Zaznacz stronę

Dostawa i mon­taż desek kom­pozy­towych do real­iza­cji balkonów i tarasów. 
Powierzch­nia łącz­na tarasów to 200 m2.

Prace pro­jek­towe oraz dostawa i mon­taż prze­biegły ter­mi­nowo i bez zas­trzeżeń.”

tarasy kompozytowe gdańsk firma

kierown­ik kon­trak­tu

BUDIMEX S.A

Szanowni Państ­wo, w dniu wczo­ra­jszym Pan Czarek zakończył mon­taż decku. Jesteśmy bard­zo zad­owoleni z pro­fesjon­al­nej obsłu­gi oby­d­wu mon­tażys­tów i przede wszys­tkim z efek­tu koń­cowego. Bard­zo dzięku­je­my za miłą i efek­ty­wną współpracę.

Poz­draw­iam 
Kon­rad
Kon­rad

Zada­nia zostały wyko­nane zgod­nie z pro­jek­tem, ter­mi­nowo i bez uwag.

deck dry opinie

ref­er­enc­je opinie o fir­mie deck-dry

kierown­ik kon­trak­tu

HOCHTIEF POLSKA

 Fir­ma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wykaza­ła się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpra­ca między naszy­mi fir­mami prze­b­ie­gała bezprob­le­mowo.

Par­wół­ki, budynek mieszkalny

WPB S.A.

 Fir­ma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wykaza­ła się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpra­ca między naszy­mi fir­mami prze­b­ie­gała bezprob­le­mowo.

Par­wół­ki, budynek mieszkalny

WPB S.A.

Ele­menty wykończenia tj. trapy, schody i prze­jś­cia między budynka­mi wyko­nane zostały z najwyższej jakoś­ci des­ki teak-owej w sys­temie DECK-DRY. Niniejszym potwierdza­my kwal­i­fikacje i kom­pe­tencje spół­ki.

Warsza­wa, budyn­ki wielorodzinne

POLIMEXMOSTOSTAL S.A.

Z powier­zonego zada­nia fir­ma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wywiąza­ła się ter­mi­nowo, prowadz­iła robo­ty pro­fesjon­al­nie, zgod­nie z zasada­mi wiedzy tech­nicznej, obow­iązu­ją­cymi nor­mami i przepisa­mi prawa budowlanego

J.W. CONSTRUCTION

Współpracę rozpoczęliśmy od kon­sul­tacji pro­jek­towych doty­czą­cych podłoża dla drew­ni­anego tara­su, schodów, a także dobór desek oraz sposobu zamo­cow­a­nia płycin pło­tu, furt­ki i bramy wjaz­dowej. Prace został wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z zamówie­niem.

Leg­ni­ca

INSTAL-METAL S.C.

Na pod­stawie z doświad­czeń płyną­cych z doty­chcza­sowej współpra­cy z fir­mąDECK-DRY Pol­ska może­my stwierdz­ić, iż dopuszcza­my w przyszłoś­ci korzys­tanie z usług tej firmy przy real­iza­cji następ­nych inwest­y­cji mieszkan­iowych.

Sopot, Sopoc­ki Parkur

INVEST KOMFORT S.A.

Fir­ma była dobrze przy­go­towana do wyko­na­nia zada­nia, a kadra nad­zoru­jąca posi­adała wysok­ie kwal­i­fikacje. Powier­zone zadanie zostało wyko­nane praw­idłowo i ter­mi­nowo, a tech­nolo­gia znalazła uznanie u odbior­ców.

Kraków, Sal­wa­tor Tow­er

BUDIMEX-DROMEX S.A.

Mimo trud­nych warunk­ów pra­cy w hali basenowej, jaki niełatwych warunk­ów atmos­fer­ycznych w okre­sie wczes­no-wiosen­nym, wszys­tkie prace zostały wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z pro­jek­tem.

Wzgórza Dylewskie, Wyso­ka Wieś

HOTEL SPA DR IRENA ERIS

Mon­taż drew­ni­anej elewacji charak­tery­zował się dużym stop­niem skom­p­likowa­nia, prace pro­jek­towe wyko­nane na potrze­by tego zada­nia w biurze firmy DECK-DRY usprawniły prace na budowie.”

