Zaznacz stronę

Taras drewniany konstrukcja

Taras drewniany konstrukcja, czyli jak zrobić Taras Drewniany

Taras drew­ni­any to kon­strukc­je pod taras, które wykonu­je się zasad­nic­zo, gdy różni­ca wysokoś­ci pomiędzy pro­jek­towanym poziomem deck-u (jako zewnętrzną posadzką), a ist­nieją­cym poziomem terenu — jest duża. Kon­strukc­je pod drew­ni­any taras mogą być:

  • drew­ni­ane,
  • stalowe
  • betonowe.

Jak wszys­tkie podłoża pod tarasy drew­ni­ane, również kon­strukc­je win­ny być sta­bilne. Kon­strukc­je jako podłoża pod tarasy są zasad­nic­zo podłoża­mi równy­mi, tj. podłoża­mi na jakich moż­na bezpośred­nio układać tarasy drew­ni­ane. Dlat­ego rozstaw legarów kon­struk­cyjnych winien odpowiadać warunk­om pod­par­cia desek deck-u/tara­su.

Podłoże pod taras drewniany — Konstrukcja Stalowa

Taras drew­ni­any i kon­strukc­ja stalowa to o rozstaw­ie górnych belek uwzględ­ni­a­ją­cych warun­ki pod­par­cia des­ki deck-u, tj. w rozstaw­ie (w zależnoś­ci od gruboś­ci i sze­rokoś­ci desek deck-u) co ok. 40 — 50 cm,
- na górne bel­ki stalowe układane są „wzdłużnie” legary mon­tażowe DCK-DRY EKO o wym. 4,0x4,0 cm lub DECK-DRY PVC UNIEPAL „na płasko” o wys. 3,0x6,0 cm (bez koniecznoś­ci zamo­cow­a­nia ich do kon­strukcji stalowej); do legarów DECK-DRY EKO lub PVC przykrę­cane są pod­kład­ki (wcześniej przykrę­cone do desek „od dołu” pomiędzy kapinosa­mi),
- kon­strukc­ja stalowa win­na posi­adać trwałość odpowiada­jącą trwałoś­ci przed­miotowych deck-ów w sys­temie DECK-DRY (tj. klasy A.1.), tj. o bard­zo dużej trwałoś­ci, tj. win­na być wyko­nana, np.:

1. ze stali nierdzewnej surowej lub
2. ze stali zabez­piec­zonej antyko­rozyjnie dobrej jakoś­ci mate­ri­ała­mi powłokowy­mi,
3. lub ze stali ocynkowanej.

W przy­pad­ku w/w kon­strukcji stalowych innych niż stal nierdzew­na, raz na ok. 15 — 20 lat należy :
- zde­mon­tować deck, w celu odrdzewienia kon­strukcji / odnowienia jej zabez­pieczenia antyko­rozyjnego, np. far­bą antyko­rozyjną lub ocynkiem np. w płynie (w aero­zolu), oraz
- ponown­ie zamon­tować ten sam deck na kon­strukcji z „odnowionym” zabez­piecze­niem antyko­rozyjnym.

Podłoże pod taras drewniany — Konstrukcja Drewniana

Taras Drew­ni­any i kon­strukc­ja drew­ni­ana — nie zale­ca się wykony­wa­nia kon­strukcji z drew­na pod taras drew­ni­any nieg­ni­ją­cy, tj. w sys­temie DECK-DRY (des­ki z kapinosa­mi, pod­kład­ki pomiędzy kapinosa­mi, legary EKO lub PVC) — ponieważ kon­strukc­ja drew­ni­ana (jako podłoże pod taras drew­ni­any) jest skazana nieuchron­nie na zgni­cie, jest tym samym mniej trwała niż taras drew­ni­any w sys­temie DECK-DRY ; kon­strukc­ja drew­ni­ana jest więc rozwiązaniem mate­ri­ałowym niead­ek­wat­nym pod wzglę­dem trwałoś­ci w sto­sunku do tara­su drew­ni­anego w sys­temie DECK-DRY.

