Zaznacz stronę

Serwis i Olejowanie Podłóg, Tarasów Drewnianych (deck-ów), Trapów, Gretingów, Podestów 

 serwis_r

1. CYKLINOWANIE

Drewno desek deck-u (gatun­ki drew­na na stron­ie 
(http://www.deck-dry.com/text/96_pl.php), jako mate­ri­ał pochodzenia 
organ­icznego o ani­zotropo-wej budowie, pod wpły­wem zewnę-trznych 
warunk­ów atmos­fer­ycznych, tj. tem­per­atu­ry i wilgo­t­noś­ci może się 
odksz­tał­cić. Dlat­ego w okre­sie ok. 1-go roku od mon­tażu deck-u (tj. 
od 5 do 15 m-cy), zale­ca się cyk­li­nowanie (tylko dla desek gład­kichi 
płasko-ryflowanych), które wyrównu­je pow­stałe nierównoś­ci; po tym 
okre­sie drewno jest już całkowicie usta­bi­li­zowane dlat­ego znaczą­co 
nie odksz­tał­ca się ponown­ie;  po cyk­li­nowa­niu  należy  wykon­ać  
ole­jowanie;  cyk­li­nowanie deck-u w sys­temie DECK-DRY wykonu­je się 
zasad­nic­zo jeden raz.

 cyklinowanie_r

2. OLEJOWANIE

Dla zapewnienia gwaran­towanej przez pro­du­cen­ta trwałoś­ci – górną 
powierzch­nię deck-u w sys­temie DECK-DRY należy olejować1 (ole­jowanie 
przedłuża trwałość deck-u tylko jeśli jest on wyko­nany w sys­temie 
DECK-DRY, ponieważ w innych sys­temach gni­cie drew­na postępu­je od dołu). 
Ole­jowanie jest „prostą” czyn­noś­cią, którą moż­na wykon­ać we włas­nym 
zakre­sie lub zle­cić ją nasze­mu Przed­staw­icielowi.
Ole­jowanie deck-u pole­ga na pokryciu górnej powierzch­ni desek niewielką 
iloś­cią ole­ju impreg­nu­jącego / np. ole­jem „lni­anym” lub teakowym 
zewnętrznym / np. pęd­zlem, szmatką lub gąbką. Ole­jowanie drew­na litego 
zapew­nia jego ochronę oraz zwięk­sza odpor-ność na wodę. Olej wni­ka 
w głąb drew­na impreg­nu­jąc je, wypeł­nia ewen­tu­alne mi-kropęknię­cia 
i zapo­b­ie­ga zale­ga­niu wilgo­ci.
Współczesne ole­je posi­ada­ją frakc­je anty­grzy­biczne, które uniemo-żli­wia­ją 
rozwój grzy­bów w szczeli­nach i pęknię­ci­ach oraz na powierzch­ni desek 
deck-u. Zaole­jowana powierzch­nia deck-u jest łatwiejsza w utrzy­ma­niu 
czys­toś­ci, pod­kreśla nat­u­ral­ny kolor i charak­ter drew­na, „oży­wia” kolor 
i opóź­nia pro­ces paty­nacji / szarzenia powierzch­niowego / drew­na.
Ole­jowanie należy wykony­wać na suchym deck-u, po kilku dni­ach 
bezdeszc­zowej pogody przed ole­jowaniem należy oczyś­cić górną powierzch­nię 
deck-u np. poprzez odszarzanie i mycie lub szc­zotką, wełną stalową i / lub 
drob­nym papierem ściernym; ole­jować należy co najm­niej raz
w roku, lecz w ciągu 2-ch pier­wszych lat użytkowa­nia deck-u 
zale­cane jest nawet 2-krotne ole­jowanie w roku (np. wios­ną i latem).

 olejowanie_r

 

3. PATYNOWANIE SIĘ DREWNA

Spatynowany kolor drew­na moż­na uznać za stan nat­u­ral­ny (nie mają­cy 
nic wspól­nego z pro­ce­sem gnil­nym) moż­na usunąć patynę drew­na np. przez:
a.  cyk­li­nowanie (wykonu­je się raz po ok. roku),
b.  odszarzanie płynem odszarza­ją­cym plus mycie pod ciśnie­niem i ole­jowanie,
c. przes­zli­fowanie szc­zotką / wełną stalową i ole­jowanie ole­ja­mi stan­dard 
lub bar­wią­cy­mi, z fil­trem UV.

 zdjecie 3-ang

4. PĘKNIĘCIA

W desach deck-u mogą wys­tąpić pęknię­cia pod wpły­wem zmi­any 
warunk­ów atmos­fer­ycznych – vide skur­cz sty­czny i promieniowy. 
W trak­cie ole­jowa­nia mikropęknię­cia są wypeł­ni­ane przez olej 
(→ verte), nato­mi­ast więk­sze pęknię­cianależy zasz­pachlować lub 
wypełnić kitem do zas­tosowań zewnętrznych, w kolorze zbliżonym 
do spatynowanego drew­na, zgod­nie z zalece­ni­a­mi pro­du­cen­tów.

 zdjecie 4-ang

 

5. SKUTKI WYKONANIA NIEPROFESJONALNEGO SERWISU

 IMG_2034aIMG_2035a