Ust­ka, elewac­ja budynku wielorodzin­nego

USTKA APARTAMENTY Sp. z o.o.

Mon­taż lis­tew poszy­cia (daszku) był wykony­wany na wysokoś­ci 8 m. Prace wyma­ga­jące pre­cyzji zostały wyko­nane zgod­nie z ustal­e­ni­ami pro­jek­towy­mi.

Białys­tok, Opera i Fil­har­mo­nia Pod­las­ka

WARBUD S.A. Region Wschód

USTKA APARTAMENTY Sp. z o.o. — Ustka, elewacja budynku wielorodzinnego

USTKA APARTAMENTY Sp. z o.o. — Ust­ka, elewac­ja budynku wielorodzin­nego Mon­taż drew­ni­anej elewacji charak­tery­zował się dużym stop­niem skom­p­likowa­nia, prace pro­jek­towe wyko­nane na potrze­by tego zada­nia w biurze firmy DECK-DRY usprawniły prace na budowie.      …

HOTEL SPA DR IRENA ERIS – Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś

HOTEL SPA DR IRENA ERIS – Wzgórza Dylewskie, Wyso­ka Wieś Mimo trud­nych warunk­ów pra­cy w hali basenowej, jaki niełatwych warunk­ów atmos­fer­ycznych w okre­sie wczes­no-wiosen­nym, wszys­tkie prace zostały wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z pro­jek­tem.      …

INVEST KOMFORT S.A. — Sopot, Sopocki Parkur

INVEST KOMFORT S.A. — Sopot, Sopoc­ki Parkur Na pod­staw­ie z doświad­czeń płyną­cych z doty­chcza­sowej współpra­cy z fir­mąDECK-DRY Pol­s­ka może­my stwierdz­ić, iż dopuszcza­my w przyszłoś­ci korzys­tanie z usług tej firmy przy real­iza­cji następ­nych inwest­y­cji mieszkan­iowych.    …

BUDIMEX-DROMEX S.A. — Kraków, Salwator Tower

BUDIMEX-DROMEX S.A. — Kraków, Sal­wa­tor Tow­er Fir­ma była dobrze przy­go­towana do wyko­na­nia zada­nia, a kadra nad­zoru­ją­ca posi­adała wysok­ie kwal­i­fikac­je. Powier­zone zadanie zostało wyko­nane praw­idłowo i ter­mi­nowo, a tech­nolo­gia znalazła uznanie u odbior­ców.  …

J.W. CONSTRUCTION – dachy osiedla mieszkaniowego

J.W. CONSTRUCTION – dachy osied­la mieszkan­iowego   Z powier­zonego zada­nia fir­ma DECK-DRY Pol­s­ka Sp. z o.o. wywiąza­ła się ter­mi­nowo, prowadz­iła robo­ty pro­fesjon­al­nie, zgod­nie z zasada­mi wiedzy tech­nicznej, obow­iązu­ją­cy­mi nor­ma­mi i przepisa­mi prawa budowlanego     6…

POLIMEXMOSTOSTAL S.A. — Warszawa, budynki wielorodzinne

POLIMEXMOSTOSTAL S.A. — Warsza­wa, budyn­ki wielorodzinne Ele­men­ty wykończenia tj. trapy, schody i prze­jś­cia między budynka­mi wyko­nane zostały z najwyższej jakoś­ci des­ki teak-owej w sys­temie DECK-DRY. Niniejszym potwierdza­my kwal­i­fikac­je i kom­pe­tenc­je spół­ki…  …

INSTAL-METAL S.C. — Legnica

INSTAL-METAL S.C. — Leg­ni­ca   Współpracę rozpoczęliśmy od kon­sul­tacji pro­jek­towych doty­czą­cych podłoża dla drew­ni­anego tara­su, schodów, a także dobór desek oraz sposobu zamo­cow­a­nia płycin pło­tu, furt­ki i bramy wjaz­dowej. Prace został wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z…

