Zaznacz stronę

Sposoby Montażu Drewnianego Tarasu

DREWNIANY TARASSPOSOBY MONTAŻU

Drew­ni­any taras (deck, gret­ing, trap, podest) ciepły, nat­u­ral­ny, este­ty­czny, „przy­jazny” — uznawany jest za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę pod warunk­iem że:

- jest wyko­nany w sys­temie kl. A.1, w którym uzysku­je

taką samą trwałość jak ter­ako­ta lub taras plas­tikowy z domieszką pyłu drzewnego, tj. tzw. „kom­pozyt”*

- jest wyko­nany z des­ki gład­kiej, która jest zde­cy­dowanie

lep­sza ! od każdej des­ki ryflowanej,

- wyko­nano ser­wis deck-u wraz z ewent. jego

cyk­li­nowaniem po ok. roku od jego zamon­towa­nia,

- co najm­niej raz w roku deck jest kon­ser­wowany, tj.

ole­jowany ; podob­ne czyn­noś­ci (mycie, czyszcze­nie)

wykonu­je się na każdej innej zewnętrznej posadzce

(również na „kom­pozy­cie”).

*- „kom­pozyt” nie jest zale­cany dla miejsc rekreacji i wypoczynku,

ponieważ jest nieprzy­jem­ny w kon­tak­cie, „nieprzy­jazny”,

- dlat­ego wiele kom­pozytów jest demon­towanych, a w ich miejsce

mon­towane są deck-i drew­ni­ane klasy A.1, tj. o tej samej trwałoś­ci,

- n.b. z tych samych powodów demon­tu­je się (nie zużyte), pop­u­larne

jeszcze kil­ka lat temu — elewac­je plas­tikowe, tzw. sid­ing.

Kliknij w obrazek w celu pobra­nia kar­ty przed­staw­ia­jącej 

SPOSOBY MONTAŻU DREWNIANEGO TARASU

przykłady sposoby montażu drewnianego tarasu

Poblierz plik pdf “Drew­ni­ane tarasy — Porów­nanie Sys­temów Mon­tażu”