Zaznacz stronę

Podbitka drewniana

Podbitka drewniana

Czym jest podbitka drewniana ?

Pod­bit­ka drew­ni­ana zwana potocznie pod­su­fitką to widocz­na od dołu powierzch­nia wykończenia dachu. Poza wykończe­niem czys­to este­ty­cznym jej główną funkcją jest ochrona więź­by dachowej, krokwi dachowych lub wiązarów dachowy przed opada­mi atmos­fer­yczny­mi i nad­miernym prze­dostawaniem się wilgo­ci. Dodatkowo uniemożli­wia zwierzę­tom i owadom możli­wość budowa­nia swoich gni­azd w kon­strukcji dachowej.

Jaki materiał można zastosować na podbitkę drewnianą ?

Do mon­tażu pod­bit­ki drew­ni­anej — pod­su­fit­ki moż­na zas­tosować:

Drewno — Sto­su­je się różne gatun­ki drew­na ale najczęś­ciej jest to sos­na lub mod­rzew. Moż­na wykon­ać pod­bitkę również z des­ki egzo­ty­cznej np. Bangki­rai. Niewiel­ka grubość desek jest częs­to stosowana na pod­bit­ki drew­ni­ane ponieważ nie speł­nia ona funkcji kon­struk­cyjnej a jedynie masku­jącą.

Kom­pozyt drew­na WPC — Pod­bit­ki drew­ni­ane ( pod­su­fit­ki ) wykony­wać moż­na również z desek kom­pozy­towych. Des­ki kom­pozy­towe charak­teryzu­ją się dużą trwałoś­cią na warun­ki atmos­fer­yczne przez co sta­je się coraz bardziej pop­u­larne — więcej infor­ma­cji do poczy­ta­nia o czym jest des­ka kom­pozy­towa http://deck-dry.com/deska-kompozytowa/

Pod­bit­ki stalowa — Cza­sa­mi moż­na również zas­tosować blachę jako wykończe­nie ele­men­tu pod­su­fit­ki.