Zaznacz stronę

Taras Drewniany Budowa Tarasu Cena

W spraw­ie cen na Tarasy Drew­ni­ane i Budowę Tara­su kon­tak­tuj się z przed­staw­icielem na tere­nie Two­jego wojew­ództ­wa.

Czy szukasz Tarasu Drewnianego ?

Dowiedz się o ceny, a otrzy­masz wycenę i propozy­cję umowy na budowę tara­su drew­ni­anego.

Dla Ciebie może­my wybu­dować :

- drew­ni­any taras w sys­temie DECK-DRY z desek gatunków egzo­ty­cznych i rodz­imych,

- dowol­ny taras w innych sys­temach, w tym w sys­temie trady­cyjnym,

- taras kom­pozy­towy z desek DECK-DRY EKO,

- pod­bu­dowę i podłoża pod taras / pod­bu­dowy pod drew­ni­any taras, np.: ażurowe pły­ty betonowe, pły­ty chod­nikowe, papę ter­moz­grze­wal­ną, kon­strukcję drew­ni­ana lub stalową, itp.

Przed wyceną prosimy o e-mailem (patrz KONTAKT) i zawar­cie infor­ma­cji :

1. rysunku rzu­tu Państ­wa tara­su ; może to być pro­jekt lub odręczny szkic z podaniem głównych wymi­arów tara­su, lub nawet tylko opis dot. ksz­tał­tu tara­su (np. taras pros­tokąt­ny) z podaniem głównych jego wymi­arów,

2. w celu przesła­nia Państ­wu wyty­cznych dot. wyko­na­nia podłoża / pod­bu­dowy, jakie należy wykon­ać pod drew­ni­any taras, należy przesłać kil­ka zdjęć miejs­ca gdzie ma być zmon­towany taras, tj. zdję­cia aktu­al­nego stanu budowy (bez wzglę­du na etap zaawan­sowa­nia jego wyko­na­nia) ; podłoże / pod­bu­dowę pod taras (np. płytę betonową, kon­strukcję, ażurowe pły­ty betonowe, papę ter­moz­grze­wal­ną – patrz „jak zro­bić taras / PODŁOŻE”) wykonu­je zwyk­le lokalna fir­ma ogól­no-budowlana (np. Gen­er­al­ny Wykon­aw­ca), lecz w niek­tórych przy­pad­kach również fir­ma DECK-DRY.

Ist­nieje również możli­wość przy­jaz­du na budowę naszego Przed­staw­iciela, np. w celu wyko­na­nia inwen­taryza­cji podłoża i/lub doradzt­wa. Jed­nakże, przed pod­pisaniem umowy na wyko­nanie tara­su, czyn­ność ta jest odpłat­na (na pod­staw­ie zlece­nia inwen­taryza­cji), koszt takiej inwen­taryza­cji wynosi :

- w mieś­cie — ok. 150–250 zł. net­to, a

- z dojaz­dem — wg szczegółowej kalku­lacji.

Uwa­ga ! — po zawar­ciu umowy, koszt powyższej inwen­taryza­cji (jeśli został opła­cony) jest odliczany od kwoty umowy.

Kupując Taras dostaniesz :

- podłoże / pod­bu­dowe pod drew­ni­any taras (np. kon­strukc­ja, ażurowe pły­ty betonowe, papa ter­moz­grze­wal­na, itp.)

- taras drew­ni­any (deck-u, gretingu, tra­pu) lub kom­pozy­towy czyli posadz­ki zewnętrznej tara­su.

- wyko­nanie / zamon­towanie drew­ni­anego tara­su DECK-DRY (wraz z mon­tażem),

- desek z kapinosa­mi o szer. 9,0 lub 12,0 lub 14,5 cm z różnych gatunków drew­na,

- pod­kładek łącznikowych sys­te­mowych DECK-DRY PAFG (lub ze stali nierdzewnej) i

- legarów sys­te­mowych DECK-DRY PVC lub EKO,

Uwa­ga : zaj­mu­je­my się sprzedażą ele­men­tów skład­owych sys­te­mu tara­su DECK-DRY do samodziel­nego mon­tażu.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem na terenie swojego województwa

 

woj. Pomorskie

Skontaktuj się z przedstawicielem

woj. Pomorskie

http://deck-dry.com/taras-drewniany-budowa-tarasu-cena-gdansk/

woj. Wielkopolskie

Skon­tak­tuj się z naszym przed­staw­icielem na tere­nie swo­jego województwa

woj. Wielkopol­skie

http://deck-dry.com/taras-drewniany-budowa-tarasu-cena-poznan/

woj. Mazowieckie

Skon­tak­tuj się z naszym przed­staw­icielem na tere­nie swo­jego województwa

woj. Mazowieck­ie

http://deck-dry.com/taras-drewniany-budowa-tarasu-cena-warszawa/

woj. Małopolskie

Skon­tak­tuj się z naszym przed­staw­icielem na tere­nie swo­jego województwa

woj. Małopol­skie

http://deck-dry.com/taras-drewniany-budowa-tarasu-cena-krakow/

woj. Śląskie

Skon­tak­tuj się z naszym przed­staw­icielem na tere­nie swo­jego województwa

woj. Śląskie

http://deck-dry.com/taras-drewniany-budowa-tarasu-cena-katowice/

woj. Dolnośląskie

Skon­tak­tuj się z naszym przed­staw­icielem na tere­nie swo­jego województwa

woj. Dol­nośląskie

http://deck-dry.com/taras-drewniany-budowa-tarasu-cena-wroclaw/

Zapytaj o taras drewniany

5 + 3 =