Zaznacz stronę

Bul­war z des­ki Peru­vian Jato­ba.

Nasza fir­ma wykony­wała pokrycie z drew­na Peru­vian Jato­ba podestów na Bul­warze Xaw­erego Dunikowskiego we Wrocław­iu.

Deck-i zostały wyko­nane w innowa­cyjnej tech­nologii DECK-DRY z des­ki PERUWIAN JATOBA o nie­s­tandar­d­owym pro­filu 37 x 145 i gład­kiej powierzch­ni. Przed zamon­towaniem des­ki ole­jowano kąpielowo.
Zas­tosowany został układ ang­iel­s­ki poprzecznego łączenia desek charak­teryzu­ją­cy się niereg­u­larny­mi szczeli­na­mi pomiędzy czoła­mi desek. Deck poziomowany jest na wspornikach tara­sowych DD Pedestals o reg­u­lowanych wysokoś­ci­ach.

Real­iza­c­ja okaza­ła się bard­zo trud­ną, począwszy od złych warunk­ów atmos­fer­ycznych, które utrud­ni­ały mon­taż, po choć­by wielką twar­dość drew­na Peru­vian Jato­ba, które stępiło nieje­den nóż.
Jed­nak pomi­mo wszel­kich trud­noś­ci mon­taż zakończył się sukce­sem i Wrocław­ian­ie mogą cieszyć się urodą des­ki Peru­vian Jato­ba na bul­warze nad Odrą.