Zaznacz stronę

Dostawa i montaż desek kompozytowych do realizacji balkonów i tarasów. 
Powierzchnia łączna tarasów to 200 m2.

„Prace projektowe oraz dostawa i montaż przebiegły terminowo i bez zastrzeżeń.”

tarasy kompozytowe gdańsk firma

kierownik kontraktu

BUDIMEX S.A

Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym Pan Czarek zakończył montaż decku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalnej obsługi obydwu montażystów i przede wszystkim z efektu końcowego. Bardzo dziękujemy za miłą i efektywną współpracę.

Pozdrawiam 
Konrad
Konrad

Zadania zostały wykonane zgodnie z projektem, terminowo i bez uwag.

deck dry opinie

referencje opinie o firmie deck-dry

kierownik kontraktu

HOCHTIEF POLSKA

 Firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wykazała się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpraca między naszymi fir­mami prze­b­ie­gała bezproblemowo.

Parwółki, budynek mieszkalny

WPB S.A.

 Firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wykazała się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpraca między naszymi fir­mami prze­b­ie­gała bezproblemowo.

Parwółki, budynek mieszkalny

WPB S.A.

Ele­menty wykończenia tj. trapy, schody i prze­jś­cia między budynkami wyko­nane zostały z najwyższej jakości deski teak-owej w sys­temie DECK-DRY. Niniejszym potwierdzamy kwal­i­fikacje i kom­pe­tencje spółki.

Warszawa, budynki wielorodzinne

POLIMEX – MOSTOSTAL S.A.

Z powier­zonego zada­nia firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wywiązała się ter­mi­nowo, prowadz­iła roboty pro­fesjon­al­nie, zgod­nie z zasadami wiedzy tech­nicznej, obow­iązu­ją­cymi nor­mami i przepisami prawa budowlanego

J.W. CONSTRUCTION

Współpracę rozpoczęliśmy od kon­sul­tacji pro­jek­towych doty­czą­cych podłoża dla drew­ni­anego tarasu, schodów, a także dobór desek oraz sposobu zamo­cow­a­nia płycin płotu, furtki i bramy wjaz­dowej. Prace został wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z zamówieniem.

Legnica

INSTAL-METAL S.C.

Na pod­stawie z doświad­czeń płyną­cych z doty­chcza­sowej współpracy z firmąDECK-DRY Pol­ska możemy stwierdzić, iż dopuszczamy w przyszłości korzys­tanie z usług tej firmy przy real­iza­cji następ­nych inwest­y­cji mieszkaniowych.

Sopot, Sopocki Parkur

INVEST KOMFORT S.A.

Firma była dobrze przy­go­towana do wyko­na­nia zada­nia, a kadra nad­zoru­jąca posi­adała wysokie kwal­i­fikacje. Powier­zone zadanie zostało wyko­nane praw­idłowo i ter­mi­nowo, a tech­nolo­gia znalazła uznanie u odbiorców.

Kraków, Salwator Tower

BUDIMEX-DROMEX S.A.

Mimo trud­nych warunków pracy w hali basenowej, jaki niełatwych warunków atmos­fer­ycznych w okre­sie wczesno-wiosennym, wszys­tkie prace zostały wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z projektem.

Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś

HOTEL SPA DR IRENA ERIS

„Mon­taż drew­ni­anej elewacji charak­tery­zował się dużym stop­niem skom­p­likowa­nia, prace pro­jek­towe wyko­nane na potrzeby tego zada­nia w biurze firmy DECK-DRY usprawniły prace na budowie.”

Ustka, elewacja budynku wielorodzinnego

USTKA APARTAMENTY Sp. z o.o.

Mon­taż lis­tew poszy­cia (daszku) był wykony­wany na wysokości 8 m. Prace wyma­ga­jące pre­cyzji zostały wyko­nane zgod­nie z ustal­e­ni­ami projektowymi.

Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska

WARBUD S.A. Region Wschód

HOTEL SPA DR IRENA ERIS – Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś

HOTEL SPA DR IRENA ERIS – Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś Mimo trudnych warunków pracy w hali basenowej, jaki niełatwych warunków atmosferycznych w okresie wczesno-wiosennym, wszystkie prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z projektem.      ...

INVEST KOMFORT S.A. – Sopot, Sopocki Parkur

INVEST KOMFORT S.A. - Sopot, Sopocki Parkur Na podstawie z doświadczeń płynących z dotychczasowej współpracy z firmąDECK-DRY Polska możemy stwierdzić, iż dopuszczamy w przyszłości korzystanie z usług tej firmy przy realizacji następnych inwestycji mieszkaniowych.    ...

BUDIMEX-DROMEX S.A. – Kraków, Salwator Tower

BUDIMEX-DROMEX S.A. - Kraków, Salwator Tower Firma była dobrze przygotowana do wykonania zadania, a kadra nadzorująca posiadała wysokie kwalifikacje. Powierzone zadanie zostało wykonane prawidłowo i terminowo, a technologia znalazła uznanie u odbiorców.  ...

