego.

Na koń­cach legarów przykrę­cić ele­men­ty „start / end” (→ pkt. 1); odwró­cić deskę „koń­cową” i wsunąć pod­kład­ki „star­towe / koń­cowe” pod ele­men­ty „start / end”.