POLNORD S.A. — Gdańsk, Hotel Posejdon

POLNORD S.A. — Gdańsk, Hotel Pose­j­don   Tarasy w sys­temie DECK-DRY zyskały apro­batę naszych klien­tów nie tylko dzię­ki swej urodzie, ale również dzię­ki nowa­torskiej formie mon­tażu.  …

BC-INVEST – Mszczynów, rezydencja

BC-INVEST – Mszczynów, rezy­denc­ja   Zamówienia zostały wyko­nane ter­mi­nowo, a współpracę z fir­mą drew­ni­ane tarasy DECK-DRY oce­ni­amy pozy­ty­wnie.   10…

WPB S.A. — Parwółki, budynek mieszkalny

   Fir­ma DECK-DRY Pol­s­ka Sp. z o.o. wykaza­ła się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpra­ca między naszy­mi fir­ma­mi prze­b­ie­gała bezprob­le­mowo.  …

ENERGIA Sp. z o.o. — Bydgoszcz ENERGIA Sp. z o.o. — Bydgoszcz, KONSERWACJA

ENERGIA Sp. z o.o. — Byd­goszcz Fir­ma była przy­go­towana do real­iza­cji zada­nia, a pro­fesjon­al­ny zespół mon­terów doskonale radz­ił sobie z nieprzewidziany­mi sytu­ac­ja­mi jakie pojaw­iły się na miejs­cu mon­tażu i kon­serwacji tara­su.   ENERGIA Sp. z o.o. — Byd­goszcz,…

MULTICO Sp. z o.o. — Warszawa, apartament

 MULTICO Sp. z o.o. — Warsza­wa, aparta­ment   Deck o powierzch­ni ok. 100 m2 w sys­temie DECK-DRY został wyko­nany z des­ki gład­kiej bangki­rai…; skom­p­likowany ksz­tałt tara­su oraz ist­nieją­ca balustra­da wyma­gały dużej pre­cyzji przy real­iza­cji tara­su.   14MULTICO Sp. z o.o.…

RKW – Warszawa

RKW – Warsza­wa Współpra­ca z fir­mą DECK-DRY w dziedzinie pro­jek­towa­nia i rozwiązań tech­nicznych prze­b­ie­gała sprawnie. Efekt koń­cowy (…) sprostał oczeki­wan­iom  pro­jek­tan­tów a przede wszys­tkim klien­ta.     13  …

KLIENT PRYWATNY – Bełchatów,

KLIENT PRYWATNY – Bełchatów, Taras “przy­jechał” i został zamon­towany w uzgod­nionym ter­minie; okazał się być ulu­bionym miejscem naszego wypoczynku przed domem.  …

ARCONT – taras w ogrodzie wokół jacuzzi

 ARCONT – taras w ogrodzie wokół jacuzzi  Zre­al­i­zowany późną jesienią taras, spełnił wyma­gania pro­jek­tan­tów oraz marzenia inwest­o­ra, a ja ze swej strony bard­zo pozy­ty­wnie oce­ni­am współpracę z fir­mą DECK-DRY pol­s­ka.   26ARCONT – taras w ogrodzie wokół…

KLIENT PRYWATNY – Warszawa, mieszkanie

 KLIENT PRYWATNY – Warsza­wa, mieszkanie Lubimy nasz drew­ni­any taras za jakość i wygląd, a współpracę z fir­mą wykonu­jącą go oce­ni­amy bard­zo pozy­ty­wnie.    …

GUTKOWSKI – Częstochowa, kładka pod fontanną

GUTKOWSKI – Częs­to­chowa, kład­ka pod fontan­ną Pro­jekt architek­ton­iczny przewidu­je zestaw­ienia różnorod­nych mate­ri­ałów… Zadanie powier­zone fir­mie DECK-DRY wyko­nane zostało bez zas­trzeżeń.…

KLIENT PRYWATNY – Łódź,

KLIENT PRYWATNY – Łódź,   Deck jest wspani­ały zarówno jeśli chodzi o wygląd jak i wygodę użytkowa­nia. Prag­nę podz­iękować za pro­fesjon­al­izm pod­czas całego przed­sięwz­ię­cia, miłą obsługę, dokład­ność i punk­tu­al­ność pod­czas mon­tażu.     31…

