Zaznacz stronę

TARAS

TARAS

Taras ( zewnętrzny) to miejsce przez­nac­zone do: rekreacji, wypoczynku, kon­sumpcji (gas­tronomii), itp., a więc — miejsce przy­jemne, jed­no z najważniejszych w budynku. Pon­ad­to, taras służy również do: komu­nikacji, ekspozy­cji i przed­staw­ień jako sce­na, miejsce zabaw i tańców, do plażowa­nia, oraz jako kom­po­nent kra­jo­brazu aranżacji ogrodów, to również balkony i log­gie, itp.

Taras Zewnętrzny

Taras zewnętrzny, przy budynkach mieszkalnych, lub przy różnego rodza­ju budynkach użytecznoś­ci pub­licznej – sytuowany jest zasad­nic­zo w miejs­cach nasłonecznionych, eksponowanych i jed­nocześnie ustron­nych, wśród zie­leni ogrodów, stanowi również swoiste, dodatkowe „otwarte wnętrze” budynków. Jakość i wielkość takiego „wnętrza” stanowi o różni­cy pomiędzy domem a mieszkaniem (które na ogół posi­a­da tylko niewiel­ki balkon lub log­gię).

taras drewniany w systemie DECK-DRY
 • des­ka gład­ka z kapinosa­mi, bangki­rai 1,9 x 8,8 cm
 • pod­kład­ki łącznikowe DECK-DRY 1,5 cm
 • legary DECK-DRY PVC „na sztorc” 5,0 cm, wys. deck-u = 8,4 cm
 • podłoże: reg­u­lowane wsporni­ki DD PEDESTALS 4,5–12,0 cm
 • papa ter­moz­grze­wal­na ułożona na różnych spad­kach
 • poprzeczne łącze­nie desek – proste
deck w systemie DECK-DRY
 • des­ka gład­ka z kapinosa­mi, sos­na 2,2 x 14,5 cm
 • pod­kład­ki łącznikowe DECK-DRY 1,5 cm
 • legary DECK-DRY EKO 4,0 cm, wys. deck-u = 7,7 cm
 • podłoże pod deck : pły­ta betonowa
 • zaizolowana papą ter­mo-zgrze­wal­ną kładziona bez zakład­kowo,
 • poprzeczne łącze­nie desek – proste
drewniany greting w systemie DECK-DRY
 • des­ka gład­ka z kapinosa­mi, cumaru 2,0 x 12,0 cm
 • pod­kład­ki łącznikowe DECK-DRY 1,5 cm
 • legary DECK-DRY PVC „na sztorc” 5,0 cm, wys. deck-u = 8,5 cm
 • podłoże: reg­u­lowane wsporni­ki DD PEDESTALS 3,0–7,0 cm
 • na sty­ro­durze ułożonym sta­bil­nie
 • na papie ter­moz­grze­wal­nej ułożonej na różnych spad­kach
 • poprzeczne łącze­nie desek – proste

Taras zewnętrzny

Taras zewnętrzny jest więc jed­nym z najważniejszych miejsc w domu, przy budynku, w ogrodzie.

Drew­ni­any taras (deck, gret­ing, trap, podest) — „ciepły”, nat­u­ral­ny, este­ty­czny, „przy­jazny” jest uznawany za najbardziej ekskluzy­wną zewnętrzną posadzkę pod warunk­iem że:

 • posadz­ka tara­su jest wyko­nana z des­ki gład­kiej, która jest zde­cy­dowanie lep­sza ! od każdej des­ki ryflowanej,
 • wyko­nano ser­wis tara­su, deck-u wraz z ewen­tu­al­nym jego cyk­li­nowaniem po ok. roku od jego zamon­towa­nia,
 • co najm­niej raz w roku taras, deck jest kon­ser­wowany, tj. ole­jowany ; podob­ne czyn­noś­ci (mycie, czyszcze­nie) wykonu­je się na każdej innej zewnętrznej posadzce (również na „kom­pozy­cie”),
 • taras jest wyko­nany w sys­temie DECK-DRY, w którym uzysku­je taką samą trwałość jak ter­ako­ta (lub taką samą jak taras plas­tikowy z domieszką pyłu drzewnego, tj. tzw. „kom­pozyt”), który w porów­na­niu z inny­mi sys­tema­mi posi­a­da jeszcze 9 innych zalet (patrz — „PORÓWNANIE SYSTEMÓW”),

*- „kom­pozyt” nie jest zale­cany dla miejsc rekreacji i wypoczynku, ponieważ jest nieprzy­jem­ny w kon­tak­cie, „nieprzy­jazny”,
- dlat­ego wiele kom­pozytów jest demon­towanych, a w ich miejsce mon­towane są deck-i drew­ni­ane klasy A.1, tj. o tej samej trwałoś­ci,
- n.b. z tych samych powodów demon­tu­je się (nie zużyte), pop­u­larne jeszcze kil­ka lat temu — elewac­je plas­tikowe, tzw. sid­ing.

