Trwają prace nad ulepszeniem naszej strony. Niektóre strony lub funkcje mogą być czasowo niedostępne. W razie problemów, prosimy o kontakt.

Zaznacz stronę

Dostawa i montaż desek kompozytowych do realizacji balkonów i tarasów. 
Powierzchnia łączna tarasów to 200 m2.

„Prace projektowe oraz dostawa i montaż przebiegły terminowo i bez zastrzeżeń.”

tarasy kompozytowe gdańsk firma

kierownik kontraktu

BUDIMEX S.A

Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym Pan Czarek zakończył montaż decku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalnej obsługi obydwu montażystów i przede wszystkim z efektu końcowego. Bardzo dziękujemy za miłą i efektywną współpracę.

Pozdrawiam 
Konrad
Konrad

Zadania zostały wykonane zgodnie z projektem, terminowo i bez uwag.

deck dry opinie

referencje opinie o firmie deck-dry

kierownik kontraktu

HOCHTIEF POLSKA

 Firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wykazała się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpraca między naszymi fir­mami prze­b­ie­gała bezproblemowo.

Parwółki, budynek mieszkalny

WPB S.A.

 Firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wykazała się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpraca między naszymi fir­mami prze­b­ie­gała bezproblemowo.

Parwółki, budynek mieszkalny

WPB S.A.

Ele­menty wykończenia tj. trapy, schody i prze­jś­cia między budynkami wyko­nane zostały z najwyższej jakości deski teak-owej w sys­temie DECK-DRY. Niniejszym potwierdzamy kwal­i­fikacje i kom­pe­tencje spółki.

Warszawa, budynki wielorodzinne

POLIMEX – MOSTOSTAL S.A.

Z powier­zonego zada­nia firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wywiązała się ter­mi­nowo, prowadz­iła roboty pro­fesjon­al­nie, zgod­nie z zasadami wiedzy tech­nicznej, obow­iązu­ją­cymi nor­mami i przepisami prawa budowlanego

J.W. CONSTRUCTION

Współpracę rozpoczęliśmy od kon­sul­tacji pro­jek­towych doty­czą­cych podłoża dla drew­ni­anego tarasu, schodów, a także dobór desek oraz sposobu zamo­cow­a­nia płycin płotu, furtki i bramy wjaz­dowej. Prace został wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z zamówieniem.

Legnica

INSTAL-METAL S.C.

Na pod­stawie z doświad­czeń płyną­cych z doty­chcza­sowej współpracy z firmąDECK-DRY Pol­ska możemy stwierdzić, iż dopuszczamy w przyszłości korzys­tanie z usług tej firmy przy real­iza­cji następ­nych inwest­y­cji mieszkaniowych.

Sopot, Sopocki Parkur

INVEST KOMFORT S.A.

Firma była dobrze przy­go­towana do wyko­na­nia zada­nia, a kadra nad­zoru­jąca posi­adała wysokie kwal­i­fikacje. Powier­zone zadanie zostało wyko­nane praw­idłowo i ter­mi­nowo, a tech­nolo­gia znalazła uznanie u odbiorców.

Kraków, Salwator Tower

BUDIMEX-DROMEX S.A.

Mimo trud­nych warunków pracy w hali basenowej, jaki niełatwych warunków atmos­fer­ycznych w okre­sie wczesno-wiosennym, wszys­tkie prace zostały wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z projektem.

Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś

HOTEL SPA DR IRENA ERIS

„Mon­taż drew­ni­anej elewacji charak­tery­zował się dużym stop­niem skom­p­likowa­nia, prace pro­jek­towe wyko­nane na potrzeby tego zada­nia w biurze firmy DECK-DRY usprawniły prace na budowie.”

Ustka, elewacja budynku wielorodzinnego

USTKA APARTAMENTY Sp. z o.o.

Mon­taż lis­tew poszy­cia (daszku) był wykony­wany na wysokości 8 m. Prace wyma­ga­jące pre­cyzji zostały wyko­nane zgod­nie z ustal­e­ni­ami projektowymi.

Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska

WARBUD S.A. Region Wschód

HOTEL SPA DR IRENA ERIS – Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś

HOTEL SPA DR IRENA ERIS – Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś Mimo trudnych warunków pracy w hali basenowej, jaki niełatwych warunków atmosferycznych w okresie wczesno-wiosennym, wszystkie prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z projektem.      ...

INVEST KOMFORT S.A. – Sopot, Sopocki Parkur

INVEST KOMFORT S.A. - Sopot, Sopocki Parkur Na podstawie z doświadczeń płynących z dotychczasowej współpracy z firmąDECK-DRY Polska możemy stwierdzić, iż dopuszczamy w przyszłości korzystanie z usług tej firmy przy realizacji następnych inwestycji mieszkaniowych....

BUDIMEX-DROMEX S.A. – Kraków, Salwator Tower

BUDIMEX-DROMEX S.A. - Kraków, Salwator Tower Firma była dobrze przygotowana do wykonania zadania, a kadra nadzorująca posiadała wysokie kwalifikacje. Powierzone zadanie zostało wykonane prawidłowo i terminowo, a technologia znalazła uznanie u odbiorców.  ...

