Zaznacz stronę

Wszystko o Drewnie, czyli Gatunki Drewna

drewno dębowe na tarasy drewniane — Dąb

Drewno Dębowe do tarasów drew­ni­anych gatun­ki drew­na DĄB — Quer­cus robur L.   Drewno dębowe z Drze­wa Dębowego jest zal­iczane do rodziny bukowatych. Znanych jest około 250 gatunków dębu, z tego 150 w Azji, 80 w Ameryce Północ­nej i 20 w Europie. W Polsce…

tarasy drewniane gatunki drewna LAPACHO IPE

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na LAPACHO IPE   L A P A C H O (I P E ) (bot. — Tabebu­ja spp.: T. Ipe Stan­dl., T. Cap­i­ta­ta Sandw., T. Ser­rat­i­fo­lia Nichols., T. Impetig­i­nosa Stan­dl., etc ; rodz­i­na – Bignon­i­aceae ; inne nazwy hand­lowe — Dia­mond Wal­nut -…

tarasy drewniane gatunki drewna MUIRACATIARA (Tiger Wood)

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na MUIRACATIARA (Tiger Wood)   MUIRACATIARA (Tiger Wood) (bot. Astro­n­i­um Lecoin­tei, Astro­n­i­um Bal­ansae, inne nazwy Bara­ca­tiara, Guatea­do, Urun­day-Para, Palo De Cule­bra, Guasan­go, Guasanero, Sungues­sug­ueira, Mirueira, Guari­ta,…

tarasy drewniane gatunki drewna ŚWIERK SYBERYJSKI

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na ŚWIERK SYBERYJSKI   Ś W I E R K S Y B E R Y J S K I . Świerk to drze­wo z rodziny sos­nowatych (Pinaceae). W Europie świerk pospoli­ty wys­tępu­je w północ­no-wschod­niej częś­ci kon­ty­nen­tu od linii Wisły do Uralu, na Półwyspie…

tarasy drewniane gatunki drewna TERMODREWNO

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na TERMODREWNO   T E R M O D R E W N O Ter­mod­rewno uzysku­je się w wyniku dzi­ała­nia wysok­iej tem­per­atu­ry na drewno w celu roz­puszczenia hemicelu­lozy i wywoła­nia zmi­an jego fizy­cznej struk­tu­ry. Mikroor­ga­nizmy pozbaw­ione zosta­ją…

tarasy drewniane gatunki drewna BANGKIRAI

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na BANGKIRAI     B A N G K I R A I (bot. Shorea spp) Drewno pochodzące z Indonezji, Malezji, Fil­ipin, zal­iczane do cięż­kich gatunków drew­na. Bangki­rai jest odpowied­nikiem drew­na teak-owego pod wzglę­dem odpornoś­ci na starze­nie…

tarasy drewniane gatunki drewna YELLOW BALAU

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na YELLOW BALAU   Y E L L O W B A L A U (Hopea lae­v­i­fo­lia Par­i­js) Drewno pochodzące z Indonezji, Malezji, Fil­ipin, zal­iczane do cięż­kich gatunków drew­na. Yel­low bal­au jest odpowied­nikiem drew­na teak-owego pod wzglę­dem…

tarasy drewniane gatunki drewna SUCUPIRA

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na SUCUPIRA   S U C U P I R A (bot. Diplotro­pis race­mosa) . Połud­niowo Amerykańs­ki gatunek w kolorze brą­zowo-kawowym, charak­teryzu­ją­cy się równomierną bar­wą, wysoką twar­doś­cią i widocznym usło­je­niem. Jest bard­zo twarde i…

tarasy drewniane gatunki drewna KERUING

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na KERUING   K E R U I N G (Dipte­ro­car­pus spp. inne nazwy hand­lowe: Keroe­ing, Dau, Gur­jun, Yang, Api­tong) . Dipte­ro­car­pus to łacińs­ka nazwa botan­icz­na gatunku drzew ros­ną­cych w gorą­cych lasach azjaty­c­kich. W Europie gatunek…

tarasy drewniane gatunki drewna JATOBA

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na JATOBA   J A T O B A (bot. Cour­bar­il Hymenaea) . Jato­ba (zwana też Wiśnią Brazyli­jską) wys­tępu­je na obszarach od połud. Meksyku, przez Cen­tral­ną Amerykę, Indie, do północ­nych rejonów Brazylii, Boli­wii i Peru. Biel świeżo…

