Zaznacz stronę

Konserwacja, serwis i olejowanie tarasów

Czy dbasz o Taras Drewniany ?
Jesteś Właścicielem Tarasu drewnianego lub Zarządzasz Budynkiem z Tarasem Drewnianym ?

Serwis, Konserwacja i Olejowanie Tarasów Drewnianych

Główne przy­czyny destrukcji Drew­na to:

- niewłaś­ci­wa kon­serwac­ja — kon­sek­wencją są trwałe niekon­trolowane odbar­wienia drew­na oraz grzyb lub choro­by drew­na. Przy­czyną tego są środ­ki impreg­nu­jące, zabez­piecza­jące bez atestów lub przez­nac­zone do innych gatunków drze­wa lub innych mate­ri­ałów zbliżonych właś­ci­woś­ci­a­mi do drew­na,

- niewłaś­ci­wy mon­taż i eksploat­ac­ja — kon­sek­wenc­ja­mi są grzy­by i szy­b­ka koroz­ja drew­na. Przy­czy­na­mi są “fachow­cy”, mon­taż trady­cyjny na gwoździe bez dylat­acji, brak reg­u­larnego przeglą­du tara­su, czy ser­wisowa­nia, niewłaś­ci­we obchodze­nie się z tarasem drew­ni­anym np robo­ty budowlane murarskie na tarasie etc oraz przy­pad­ki dewastacji desek,

Nie wiesz jakie środ­ku użyć do kon­serwacji tara­su lub potrze­bu­jesz pro­fesjon­al­nej ekipy ser­wisowej ?

Uważaj na fachowców, którzy zniszczą Twój taras niewłaściwymi środkami do drewna.

Zapew­ni­amy atestowane i sprawd­zone środ­ki do drew­na i do ser­wisów tarasów :

 Środ­ki do drew­na :

- impreg­naty do drew­na,

- środ­ki kon­ser­wu­jące do tarasów,

- olej do impre­g­nacji tara­su,

- lazury do drew­na,

Ser­wisu Tara­su obe­j­mu­je :

- ogól­ny przegląd i ser­wis tarasów,

- renowac­ja tara­su,

- kon­serwac­ja tara­su,

- mal­owanie tara­su,

- cyk­li­nowanie tara­su,

- mycie tara­su,

- naprawa tara­su,

- ole­jowanie tara­su,

- szli­fowanie tara­su,

Gwarancja

Transport

Płatność

Opinie

Zapytanie o Wycenę

7 + 10 =

OLEJE DO KONSERWACJI DREWNA

olej_lniany olejowanie-olej-4 (1)

Opis pro­duk­tu
Olej impre­g­na­cyjny jest ole­jem wyt­warzanym na bazie ole­ju lni­anego. 
Zaw­iera środ­ki odtrą­ca­jące wodę. Posi­a­da dobrą wsiąk­li­wość 
w podłoże. Nada­je drewnu świeży wygląd, chroni przed pękaniem 
i rozsy­chaniem się.

Para­me­try tech­niczne
spoi­wo — nier­afi­nowany olej lni­any,
gestość — około 860 g/l,
sub­stanc­je stałe — około 42% obje­toś­ci.

Pro­dukt posi­a­da Atest Higien­iczny PZH.

Przez­nacze­nie
Olej przez­nac­zony jest do impreg­nowa­nia drew­na na zewnątrz budynku. 
Może być stosowany do drew­na impreg­nowanego pod ciśnie­niem, sos­ny, 
dębu, drew­na szla­chet­nego (egzo­ty­cznego) w wyrobach takich, jak np. 
meble ogrodowe, drzwi, podło­gi tara­sowe itp.

Przy­go­towanie podłoża
Powierzch­nie oczyś­cić szc­zotką z brudu i kurzu lub przes­zli­fować, 
oczyś­cić szczeliny pomiędzy deska­mi, pio­nowec­zołowe powierzch­nie 
desek, ewen­tu­alne ryfle desek, zasz­pachlować szczeliny i pęknię­cia 
drew­na oraz zaokrąglić ostre krawędzie.

Sposób stosowa­nia
Przed uży­ciem olej należy wstrząs­nąć lub wymieszać, nie zale­ca 
się roz­cieńczać. Oczyszc­zoną powierzch­nię drew­na impreg­nować 
za pomocą miekkiej szmat­ki lub pęd­zla niewielką iloś­cią ole­ju. 
Powierzch­nie szczegól­nie narażone nasączać impreg­natem 
co roku.

Kolor
Bezbar­wny

Wyda­jność teo­re­ty­cz­na
Około 10–15 m2/l przy jed­nokrot­nym mal­owa­niu, w zależnoś­ci 
od chłon­noś­ci podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Wskazów­ki BHP i ppoż.
Zaw­iera toliloflu­anid. Może powodować wys­tąpi­e­nie reakcji 
aler­gicznej. Pow­tarza­jące się naraże­nie może powodować 
wysuszanie lub pekanie skóry. Dzi­ała szkodli­wie na orga­nizmy 
wodne; może powodować dłu­go utrzy­mu­jące się nieko­rzystne 
zmi­any w środowisku wod­nym. Chronić przed dzieć­mi. Nie wdy­chać 
gazu/dymu/pary/aerozolu. Stosować wyłącznie w dobrze 
wenty­lowanych pomieszczeni­ach. W razie połknię­cia nie wywoły­wać 
wymiotów: niezwłocznie zasieg­nąć porady lekarza i pokazać
etyki­ete.
Niebez­pieczeńst­wo samoza­płonu. Zanieczyszc­zony mate­ri­ał 
porowaty, np. czyś­ci­wo lub ręczni­ki, może ulec samoza­pale­niu, 
dlat­ego przed usunię­ciem lub spale­niem musi być zebrany 
i mag­a­zynowany np. w wodzie. Pozostałoś­ci nie wyle­wać do 
kanal­iza­cji. Należy je przekazać fir­mom spec­jal­isty­cznym 
posi­ada­ją­cym stosowne zez­wole­nie w celu utyl­iza­cji. Puste 
pusz­ki należy odd­ać do recyk­lin­gu.

Trans­port i prze­chowywanie
Wyrób powinien być trans­portowany i mag­a­zynowany 
w opakowa­ni­ach zabez­piecza­ją­cych przed wpły­wem czyn­ników 
atmos­fer­ycznych. Tem­per­atu­ra mag­a­zynowa­nia 
i trans­portowa­nia powin­na wynosić od 5°C do 25°C.

 

 cennik_oleju olejowanie-olej-3

W cenę wlic­zony jest trans­port ole­ju.