J.W. CONSTRUCTION – dachy osiedla mieszkaniowego

J.W. CONSTRUCTION – dachy osiedla mieszkaniowego   Z powierzonego zadania firma DECK-DRY Polska Sp. z o.o. wywiązała się terminowo, prowadziła roboty profesjonalnie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego...

POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. – Warszawa, budynki wielorodzinne

POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. - Warszawa, budynki wielorodzinne Elementy wykończenia tj. trapy, schody i przejścia między budynkami wykonane zostały z najwyższej jakości deski teak-owej w systemie DECK-DRY. Niniejszym potwierdzamy kwalifikacje i kompetencje spółki......

INSTAL-METAL S.C. – Legnica

INSTAL-METAL S.C. - Legnica   Współpracę rozpoczęliśmy od konsultacji projektowych dotyczących podłoża dla drewnianego tarasu, schodów, a także dobór desek oraz sposobu zamocowania płycin płotu, furtki i bramy wjazdowej. Prace został wykonane terminowo i zgodnie...

POLNORD S.A. – Gdańsk, Hotel Posejdon

POLNORD S.A. - Gdańsk, Hotel Posejdon   Tarasy w systemie DECK-DRY zyskały aprobatę naszych klientów nie tylko dzięki swej urodzie, ale również dzięki nowatorskiej formie montażu.   09

BC-INVEST – Mszczynów, rezydencja

BC-INVEST – Mszczynów, rezydencja   Zamówienia zostały wykonane terminowo, a współpracę z firmą drewniane tarasy DECK-DRY oceniamy pozytywnie.   10  

WPB S.A. – Parwółki, budynek mieszkalny

   Firma DECK-DRY Polska Sp. z o.o. wykazała się dobrym rozeznaniem branży i jednocześnie konkurencyjnością cenową. Współpraca między naszymi firmami przebiegała bezproblemowo.   11

MULTICO Sp. z o.o. – Warszawa, apartament

 MULTICO Sp. z o.o. - Warszawa, apartament   Deck o powierzchni ok. 100 m2 w systemie DECK-DRY został wykonany z deski gładkiej bangkirai...; skomplikowany kształt tarasu oraz istniejąca balustrada wymagały dużej precyzji przy realizacji tarasu.   14MULTICO...

RKW – Warszawa

RKW – Warszawa Współpraca z firmą DECK-DRY w dziedzinie projektowania i rozwiązań technicznych przebiegała sprawnie. Efekt końcowy (...) sprostał oczekiwaniom  projektantów a przede wszystkim klienta.     13    

KLIENT PRYWATNY – Bełchatów,

KLIENT PRYWATNY – Bełchatów, Taras "przyjechał" i został zamontowany w uzgodnionym terminie; okazał się być ulubionym miejscem naszego wypoczynku przed domem.   17

ARCONT – taras w ogrodzie wokół jacuzzi

 ARCONT – taras w ogrodzie wokół jacuzzi  Zrealizowany późną jesienią taras, spełnił wymagania projektantów oraz marzenia inwestora, a ja ze swej strony bardzo pozytywnie oceniam współpracę z firmą DECK-DRY polska.   26ARCONT – taras w ogrodzie wokół...

KLIENT PRYWATNY – Warszawa, mieszkanie

 KLIENT PRYWATNY – Warszawa, mieszkanie Lubimy nasz drewniany taras za jakość i wygląd, a współpracę z firmą wykonującą go oceniamy bardzo pozytywnie.     27

GUTKOWSKI – Częstochowa, kładka pod fontanną

GUTKOWSKI – Częstochowa, kładka pod fontanną Projekt architektoniczny przewiduje zestawienia różnorodnych materiałów... Zadanie powierzone firmie DECK-DRY wykonane zostało bez zastrzeżeń. 28

KLIENT PRYWATNY – Łódź,

KLIENT PRYWATNY – Łódź,   Deck jest wspaniały zarówno jeśli chodzi o wygląd jak i wygodę użytkowania. Pragnę podziękować za profesjonalizm podczas całego przedsięwzięcia, miłą obsługę, dokładność i punktualność podczas montażu.     31...

TORUS Sp. z o.o. – Gdańsk, budynek biurowy

TORUS Sp. z o.o. - Gdańsk, budynek biurowy Taras w systemie DECK-DRY z desek bangkirai zajmuje centralne miejsce w patio wypoczynkowym naszego nowego budynku biurowego, a współpraca z firmą DECK-DRY Polska przebiegała bezproblemowo.     32  

VOLBUD Sp. z o.o. – Łódź, budynek biurowy

 VOLBUD Sp. z o.o. - Łódź, budynek biurowy Wzajemna współpraca przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, a taras na IV piętrze budynku zdobył uznanie zarówno nasze jak i inwestora.     33

ARCH DECO – Gdynia, budynek apartamentowy

W maju roku 2005 firma DECK-DRY Polska wykonała i zamontowała drewniane tarasy w systemie DECK-DRY (...) współpracę z firmą oceniam pozytywnie, prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z zamówieniem.   34