J.W. CONSTRUCTION – dachy osiedla mieszkaniowego

J.W. CONSTRUCTION – dachy osiedla mieszkaniowego   Z powierzonego zadania firma DECK-DRY Polska Sp. z o.o. wywiązała się terminowo, prowadziła roboty profesjonalnie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego     6...

POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. – Warszawa, budynki wielorodzinne

POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. - Warszawa, budynki wielorodzinne Elementy wykończenia tj. trapy, schody i przejścia między budynkami wykonane zostały z najwyższej jakości deski teak-owej w systemie DECK-DRY. Niniejszym potwierdzamy kwalifikacje i kompetencje spółki...  ...

INSTAL-METAL S.C. – Legnica

INSTAL-METAL S.C. - Legnica   Współpracę rozpoczęliśmy od konsultacji projektowych dotyczących podłoża dla drewnianego tarasu, schodów, a także dobór desek oraz sposobu zamocowania płycin płotu, furtki i bramy wjazdowej. Prace został wykonane terminowo i zgodnie z...

POLNORD S.A. – Gdańsk, Hotel Posejdon

POLNORD S.A. - Gdańsk, Hotel Posejdon   Tarasy w systemie DECK-DRY zyskały aprobatę naszych klientów nie tylko dzięki swej urodzie, ale również dzięki nowatorskiej formie montażu.  ...

BC-INVEST – Mszczynów, rezydencja

BC-INVEST – Mszczynów, rezydencja   Zamówienia zostały wykonane terminowo, a współpracę z firmą drewniane tarasy DECK-DRY oceniamy pozytywnie.   10...

WPB S.A. – Parwółki, budynek mieszkalny

   Firma DECK-DRY Polska Sp. z o.o. wykazała się dobrym rozeznaniem branży i jednocześnie konkurencyjnością cenową. Współpraca między naszymi firmami przebiegała bezproblemowo.  ...

MULTICO Sp. z o.o. – Warszawa, apartament

 MULTICO Sp. z o.o. - Warszawa, apartament   Deck o powierzchni ok. 100 m2 w systemie DECK-DRY został wykonany z deski gładkiej bangkirai...; skomplikowany kształt tarasu oraz istniejąca balustrada wymagały dużej precyzji przy realizacji tarasu.   14MULTICO Sp. z o.o....

RKW – Warszawa

RKW – Warszawa Współpraca z firmą DECK-DRY w dziedzinie projektowania i rozwiązań technicznych przebiegała sprawnie. Efekt końcowy (...) sprostał oczekiwaniom  projektantów a przede wszystkim klienta.     13  ...

KLIENT PRYWATNY – Bełchatów,

KLIENT PRYWATNY – Bełchatów, Taras "przyjechał" i został zamontowany w uzgodnionym terminie; okazał się być ulubionym miejscem naszego wypoczynku przed domem.  ...

ARCONT – taras w ogrodzie wokół jacuzzi

 ARCONT – taras w ogrodzie wokół jacuzzi  Zrealizowany późną jesienią taras, spełnił wymagania projektantów oraz marzenia inwestora, a ja ze swej strony bardzo pozytywnie oceniam współpracę z firmą DECK-DRY polska.   26ARCONT – taras w ogrodzie wokół...

KLIENT PRYWATNY – Warszawa, mieszkanie

 KLIENT PRYWATNY – Warszawa, mieszkanie Lubimy nasz drewniany taras za jakość i wygląd, a współpracę z firmą wykonującą go oceniamy bardzo pozytywnie.    ...

GUTKOWSKI – Częstochowa, kładka pod fontanną

GUTKOWSKI – Częstochowa, kładka pod fontanną Projekt architektoniczny przewiduje zestawienia różnorodnych materiałów... Zadanie powierzone firmie DECK-DRY wykonane zostało bez zastrzeżeń....

KLIENT PRYWATNY – Łódź,

KLIENT PRYWATNY – Łódź,   Deck jest wspaniały zarówno jeśli chodzi o wygląd jak i wygodę użytkowania. Pragnę podziękować za profesjonalizm podczas całego przedsięwzięcia, miłą obsługę, dokładność i punktualność podczas montażu.     31...

TORUS Sp. z o.o. – Gdańsk, budynek biurowy

TORUS Sp. z o.o. - Gdańsk, budynek biurowy Taras w systemie DECK-DRY z desek bangkirai zajmuje centralne miejsce w patio wypoczynkowym naszego nowego budynku biurowego, a współpraca z firmą DECK-DRY Polska przebiegała bezproblemowo.     32...

VOLBUD Sp. z o.o. – Łódź, budynek biurowy

 VOLBUD Sp. z o.o. - Łódź, budynek biurowy Wzajemna współpraca przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, a taras na IV piętrze budynku zdobył uznanie zarówno nasze jak i inwestora.    ...

ARCH DECO – Gdynia, budynek apartamentowy

W maju roku 2005 firma DECK-DRY Polska wykonała i zamontowała drewniane tarasy w systemie DECK-DRY (...) współpracę z firmą oceniam pozytywnie, prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zamówieniem.  ...