TORUS Sp. z o.o. — Gdańsk, budynek biurowy

TORUS Sp. z o.o. — Gdańsk, budynek biurowy Taras w sys­temie DECK-DRY z desek bangki­rai zaj­mu­je cen­tralne miejsce w patio wypoczynkowym naszego nowego budynku biurowego, a współpra­ca z fir­mą DECK-DRY Pol­s­ka prze­b­ie­gała bezprob­le­mowo.     32…

VOLBUD Sp. z o.o. — Łódź, budynek biurowy

 VOLBUD Sp. z o.o. — Łódź, budynek biurowy Wza­jem­na współpra­ca prze­b­ie­gała zgod­nie z założonym har­mono­gramem, a taras na IV piętrze budynku zdobył uznanie zarówno nasze jak i inwest­o­ra.    …

ARCH DECO – Gdynia, budynek apartamentowy

W maju roku 2005 fir­ma DECK-DRY Pol­s­ka wykon­ała i zamon­towała drew­ni­ane tarasy w sys­temie DECK-DRY (…) współpracę z fir­mą oce­ni­am pozy­ty­wnie, prace zostały wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z zamówie­niem.  …

KLIENT PRYWATNY – Zielona Góra

KLIENT PRYWATNY – Zielona Góra Przy okazji chci­ałabym wyraz­ić pozy­ty­wną opinię o panach, którzy mon­towali u mnie taras, wykon­ali kawał dobrej robo­ty przy niesprzy­ja­ją­cych warunk­ach atmos­fer­ycznych.…

MEGA S.A. — Gdynia, Centrum Kwiatkowskiego

 MEGA S.A. — Gdy­nia, Cen­trum Kwiatkowskiego Tarasy zostały wyko­nane ter­mi­nowo i przyjęte bez zas­trzeżeń. Współpracę z fir­mą DECK-DRY oce­ni­amy pozy­ty­wnie.  …

KLIENT PRYWATNY – Warszawa

KLIENT PRYWATNY – Warsza­wa   Prace pro­jek­towe oraz wyko­nany taras zachowały pier­wot­ny ksz­tałt nasz­ki­cow­any przez nas, dzię­ki czemu czu­je­my się jego współau­tora­mi. Taras bard­zo nam się podo­ba.  …

KLIENT PRYWATNY – Zambrów

KLIENT PRYWATNY – Zam­brów Dobrze oce­ni­am pro­fesjon­alne wyko­nanie naszego tara­su, a ostate­czny efekt wiz­ual­ny był dla nas miłą niespodzianką   38

HADART – Warszawa, ekskluzywne osiedle

Des­ki mon­towane są wkrę­ta­mi od dołu, więc ich powierzch­nia zewnętrz­na wol­na od uszkodzeń wkrę­ta­mi i stanowi wspani­ałe miejsce dla zabawy i wypoczynku. Współpracę z pra­cown­ika­mi  firmy DECK-DRY ukła­da się pozy­ty­wnie.   40    …

Cz.P.B.P. Przemysłówka – Częstochowa, Park Podjasnogórski

 Cz.P.B.P. Prze­mysłówka – Częs­to­chowa, Park Pod­jasnogórs­ki  Mimo trud­nych warunk­ów pra­cy, zimowe warun­ki atmos­fer­yczne (niska tem­per­atu­ra, opady śniegu) wszys­tkie prace zostały wyko­nane zgod­nie z pro­jek­tem i ode­brane bez uwag.       41…

KLIENT PRYWATNY – Warszawa

KLIENT PRYWATNY – Warsza­wa Jeszcze raz dzięku­ję – to bard­zo miłe obcow­ać z przed­siębiorstwem, które tak staran­nie, pre­cyzyjnie, odpowiedzial­nie i w jakimś sen­sie po pros­tu w dobrym smaku real­izu­je swo­je zada­nia      …

