Zaznacz stronę

Brazil­ian Bangki­rai

Niedawno ruszyły prace na kole­jnej real­iza­cji z des­ki tara­sowej egzo­ty­cznej Brazil­ian Bangki­rai. Tym razem wys­tępu­je w postaci o powierzch­ni drob­no­ryflowanej o przekro­ju 21 x 145 mm.

Drewno Brazil­ian Bangki­rai

Des­ka tara­sowa Brazil­ian Bangki­rai pochodzi z rejonu Ama­zonii w Brazylii, Peru, Boli­wii oraz Indonezji, Malezji i Fil­ipin. Drewno zaraz po ścię­ciu jest jas­nożółte, ale w krótkim cza­sie sta­je się ciem­nożółte, a wys­taw­ione na dzi­ałanie światła słonecznego
zmienia kolor z żółtego na ciepły brąz. Des­ki wys­tępu­ją w kolorze żół­to­brą­zowym z ciem­nym rozrzu­conym rysunkiem.

Real­iza­c­ja z Brazil­ian Bangki­rai

Real­iza­c­ja zna­j­du­je się na obszarze Starego Mias­ta Gdańs­ka, zatem z wielu balkonów i tarasów malu­ją się przepiękne wido­ki na Motławę i Starówkę.
Des­ka tara­sowa Brazil­ian Bangki­rai kładziona jest na legarze drew­ni­anym na reg­u­lowanych wspornikach tara­sowych DD Pedestals o zakre­sie od 30 – 220 mm.
Więk­szość balkonów ma niewielką powierzch­nię, ale mieszka­nia położone na ostat­niej, kondy­gnacji posi­adać będą pow­ięk­szone tarasy.

balkon z drewna egzotycznegobalkony-deska-tarasowa-egzotyczna

bangkirai tarasdeska tarasowa egzotyczna

 deska tarasowa egzotyczna