Zaznacz stronę

taras drewniany czy kompozytowy

Taras drewniany czy kompozytowy ?

Zastanawiasz się czy swój taras zbudować z drewno czy kompozytu drewna ?

Drewno jest  niepod­ważal­nie najs­zla­chet­niejszym z mate­ri­ałów budowlanych. Jed­nak tworzy­wo kom­pozy­towe zysku­je powszech­ną akcep­tację i jest coraz łatwiej dostęp­ne. Tarasy z kom­pozy­tu tworzy­wa sztucznego i drew­na zysku­ją pop­u­larność również wśród domowych majsterkow­iczów i pro­fesjon­al­nych budowlańców. Odpowiedź na pytanie który mate­ri­ał będzie dla Ciebie najlep­szym rozwiązaniem do real­iza­cji nowego czy prze­bu­dowy starego tara­su będzie zależeć od wielu czyn­ników między inny­mi takich jak — oczeki­wany kolor tara­su, wielkość des­ki tara­sowej, wymo­gi mon­tażowe i oczy­wiś­cie ceny.

Taras drewniany z drewna impregnowanego ciśnieniowo

Taras z nat­u­ral­nego drew­na może­my podzielić na trzy rodza­je: des­ki impreg­nowane ciśnieniowo, szla­chetne des­ki region­alne ( np. Mod­rzew Syberyjs­ki ) i drewno egzo­ty­czne. Wszys­tkie wymienione zakupisz w fir­mie DECK-DRY Pol­s­ka która jest bezpośred­nim importerem i pro­du­cen­tem desek tara­sowych. 

Des­ki tara­sowe impreg­nowane ciśnieniowo jest charak­terysty­cznie zabar­wione na kolor zielonkawy. Niezmi­en­nie od wielu lat jest najczęś­ciej sprzedawaną deską tara­sową. Oczy­wiś­cie des­ka tara­sowa impreg­nowana ciśnieniowo jest naj­tańszą ale i najm­niej trwałą opcją mate­ri­ału na taras. Des­ki impreg­nowane ciśnieniowo charak­teryzu­ją się duży­mi przekro­ja­mi ( ze wzglę­du na niską cenę mate­ri­ału ). Impreg­nowane ciśnieniowo są również legary i cała pod kon­strukc­ja tara­su.

Najwięk­szym minusem tara­su wyko­nanego z desek impreg­nowanych ciśnieniowo jest oczy­wiś­cie ten­denc­ja do pęka­nia, żywicow­a­nia no i możli­woś­ci gni­cia już po kilku lat­ach.

Taras drewniany z Modrzewia Syberyjskiego

Des­ka z Mod­rzewia Syberyjskiego jest oczy­wiś­cie nieco droższym mate­ri­ałem od drew­na impreg­nowanego ciśnieniowo. Mod­rzew Syberyjs­ki nawet nieim­preg­nowany cechu­je się wiek­szą gęs­toś­cią niż Europe­jskie gatun­ki drewno przez co jego trwałość jest znacznie wyższa. Des­ki są bardziej sta­bilne, nie wypacza­ją się i nie pęka­ją. Des­ki z Mod­rzewia Syberyjskiego fir­ma DECK-DRY wykonu­je w pro­filu obus­tron­nie ryflowanym o wym. 25x145 mm. 

Odporność mod­rzewia Syberyjskiego na wodę jest wyso­ka jed­nak należy przy­na­jm­niej raz do roku taras zakon­ser­wować spec­jal­nym ole­jem do desek tara­sowych. Zapo­b­ie­ga on nad­mierne­mu wysusze­niu mate­ri­ału oraz pow­stawa­niu powierzch­niowych grzy­bów prowadzą­cych nieuchron­nie do gni­cia des­ki tara­sowej.

Taras drewniany z desek egzotycznych

Dostęp­ność i powszech­ność stosowa­nia drew­na egzo­ty­cznego na rynku Pol­skim jest sto­sunkowo nowoś­cią. Fir­ma DECK-DRY Pol­s­ka już od pon­ad 15 lat dzi­ała na rynku i jest bezpośred­nim importerem tego mate­ri­ału naj­dal­szych zakątków świa­ta. Impor­tu­je­my mate­ri­ał z Azji, Afry­ki i Amery­ki Połud­niowej. Tara­sowe des­ki egzo­ty­czne charak­teryzu­ją się ogrom­ną gęs­toś­cią przez co są bard­zo ciężkie i wyjątkowo odporne na warun­ki atmos­fer­yczne i gni­cie. Najbardziej znane gatun­ki na naszym rynku to m.in. Bangki­rai, Mas­saran­du­ba, Iroko, Cumaru, Ipe, Gara­pa. 

Obrób­ka takich desek wyma­ga narzędzi wysok­iej jakoś­ci ze wzglę­du na twar­dość mate­ri­ału. Des­ki wys­tępu­ją w niewiel­kich pro­fi­lach — m.in. 19x90, 21x120, 21x145, 25x145 mm. Des­ki egzo­ty­czne posi­ada­ją różny zakres cenowy która nie zawsze przekła­da się na ich wartość. Zachę­camy do zapoz­na­nia się z różny­mi gatunka­mi które mamy w swo­jej ofer­cie.

Tarasy wyko­nane z desek egzo­ty­cznych są praw­ie bez obsłu­gowe. Nie wyma­ga­ją corocznej kon­serwacji jed­nak chcąc zachować wygląd tara­su zale­camy coroczne mycie i  kon­serwację tara­su. 

Taras kompozytowy

Zada­jąc sobie pytanie — Taras drew­ni­any czy kom­pozy­towy ?  Musisz posi­adać wiedzę na tem­at desek kom­pozy­towych.

Pro­dukt “taras kom­pozy­towy” jest alter­natywą dla tarasów z prawdzi­wego drew­na. Tech­nolo­gia pro­dukcji opiera się na łącze­niu włókien drzewnych z wysok­iej jakoś­ci utwardzanym PVC. Ze wzglę­du na wysoką zawartość skład­nika organ­icznego ( 50–60% ) mate­riał ten posi­ada wysoką odporność na zmi­enne warun­ki atmos­fer­yczne i jest wygod­ny w obróbce.

Odporność des­ki kom­pozy­towej. Kom­pozy­towa des­ka tara­sowa charak­teryzuje się wysoką odpornoś­cią na wilgoć oraz gni­cie — z tego wzglę­du żywot­ność pro­duktu jest dłu­gotr­wała. Des­ka kom­pozy­towa nie wyma­ga kon­serwacji i bar­wienia. Jest łat­wa w mon­tażu, eksploat­acji i czyszcze­niu. Pro­dukt ten jest eko­log­iczny i w 100% pod­dawalny recyk­lin­gowi.

Odpowiadając na postawione w tytule pytanie — Taras drewniany czy kompozytowy ?

Jed­no i drugie rozwiązanie posi­a­da swo­je wady i zale­ty. Mamy nadzieje, że pod­sta­wowe infor­ma­c­je przed­staw­ione w artykule pomogły rozwiązać Państ­wa wąt­pli­woś­ci. 

Po więcej infor­ma­cji zachę­camy do kon­tak­tu z naszym biurem.