tarasy drewniane gatunki drewna TATAJUBA

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na TATAJUBA   T A T A J U B A(bot. Bagas­sa guia­nen­sis Aubl., Bagas­sa Tili­ae­fo­lia R.Ben) . Tata­ju­ba wys­tępu­je w wielu typach lasów: nizin­nych i górs­kich, wilgo­t­nych lasach równikowych, podzwrot­nikowych, mezofi­ty­cznych, w…

tarasy drewniane gatunki drewna ITAUBA

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na ITAUBA   I T A U B A (Mezi­lau­rus Itau­ba; inne nazwy Cedro, Par­do, Itaú­ba-aba­cate, Itaú­ba-Amarela, Itaú­ba-grande, Itaú­ba-pen­i­ma, Itaú­ba-piú­na, Itaú­ba-Pre­ta, Itaú­ba-ver­dadeira, Louro-itaú­ba, Nham­bi­quara) Itau­ba wys­tępu­je w…

Deska Tarasowa z drewna Massaranduba

Des­ka Tara­sowa z drew­na Mas­saran­du­ba   Mas­saran­du­ba (bot. Manilka­ra spp.: M. Biden­tataA. Chev., M.huberi Stan­dl., M.Surinamensis Dubard, Autranel­la con­golen­sis, Mimu­sops con­golen­sis, Muku­lun­gu etc) — rodz­i­na Sapotaceae Des­ka Tara­sowa Mas­saran­du­ba wykonu­je…

tarasy drewniane gatunki drewna IPE-LAPACHO

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na IPE-LAPACHO   I P E (L A P A C H O) (bot. — Tabebu­ja spp.: T. Ipe Stan­dl., T. Cap­i­ta­ta Sandw., T. Ser­rat­i­fo­lia Nichols., T. Impetig­i­nosa Stan­dl., etc ; rodz­i­na – Bignon­i­aceae ; inne nazwy hand­lowe — Dia­mond Wal­nut -…

tarasy drewniane gatunki drewna MERBAU

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na MERBAU   M E R B A U(bot. Afzelia bijun­ga) . Drewno pochodzące z Połud­niowej, połud­niowo -wschod­niej i zachod­niej Azji oraz Aus­tralii. Mer­bau to ciem­ny, egzo­ty­czny gatunek drew­na o nat­u­ral­nie zmi­en­nym kolorze w ciepłej…

tarasy drewniane gatunki drewna MERANTI

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na MERANTI   M E R A N T I (Shorea pau­ci­flo­ra, Shorea spp) Ist­nieje wiele rodza­jów drew­na mer­an­ti, różnią się one głown­ie gęs­toś­cią odmi­any White, Hard Wood — Dark, Red i Majau. Mer­an­ti, pod wzglę­dem kolorysty­ki, jest częs­to…

deski tarasowe dąb brazylijski TAUARI

des­ki tara­sowe dąb brazyli­js­ki TAUARI   T A U A R I (łac. Couratati app.; Tauari, Imbire­ma, Wadara, Ingip­i­pa, Tabari, Tampipo) Des­ki tara­sowe z dębu brazyli­jskiego lub cza­sem nazy­wanego dębem maho­niowym pochodzą z Amery­ki Połud­niowej. Nazwę…

tarasy drewniane gatunki drewna PEQUI

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na PEQUI     P E Q U I (bot. Bal­fouro­den­dron riedelianum)   . Drewno pochodzące z Amery­ki Cen­tral­nej i Połud­niowej. Pequi jest odpowied­nikiem drew­na teak-owego pod wzglę­dem odpornoś­ci na starze­nie bio­log­iczne, posi­a­da…

tarasy drewniane gatunki drewna WENGE

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na WENGE     W E N G E (bot. Spp Mil­let­tia, Lau­ren­tii Mil­let­tia)   . Wenge to wyjątkowy gatunek drew­na, który od tysię­cy lat jest uży­wany przez rdzen­nych mieszkańców czarnego lądu do wyrobu cer­e­mo­ni­al­nych masek oraz stat­uetek…

tarasy drewniane gatunki drewna SAPELI

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na SAPELI   S A P E L I (bot. Entan­drophrag­ma cylin­dricum Sprague, undi­a­nuno, lifu­ti, assie, sa­pelli, m’boyo, aboudikro, penkwa, sapele, muy­ovu, sapele, sapele maha­gany, scent­ed mahogany, West Afri­an cedar, sapeli Mahonie,…