HOLART STUDIO – Lipkowo, domek jednorodzinny

HOLART STUDIO – Lip­kowo, domek jed­norodzin­ny   Z ogrom­ną przy­jem­noś­cią kieru­je­my do Państ­wa firmy wyrazy podz­iękowa­nia. Zain­stalowany przez Państ­wa u naszego klien­ta … taras z drze­wa bangki­rai w sys­temie DECK-DRY spisu­je się świet­nie.  …

czasopismo ZWIERCIADŁO nr 2/1960/2010

Hotel SPA Dr Ire­na Eris to miejsce, które jed­noz­nacznie kojarzy się z luk­su­sowym wypoczynkiem połąc­zonym z pro­fesjon­al­ną odnową bio­log­iczną.    …

KLIENT PRYWATNY – Gdańsk, willa

KLIENT PRYWATNY – Gdańsk, willa   Wyso­ka jakość wyrobów, ter­mi­nowość dostawy, wyso­ki poziom prac mon­ta­zowych, tros­ka o dobro klien­ta pozwala­ją stwierdz­ić, iż fir­ma DECK-DRY Pol­s­ka jest rzetel­nym i pro­fesjon­al­nym part­nerem przy real­iza­cji powier­zonych zadań.  …

KLIENT PRYWATNY – Sulejówek

Kom­plek­sowa obsłu­ga zada­nia, jakość zas­tosowanych mate­ri­ałów, elasty­czność i dbałość o klien­ta pozwala­ją stwierdz­ić, że fir­ma DECK-DRY jest god­nym zau­fa­nia part­nerem      …

KLIENT PRYWATNY – Budzyń

KLIENT PRYWATNY – Budzyń Bard­zo chwalę sobie współpracę z fir­mąDECK-DRY, która obsługu­je klien­ta kom­plek­sowo, sto­su­je najlep­sze mate­ri­ały i przy­czy­nia się do ochrony środowiska.     ref­er­enc­je-48    …

ARCHITEKTURA & BIZNESNR 6/2010

ARCHITEKTURA & BIZNESNR 6/2010 Żad­na inna zewnętrz­na posadz­ka, taka jak np. kamień, ter­ako­ta, deck-i kom­pozy­towe nie zapewnią użytkown­ikowi kom­for­tu porówny­wal­nego z drew­ni­any­mi tarasa­mi.   ab_b            …

KLIENT PRYWATNY – Warszawa

W kwiet­niu 2010 r. fir­ma DECK-DRY Pol­s­ka Sp. z o.o. wykon­ała drugą już kon­serwację mojego tara­su w sys­temie DECK-DRY zamon­towanego  latem 2007. Taras wciąż prezen­tu­je się znakomi­cie.  …

KLIENT PRYWATNY – Katowice

Pomi­mo trud­nych warunk­ów pogodowych związanych z wiosen­ną powodz­ią fir­ma wykon­ała swo­je zadanie ter­mi­nowo i poprawnie ku satys­fakcji swo­jej i przyszłych użytkown­ików gretingu.  …

CZASOPISMO VOYAGE NR 05 (142) MAJ 2010

BLISKO NATURY HOTEL SPA DR IRENA ERIS WZGÓRZA DYLEWSKIE to wymar­zone miejsce regeneru­jącego wypoczynku dla wszys­t­kich szuka­ją­cych luk­susu…  …

KLIENT PRYWATNY – Gdynia

Fir­ma była przy­go­towana do real­iza­cji zada­nia i sprawnie upo­rała się z mon­tażem. Zadanie zostało wyko­nane zgod­nie z ustal­e­ni­a­mi, dlat­ego współpracę z fir­mą DECK-DRY uważamy za zad­owala­jącą.    …

URBANDSIGN, Podkowa Leśna

URBANDSIGN, Pod­kowa Leś­na Tak jak poprzed­nio fir­ma DECK-DRY nie zaw­iodła zau­fa­nia i spełniła oczeki­wa­nia moje oraz Klien­ta. Jest to sprawd­zony part­ner przy trud­nych real­iza­c­jach…   56-ref­er­enc­je-urban­design    …