KLIENT PRYWATNY – Zielona Góra

KLIENT PRYWATNY – Zielona Góra Przy okazji chciałabym wyrazić pozytywną opinię o panach, którzy montowali u mnie taras, wykonali kawał dobrej roboty przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych....

KLIENT PRYWATNY – Warszawa

KLIENT PRYWATNY – Warszawa   Prace projektowe oraz wykonany taras zachowały pierwotny kształt naszkicowany przez nas, dzięki czemu czujemy się jego współautorami. Taras bardzo nam się podoba.  ...

KLIENT PRYWATNY – Zambrów

KLIENT PRYWATNY – Zambrów Dobrze oceniam profesjonalne wykonanie naszego tarasu, a ostateczny efekt wizualny był dla nas miłą niespodzianką   38

HADART – Warszawa, ekskluzywne osiedle

Deski montowane są wkrętami od dołu, więc ich powierzchnia zewnętrzna wolna od uszkodzeń wkrętami i stanowi wspaniałe miejsce dla zabawy i wypoczynku. Współpracę z pracownikami  firmy DECK-DRY układa się pozytywnie.   40    ...

Cz.P.B.P. Przemysłówka – Częstochowa, Park Podjasnogórski

 Cz.P.B.P. Przemysłówka – Częstochowa, Park Podjasnogórski  Mimo trudnych warunków pracy, zimowe warunki atmosferyczne (niska temperatura, opady śniegu) wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem i odebrane bez uwag.       41...

KLIENT PRYWATNY – Warszawa

KLIENT PRYWATNY – Warszawa Jeszcze raz dziękuję – to bardzo miłe obcować z przedsiębiorstwem, które tak starannie, precyzyjnie, odpowiedzialnie i w jakimś sensie po prostu w dobrym smaku realizuje swoje zadania      ...

HOLART STUDIO – Lipkowo, domek jednorodzinny

HOLART STUDIO – Lipkowo, domek jednorodzinny   Z ogromną przyjemnością kierujemy do Państwa firmy wyrazy podziękowania. Zainstalowany przez Państwa u naszego klienta ... taras z drzewa bangkirai w systemie DECK-DRY spisuje się świetnie.  ...

czasopismo ZWIERCIADŁO nr 2/1960/2010

Hotel SPA Dr Irena Eris to miejsce, które jednoznacznie kojarzy się z luksusowym wypoczynkiem połączonym z profesjonalną odnową biologiczną.    ...

KLIENT PRYWATNY – Gdańsk, willa

KLIENT PRYWATNY – Gdańsk, willa   Wysoka jakość wyrobów, terminowość dostawy, wysoki poziom prac montazowych, troska o dobro klienta pozwalają stwierdzić, iż firma DECK-DRY Polska jest rzetelnym i profesjonalnym partnerem przy realizacji powierzonych zadań.  ...

KLIENT PRYWATNY – Sulejówek

Kompleksowa obsługa zadania, jakość zastosowanych materiałów, elastyczność i dbałość o klienta pozwalają stwierdzić, że firma DECK-DRY jest godnym zaufania partnerem      ...

KLIENT PRYWATNY – Budzyń

KLIENT PRYWATNY – Budzyń Bardzo chwalę sobie współpracę z firmąDECK-DRY, która obsługuje klienta kompleksowo, stosuje najlepsze materiały i przyczynia się do ochrony środowiska.     referencje-48    ...

ARCHITEKTURA & BIZNES – NR 6/2010

ARCHITEKTURA & BIZNES - NR 6/2010 Żadna inna zewnętrzna posadzka, taka jak np. kamień, terakota, deck-i kompozytowe nie zapewnią użytkownikowi komfortu porównywalnego z drewnianymi tarasami.   ab_b            ...

KLIENT PRYWATNY – Warszawa

W kwietniu 2010 r. firma DECK-DRY Polska Sp. z o.o. wykonała drugą już konserwację mojego tarasu w systemie DECK-DRY zamontowanego  latem 2007. Taras wciąż prezentuje się znakomicie.  ...

KLIENT PRYWATNY – Katowice

Pomimo trudnych warunków pogodowych związanych z wiosenną powodzią firma wykonała swoje zadanie terminowo i poprawnie ku satysfakcji swojej i przyszłych użytkowników gretingu.  ...

CZASOPISMO VOYAGE NR 05 (142) MAJ 2010

BLISKO NATURY HOTEL SPA DR IRENA ERIS WZGÓRZA DYLEWSKIE to wymarzone miejsce regenerującego wypoczynku dla wszystkich szukających luksusu...  ...

KLIENT PRYWATNY – Gdynia

Firma była przygotowana do realizacji zadania i sprawnie uporała się z montażem. Zadanie zostało wykonane zgodnie z ustaleniami, dlatego współpracę z firmą DECK-DRY uważamy za zadowalającą.    ...

URBANDSIGN, Podkowa Leśna

URBANDSIGN, Podkowa Leśna Tak jak poprzednio firma DECK-DRY nie zawiodła zaufania i spełniła oczekiwania moje oraz Klienta. Jest to sprawdzony partner przy trudnych realizacjach...   56-referencje-urbandesign    ...