Drewno Modrzew Europejski

Drewno Mod­rzew Europe­js­ki Drewno Mod­rzew Europe­js­ki bot. Lar­ix decid­ua Mill Drewno mod­rzew europe­js­ki pier­wot­nie wys­tępował w górach środ­kowej Europy (Alpy, Karpaty).Dodatkowe infor­ma­c­je przeczy­tasz na Wikipedia…

tarasy drewniane gatunki drewna CUMARU

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na CUMARU   C U M A R U (bot. Dipteryx spp., D. odor­a­ta Willd., D. punc­ta­ta Amsch., D. Tri­fo­li­a­ta Ducke) . Drewno pochodzące z Amery­ki Środ­kowej i tropikalnych obszarów Amery­ki Połud­niowej, zal­iczane do cięż­kich gatunków…

tarasy drewniane gatunki drewna BANGKIRAIREDBALAU

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na BANGKIRAIREDBALAU   B A N G K I R A I – R E D B A L A U (bot. Shorea spp) . Drewno pochodzące z Indonezji, Malezji, Fil­ipin, zal­iczane do cięż­kich gatunków drew­na. Bangki­rai jest odpowied­nikiem drew­na teak-owego pod…

Deski tarasowe Sosnowe na Taras Drewniany

Des­ki tara­sowe Sos­nowe na Taras Drew­ni­any     SOSNA(bot. Pinus L. f.) Des­ki tara­sowe Sos­nowe na Taras Drew­ni­any uzysku­je się z Sos­ny całorocznego zielonego drze­wa, rzadziej krzewu, posi­ada­jące prze­wody żywiczne w korze i drewnie. Więk­szość…

Deska Tarasowa Modrzew Syberyjski

 Des­ka Tara­sowa Mod­rzew Syberyjs­ki Mod­rzew Syberyjs­ki — bot. Lar­ix sibir­i­ca Des­ka Tara­sowa to rodz­i­na drzew sos­nowatych. Mod­rzew Syberyjs­ki wys­tępu­je w europe­jskiej północ­no-wschod­niej częś­ci Rosji, po jej część azjaty­cką, a także w zachod­nich Chi­nach i…

tarasy drewniane gatunki drewna ŚWIERK

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na ŚWIERK   Ś W I E R K (bot. Picea abies. f.) . Świerk to drze­wo z rodziny sos­nowatych (Pinaceae). W Europie świerk pospoli­ty wys­tępu­je w północ­no-wschod­niej częś­ci kon­ty­nen­tu od linii Wisły do Uralu, na Półwyspie…

tarasy drewniane gatunki drewna DENYA

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na DENYA   D E N Y A (bot. Cyli­codis­cus Gabunen­sis Harms, Okan, Green­heart) Drewno jest bard­zo ciężkie i twarde.Twardziel jest żółta­wo brą­zowa, częs­to z lekkim odcie­niem zie­leni, na ekspozy­cji ciem­nieje do czer­wono-brą­zowego…

tarasy drewniane gatunki drewna IPE Lapacho

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na IPE Lapa­cho   I P E (L A P A C H O) (bot. — Tabebu­ja spp.: T. Ipe Stan­dl., T. Cap­i­ta­ta Sandw., T. Ser­rat­i­fo­lia Nichols., T. Impetig­i­nosa Stan­dl., etc ; rodz­i­na – Bignon­i­aceae ; inne nazwy hand­lowe — Dia­mond Wal­nut -…

tarasy drewniane gatunki drewna IROKO

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na IROKO     I R O K O (bot. Chloropho­ra exel­sa)   . Iroko jest jed­nym z najbardziej atrak­cyjnych gatunków drew­na stosowanych przy wykończe­niu wnętrz i ele­men­tów zewnętrznych budynków. Drewno posi­a­da wiele ciepłych odcieni…

tarasy drewniane gatunki drewna ETIOME (BUBINGA)

  tarasy drew­ni­ane gatun­ki drew­na ETIOME (BUBINGA)     E T I M O E (Bub­in­ga) (łac. Gui­bour­tia tess­mannli, bot. Copaifera salik­oun­da, inne nazwy African Rose­wood, Essin­gang, Buven­ga, kevazin­go, kevasin­go, kewasin­go, waka, ovang, pal­isander afrykańs­ki) .…