Trwają prace nad ulepszeniem naszej strony. Zakupy online oraz niektóre funkcje mogą być czasowo niedostępne. Aby złożyć zamówienie lub w razie pytań, skontaktuj się z nami.

Zaznacz stronę

Dostawa i montaż desek kompozytowych do realizacji balkonów i tarasów. 
Powierzchnia łączna tarasów to 200 m2.

„Prace projektowe oraz dostawa i montaż przebiegły terminowo i bez zastrzeżeń.”

tarasy kompozytowe gdańsk firma

kierownik kontraktu

BUDIMEX S.A

Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym Pan Czarek zakończył montaż decku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalnej obsługi obydwu montażystów i przede wszystkim z efektu końcowego. Bardzo dziękujemy za miłą i efektywną współpracę.

Pozdrawiam 
Konrad
Konrad

Zadania zostały wykonane zgodnie z projektem, terminowo i bez uwag.

deck dry opinie

referencje opinie o firmie deck-dry

kierownik kontraktu

HOCHTIEF POLSKA

 Firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wykazała się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpraca między naszymi fir­mami prze­b­ie­gała bezproblemowo.

Parwółki, budynek mieszkalny

WPB S.A.

 Firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wykazała się dobrym rozez­naniem branży i jed­nocześnie konkuren­cyjnoś­cią cenową. Współpraca między naszymi fir­mami prze­b­ie­gała bezproblemowo.

Parwółki, budynek mieszkalny

WPB S.A.

Ele­menty wykończenia tj. trapy, schody i prze­jś­cia między budynkami wyko­nane zostały z najwyższej jakości deski teak-owej w sys­temie DECK-DRY. Niniejszym potwierdzamy kwal­i­fikacje i kom­pe­tencje spółki.

Warszawa, budynki wielorodzinne

POLIMEX – MOSTOSTAL S.A.

Z powier­zonego zada­nia firma DECK-DRY Pol­ska Sp. z o.o. wywiązała się ter­mi­nowo, prowadz­iła roboty pro­fesjon­al­nie, zgod­nie z zasadami wiedzy tech­nicznej, obow­iązu­ją­cymi nor­mami i przepisami prawa budowlanego

J.W. CONSTRUCTION

Współpracę rozpoczęliśmy od kon­sul­tacji pro­jek­towych doty­czą­cych podłoża dla drew­ni­anego tarasu, schodów, a także dobór desek oraz sposobu zamo­cow­a­nia płycin płotu, furtki i bramy wjaz­dowej. Prace został wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z zamówieniem.

Legnica

INSTAL-METAL S.C.

Na pod­stawie z doświad­czeń płyną­cych z doty­chcza­sowej współpracy z firmąDECK-DRY Pol­ska możemy stwierdzić, iż dopuszczamy w przyszłości korzys­tanie z usług tej firmy przy real­iza­cji następ­nych inwest­y­cji mieszkaniowych.

Sopot, Sopocki Parkur

INVEST KOMFORT S.A.

Firma była dobrze przy­go­towana do wyko­na­nia zada­nia, a kadra nad­zoru­jąca posi­adała wysokie kwal­i­fikacje. Powier­zone zadanie zostało wyko­nane praw­idłowo i ter­mi­nowo, a tech­nolo­gia znalazła uznanie u odbiorców.

Kraków, Salwator Tower

BUDIMEX-DROMEX S.A.

Mimo trud­nych warunków pracy w hali basenowej, jaki niełatwych warunków atmos­fer­ycznych w okre­sie wczesno-wiosennym, wszys­tkie prace zostały wyko­nane ter­mi­nowo i zgod­nie z projektem.

Wzgórza Dylewskie, Wysoka Wieś

HOTEL SPA DR IRENA ERIS

„Mon­taż drew­ni­anej elewacji charak­tery­zował się dużym stop­niem skom­p­likowa­nia, prace pro­jek­towe wyko­nane na potrzeby tego zada­nia w biurze firmy DECK-DRY usprawniły prace na budowie.”

Ustka, elewacja budynku wielorodzinnego

USTKA APARTAMENTY Sp. z o.o.

Mon­taż lis­tew poszy­cia (daszku) był wykony­wany na wysokości 8 m. Prace wyma­ga­jące pre­cyzji zostały wyko­nane zgod­nie z ustal­e­ni­ami projektowymi.

Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska

WARBUD S.A. Region Wschód

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.