Alter­naty­wnie, w przy­pad­ku oczy­wis­tego wymogu architek­ton­icznego lub plas­ty­cznego narzu­ca­jącego wyko­nanie kon­strukcji z drew­na (eksponowana kon­strukc­ja, charak­ter budynku, itp.) — w celu zabez­pieczenia drew­ni­anych belek kon­struk­cyjnych przed wodą opad­ową, zale­ca się rozważyć ułoże­nie na nich pasków z papy lub z blachy, o sze­rokoś­ci więk­szej od sze­rokoś­ci legarów, tworzą­cych „okap”. Na paskach papy lub blachy ukła­da się legary mon­tażowe deck-u bez koniecznoś­ci ich zamo­cow­a­nia do kon­strukcji.

Trady­cyjne kon­strukc­je drew­ni­ane pod tarasa­mi drew­ni­any­mi (składa­jące się np.:
- ze „słup­ków” betonowych,
- z drew­ni­anych belek kon­struk­cyjnych głównych,
- z drew­ni­anych legarów
posi­ada­ją zasad­niczą, następu­jącą wadę.

Te ażurowe kon­strukc­je, miały za zadanie m. in. utworze­nie pod deska­mi tara­su drew­ni­anego sto­sunkowo dużej przestrzeni dla cyrku­lacji powi­etrza, wenty­lacji, osusza­nia drew­na desek i legarów ; jed­nakże drewno takich kon­strukcji, jak i trady­cyjnie mon­towanych tarasów drew­ni­anych i tak ule­gało zgni­ciu w wilgo­t­nych miejs­cach styków drew­na, ponieważ :
- drewno kon­struk­cyjne i legary gni­ją w stykach pomiędzy belka­mi kon­struk­cyjny­mi i legara­mi,
- drewno desek tara­su gni­je w stykach pomiędzy legara­mi a deska­mi, itp.

Pon­ad­to, w tarasach wyko­nanych na trady­cyjnych kon­strukc­jach drew­ni­anych o wysokoś­ci ok. 1,0 — 1,5 m nad poziomem zie­mi :
- koniecznym jest wyko­nanie balustrady, która nieko­rzyst­nie odd­ziela użytkown­i­ka tara­su od zie­leni ogro­du, itp., oraz
- pod tarasem tworzy się bezużytecz­na przestrzeń, którą trud­no oczyś­cić / sprząt­nąć,
- alter­naty­wnie, dla zasłonię­cia w/w przestrzeni wykonu­je się pio­nowe np. drew­ni­ane ścian­ki (maskown­ice) masku­jące tą przestrzeń.

konstrukcja pod taras
taras na gruncie

Taras Drewniany Konstrukcja Nowoczesna

W nowoczes­nym sys­temie mon­tażu tarasów drew­ni­anych – DECK-DRY nie ma wymogu ani zalece­nia dla stosowa­nia dużej przestrzeni dla cyrku­lacji powi­etrza pod tarasem drew­ni­anym ; wystar­czy, aby przestrzeń ta posi­adała wysokość tylko 4,5 cm, co stanowi sumę :

wysokoś­ci legara „na płasko” 3,0 cm + wysokoś­ci pod­kład­ki 1,5 cm, tj. 4,5 cm.

Taka sto­sunkowo niewiel­ka wysokość przestrzeni wenty­la­cyjnej jest wystar­cza­ją­ca pod deck-iem, ponieważ des­ki posi­ada­ją „od dołu” kapinosy i pod­kład­ki pomiędzy kapinosa­mi – co zapew­nia stan powi­etrzno-suchy desek „od dołu”, tj. stan w którym des­ki deck-u nie gni­ją (a przy spełnie­niu wymogu ole­jowa­nia tara­su „od góry” — są prak­ty­cznie niezniszczalne).

Kon­strukc­ja drew­ni­ana, w myśl powyższych zale­ceń, może zostać więc zastą­pi­ona płytą żel­be­tową (jako podłożem dla deck-u) wspartą na obwodowym murze oporowym, który stanowi jed­nocześnie mur oporowy dla usy­pa­nia skarpy ziem­nej (np. z zie­lenią ozdob­ną). W takim „betonowym” rozwiąza­niu zastępczym (dla kon­strukcji drew­ni­anej skazanej nieuchron­nie na zgni­cie), ostate­czny efekt wiz­ual­ny ksz­tał­tu­je jedynie: drewno deck-u oraz w/w zieleń skarpy.