Zaznacz stronę

Taras System Deck-Dry

Taras System Deck-Dry

Drew­ni­any taras (deck) w sys­temie tara­sowym DECK-DRY (tj. deck klasy A.1., patrz zał. pt. „PORÓWNANIE SYSTEMÓW MONTAŻU”) skła­da się z :

 1. desek z kapinosa­mi „od dołu” (wzdłuż dol­nych krawędzi desek),
 2. pod­kładek łącznikowych DECK-DRY (przykrę­canych do desek „od dołu”, pomiędzy kapinosa­mi),
 3. legarów z tworzy­wa sztucznego.
Taras System Deck-Dry

Taras System DECK-DRY zapewnia korzyści :

 1. des­ki posi­ada­ją (tylko w tym sys­temie) suche sty­ki „od dołu”, tj. są w stanie powi­etrzno-suchym, w którym drewno nie gni­je, więc drewno uzysku­je trwałość pon­ad 100-let­nią ! (w każdym innym sys­temie drewno desek gni­je „od dołu”),
 2. suche sty­ki desek „od dołu” zapew­ni­a­ją, że dolne włók­na desek, w miejs­cach ich pod­par­cia nie nasiąka­ją wilgo­cią „od dołu” (jak to się dzieje w każdym innym sys­temie), co zapew­nia więk­szą sta­bil­ność desek, tj. mniejsze „łyżkowanie” ,
 3. gór­na powierzch­nia desek nie jest uszkod­zona wkrę­ta­mi (tzw. sys­tem „bez-wkrę­towy”),
 4. legary sys­te­mowe są niezniszczalne (z tworzyw sztucznych odpornych na zewnętrzne warun­ki atmos­fer­yczne — polietylen/polipropylen lub PVC),
 5. des­ki są odsunięte od legarów ; dlat­ego śmieci, które mogą zbier­ać się na legarach, w szczeli­nach między deska­mi (np. piasek, liś­cie, sierść) nie styka­ją się z deska­mi i nie powodu­ją ich gni­cia gdy są mokre (w każdym innym sys­temie w/w śmieci zbier­a­ją się na legarach, styka­ją się z deska­mi i powodu­ją ich gni­cie ponieważ są prak­ty­cznie stale mokre),
 6. możli­we jest odnaw­ian­ie ewen­tu­al­nego (jeśli jest wyma­gane) zabez­pieczenia prze­ci­w­pożarowego, tj. tam gdzie jest ono wypłuki­wane np. przez deszcze, tj.: na górnych i bocznych powierzch­ni­ach desek (na dol­nych powierzch­ni­ach desek i w stykach pod­par­cia desek tylko w taras sys­tem DECK-DRY — preparat prze­ciw pożarowy nie jest wypłuki­wany),
 7. pozostałe cechy — patrz zał. pt. „PORÓWNANIE SYSTEMÓW MONTAŻU”.

Mon­taż tarasów drew­ni­anych (deck-ów) w taras sys­tem DECK-DRY (patrz INSTRUKCJA MONTAŻU) :

 • przykrę­cić pod­kład­ki łącznikowe DECK-DRY do desek od spo­du (pomiędzy kapinosa­mi desek) w odstę­pach odpowiada­ją­cych odstępom pomiędzy legara­mi, tj. co ok. 40 — 50 cm,
 • za pomocą dys­tan­sów i ściągów usta­lać wielkość szczeliny pomiędzy deska­mi, tj. 6 -7 mm,
 • wkrętem fi 5,0 mm przykrę­cać do legarów, w szczeli­nach pomiędzy deska­mi, pod­kład­ki łącznikowe (wraz z wcześniej przykrę­cony­mi do nich deska­mi).

Legary w Taras System DECK-DRY

Legary w taras system DECK-DRY  są wykonane z odpornych na warunki atmosferyczne tworzyw sztucznych :

- legary z polipropy­lenu / poli­etylen (legary DECK-DRY ECO) lub
- legary z PVC (legary DECK-DRY PCV UNIEPAL).

Legary w taras system DECK-DRY mogą być (w zależności od podłoża, na którym spoczywają):

 1. legary mon­tażowe :

- DECK-DRY ECO 40x40 mm stan­dard (wyma­ga­jące stałego lub co ok. 10 cm pod­par­cia) lub
- DECK-DRY PVC UNIEPAL (h)30x(w)50 mm (wyma­ga­jące stałego lub co ok. 15 cm pod­par­cia), lub

 1. legary kon­struk­cyjne :

- DECK-DRY PVC UNIEPAL (h)50x(w)30 mm („na sztorc”, wyma­ga­jące pod­par­cia co ok. 45 cm), lub
- DECK-DRY ECO (h)60x(w)30 mm (wyma­ga­jące pod­par­cia co ok. 35 cm).

system tarasowy na legarach

Taras System i Wkręty

WKRĘTY TARAS SYSTEM łączące des­ki z łącznika­mi dys­tan­sowy­mi w sys­temie tara­sowym DECK-DRY — ocynk ; wkrę­ty są wkrę­cane do desek „od dołu” ; wkrę­ty pozosta­ją w stanie powi­etrzno-suchym (tj. bez kon­tak­tu z wodą) i pomi­mo, że nie są wyko­nane ze stali nierdzewnej uzysku­ją trwałość taką samą jak cały taras drew­ni­any ; pon­ad­to wkrę­ty, które nie mają kon­tak­tu z wodą „nie wchodzą” w reakc­je z garb­nika­mi drew­na, tj. nie plamią drew­na.

Wkrę­ty łączące pod­kład­ki łącznikowe z legara­mi – ocynk, geomet lub stal nierdzew­na ; samo naw­ier­ca­jące się TORX, wkrę­cane są w szczelin­ie pomiędzy deska­mi. Zale­cane wkrę­ty nierdzewne, tj o trwałoś­ci adek­wat­nej do trwałoś­ci całego tara­su w sys­temie DECK-DRY.

Dys­tan­sowe pod­kład­ki łącznikowe w taras sys­tem DECK-DRY pomiędzy kapinosa­mi desek – z tworzy­wa sztucznego (łączni­ki DECK-DRY PAFG) o wys. 1,5 cm lub ze stali nierdzewnej o tej samej wysokoś­ci.

W przy­pad­ku przewidy­wanych ekstremal­nych obciążeń tara­su drew­ni­anego (np. wynika­ją­cych z koniecznoś­ci prze­jaz­du przez taras drew­ni­any klasy A.1. samo­chodów ciężarowych, samo­chodów straży pożarnej, itp.):
- wyma­gane zwięk­sze­nie 2-krotne (zagęszcze­nie) iloś­ci legarów (dodatkowe legarowanie),
- w przy­pad­ku zas­tosowa­nia pod­kładek łącznikowych ze stali nierdzewnej – wyma­gane wzmoc­nie­nie ich dodatkową pod­kład­ką z tworzy­wa sztucznego zamon­towaną pomiędzy kapinosa­mi desek (nie doty­czy pod­kładek łącznikowych z tworzy­wa sztucznego DECK-DRY PAFG).