KLIENT PRYWATNY – Zielona Góra

KLIENT PRYWATNY – Zielona Góra Przy okazji chciałabym wyrazić pozytywną opinię o panach, którzy montowali u mnie taras, wykonali kawał dobrej roboty przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. 35

KLIENT PRYWATNY – Warszawa

KLIENT PRYWATNY – Warszawa   Prace projektowe oraz wykonany taras zachowały pierwotny kształt naszkicowany przez nas, dzięki czemu czujemy się jego współautorami. Taras bardzo nam się podoba.   37

KLIENT PRYWATNY – Zambrów

KLIENT PRYWATNY – Zambrów Dobrze oceniam profesjonalne wykonanie naszego tarasu, a ostateczny efekt wizualny był dla nas miłą niespodzianką   38

HADART – Warszawa, ekskluzywne osiedle

Deski montowane są wkrętami od dołu, więc ich powierzchnia zewnętrzna wolna od uszkodzeń wkrętami i stanowi wspaniałe miejsce dla zabawy i wypoczynku. Współpracę z pracownikami  firmy DECK-DRY układa się pozytywnie.   40      

Cz.P.B.P. Przemysłówka – Częstochowa, Park Podjasnogórski

 Cz.P.B.P. Przemysłówka – Częstochowa, Park Podjasnogórski  Mimo trudnych warunków pracy, zimowe warunki atmosferyczne (niska temperatura, opady śniegu) wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem i odebrane bez uwag.       41...

KLIENT PRYWATNY – Warszawa

KLIENT PRYWATNY – Warszawa Jeszcze raz dziękuję – to bardzo miłe obcować z przedsiębiorstwem, które tak starannie, precyzyjnie, odpowiedzialnie i w jakimś sensie po prostu w dobrym smaku realizuje swoje zadania       42

HOLART STUDIO – Lipkowo, domek jednorodzinny

HOLART STUDIO – Lipkowo, domek jednorodzinny   Z ogromną przyjemnością kierujemy do Państwa firmy wyrazy podziękowania. Zainstalowany przez Państwa u naszego klienta ... taras z drzewa bangkirai w systemie DECK-DRY spisuje się świetnie.   43

czasopismo ZWIERCIADŁO nr 2/1960/2010

Hotel SPA Dr Irena Eris to miejsce, które jednoznacznie kojarzy się z luksusowym wypoczynkiem połączonym z profesjonalną odnową biologiczną.     44

KLIENT PRYWATNY – Gdańsk, willa

KLIENT PRYWATNY – Gdańsk, willa   Wysoka jakość wyrobów, terminowość dostawy, wysoki poziom prac montazowych, troska o dobro klienta pozwalają stwierdzić, iż firma DECK-DRY Polska jest rzetelnym i profesjonalnym partnerem przy realizacji powierzonych zadań....

KLIENT PRYWATNY – Sulejówek

Kompleksowa obsługa zadania, jakość zastosowanych materiałów, elastyczność i dbałość o klienta pozwalają stwierdzić, że firma DECK-DRY jest godnym zaufania partnerem       46-referencje

KLIENT PRYWATNY – Budzyń

KLIENT PRYWATNY – Budzyń Bardzo chwalę sobie współpracę z firmąDECK-DRY, która obsługuje klienta kompleksowo, stosuje najlepsze materiały i przyczynia się do ochrony środowiska.     referencje-48      

ARCHITEKTURA & BIZNES – NR 6/2010

ARCHITEKTURA & BIZNES - NR 6/2010 Żadna inna zewnętrzna posadzka, taka jak np. kamień, terakota, deck-i kompozytowe nie zapewnią użytkownikowi komfortu porównywalnego z drewnianymi tarasami.   ab_b            ...

KLIENT PRYWATNY – Warszawa

W kwietniu 2010 r. firma DECK-DRY Polska Sp. z o.o. wykonała drugą już konserwację mojego tarasu w systemie DECK-DRY zamontowanego  latem 2007. Taras wciąż prezentuje się znakomicie.   50-referencje

KLIENT PRYWATNY – Katowice

Pomimo trudnych warunków pogodowych związanych z wiosenną powodzią firma wykonała swoje zadanie terminowo i poprawnie ku satysfakcji swojej i przyszłych użytkowników gretingu.   52-ref

CZASOPISMO VOYAGE NR 05 (142) MAJ 2010

BLISKO NATURY HOTEL SPA DR IRENA ERIS WZGÓRZA DYLEWSKIE to wymarzone miejsce regenerującego wypoczynku dla wszystkich szukających luksusu...   voyager_a

KLIENT PRYWATNY – Gdynia

Firma była przygotowana do realizacji zadania i sprawnie uporała się z montażem. Zadanie zostało wykonane zgodnie z ustaleniami, dlatego współpracę z firmą DECK-DRY uważamy za zadowalającą.     54-referencje

URBANDSIGN, Podkowa Leśna

URBANDSIGN, Podkowa Leśna Tak jak poprzednio firma DECK-DRY nie zawiodła zaufania i spełniła oczekiwania moje oraz Klienta. Jest to sprawdzony partner przy trudnych realizacjach...   56-referencje-urbandesign