Zaznacz stronę

Pomysły na Taras — taras z drewna

Taras z Drewna i pomysły dla Ciebie na Taras

Dzie­limy się Pomysła­mi z Klien­ta­mi, aby mogli twór­c­zo ksz­tał­tować swo­ją przestrzeń tara­su.

Drew­ni­ane Tarasy i pomysły na nie to swo­jego rodza­ju nowość XX wieku. Pier­wot­nie tarasy drew­ni­ane były ganka­mi lub częś­cią wejś­ciową domu. Dopiero rozwój tech­nologii nowego budown­ict­wa, spowodował wyk­sz­tałce­nie się nowego rozwiąza­nia, które przy­pom­i­na o wielowiekowej trady­cji i sprawd­zonej este­tyce połączenia człowieka z naturą. Rozwiązanie między Gankiem, a Tarasem to tarasy XIX-wieczne Werandy.

Kil­ka zdań o ganku zna­jdziesz na stron­ie Wikipedii.

W więk­szoś­ci wojew­ództw mam sprawd­zonych mon­tażys­tów, dlat­ego Zaprasza­my do zamówienia Tara­su od naszego przed­staw­iciela w Twoim wojew­ództwie.