Taras jest wyko­rzysty­wany zasad­nic­zo w okre­sach let­nich, późno-wiosen­nych i wczes­no-jesi­en­nych. Lecz w ciągu całego roku, nieza­leżnie od sze­rokoś­ci geograficznej, posadz­ka zewnętrznego tara­su, balkonu lub log­gii stanowi ważną część widoku z wnętrza budynku.

taras zewnętrzny w systemie DECK-DRY
 • des­ka gład­ka z kapinosa­mi, jato­ba 2,0 x 12,0 cm,
 • pod­kład­ki łącznikowe DECK-DRY 1,5 cm
 • legary DECK-DRY EKO 4,0 cm, wys. deck-u = 7,5 cm
 • podłoże pod deck-iem — kon­strukc­ja stalowa
 • poprzeczne łącze­nie desek – zakład­kowe
balkon, drewno w syst. DECK-DRY:
 • des­ka gład­ka z kapinosa­mi, sos­na 2,2 x 14,5 cm
 • pod­kład­ki łącznikowe DECK-DRY 1,5 cm
 • legary DECK-DRY EKO 4,0 cm, wys. deck-u = 7,7 cm
 • podłoże pod deck : pły­ta betonowa
 • zaizolowana papą ter­mo-zgrze­wal­ną kładziona bez zakład­kowo,
 • poprzeczne łącze­nie desek – proste
taras w systemie DECK-DRY
 • des­ka gład­ka z kapinosa­mi, cumaru 2,0 x 12,0 cm
 • pod­kład­ki łącznikowe DECK-DRY 1,5 cm
 • legary DECK-DRY PVC „na sztorc” 5,0 cm, wys. deck-u = 8,5 cm
 • podłoże: reg­u­lowane wsporni­ki DD PEDESTALS 3,0–7,0 cm
 • na sty­ro­durze ułożonym sta­bil­nie
 • na papie ter­moz­grze­wal­nej ułożonej na różnych spad­kach
 • poprzeczne łącze­nie desek – proste

Posadz­ka tara­su jest więc zarówno istot­ną częś­cią elewacji, tj. ele­mentem wykończenia „zewnętrznego poszy­cia budynku”, jak również ważnym ele­mentem uzu­pełnienia architek­tu­ry wnętrz.

Dodatkowe infor­ma­c­je w Wikipedii link do Taras

taras w syst. DECK-DRY na balkonie
 • des­ka gład­ka z kapinosa­mi, jato­ba 2,0 x 12,0 cm,
 • pod­kład­ki łącznikowe DECK-DRY 1,5 cm
 • legary DECK-DRY EKO 4,0 cm, wys. deck-u = 7,5 cm
 • podłoże pod deck-iem — kon­strukc­ja stalowa
 • poprzeczne łącze­nie desek – zakład­kowe
drewniany taras DECK-DRY
 • des­ka gład­ka z kapinosa­mi, sos­na 2,2 x 14,5 cm
 • pod­kład­ki łącznikowe DECK-DRY 1,5 cm
 • legary DECK-DRY EKO 4,0 cm, wys. deck-u = 7,7 cm
 • podłoże pod deck : pły­ta betonowa
 • zaizolowana papą ter­mo-zgrze­wal­ną kładziona bez­za­kład­kowo,
 • poprzeczne łącze­nie desek – proste
loggia / taras DECK-DRY
 • des­ka gład­ka z kapinosa­mi, cumaru 2,0 x 12,0 cm
 • pod­kład­ki łącznikowe DECK-DRY 1,5 cm
 • legary DECK-DRY PVC „na sztorc” 5,0 cm, wys. deck-u = 8,5 cm
 • podłoże: reg­u­lowane wsporni­ki DD PEDESTALS 3,0–7,0 cm
 • na sty­ro­durze ułożonym sta­bil­nie
 • na papie ter­moz­grze­wal­nej ułożonej na różnych spad­kach
 • poprzeczne łącze­nie desek – proste